Menneskerettigheter og overholdelse av loven

Vi respekterer menneskerettighetene og gjeldende lover, verdier, standarder og samfunnssystemer i alle land.

Diskriminering

Vi tolererer ingen form for diskrimenering med hensyn til kjønn, alder, rase, nasjonalitet, funksjonshemming, sosial bakgunn og seksuell legning. Vi støtter like muligheter.

Barnearbeid

Vi fordømmer barnearbeid, og overholder de juridiske forskriftene for medarbeidernes lavalder.

Tvangsarbeid og straff

Vi fordømmer tvangsarbeid og fysisk avstraffelse, trusler og trakassering av medarbeidere.

Korrupsjon

Vi fordømmer alle former for korrupsjon.

Organisasjonsfrihet

Vi anerkjenner medarbeidernes organisasjonsfrihet. Vi har et samarbeid basert på tillit med de ansattes representanter.

Rimelig lønn og arbeidstid

Lønn og sosiale ytelser ligger minimum på nivå med hva som er gjeldende lovbestemte satser på stedet.

Helse og sikkerhet

Vi beskytter medarbeiderne våre mot farer på arbeidsplassen, og støtter helsefremmende tiltak.

Miljøvern

Vi utformer produkter, tjenester og prosesser med tanke på å være miljøvennlige. Vi oppfyller miljøkravene overalt hvor vi driver virksomhet, og bruker naturressurser på en ansvarsfull måte.

Vi kontrollerer regelmessig at leverandørene våre overholder Kärchers etiske retningslinjer gjennom spørreundersøkelser og revisjoner på produksjonsstedene våre. For oss er bekreftelsen på at leverandørene våre overholder Kärchers etiske retningslinjer et grunnleggende krav for et vellykket samarbeid.