Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for forhandlere og servicepartnere. Vær oppmerksom på at andre betingelser kan gjelde dersom dette er spesifisert i den enkelte avtale.

Customer service

1. Salgsbetingelser

1.1. Salgsbetingelser gjelder ved salg til Kärchers samarbeidspartnere med mindre annet er skriftlig avtalt. Med samarbeidspartnere menes forhandlere, servicepartner og næringskunder, og er heretter benevnt kunde.

2. Sortiment

2.1. Kärchers sortiment er oppført i gjeldende produktkataloger og på hjemmeside. På henvendelse oppgis hvorvidt spesialdeler og tilbehør er lagervare på sentrallageret. Produkter som ikke inngår i vår standard sortiment, skaffes på bestilling uten ekstra kostnader.

2.2. Kärcher forbeholder seg retten til å definere enkeltprodukter, hvor kompetanse og servicegrad tilsier det, for bestemte salgskanaler.

3. Bestillingsrutiner

3.1. Ordrebekreftelse gis normalt ikke. Ved bestilling skal ordre@karcher.no benyttes. Alternativt kan det bestilles på vår forhanlderportal Infonet.

4. Fraktbetingelser

4.1. All levering foregår med våre transportører til ordinære leveringstider. Levering skal foregå til forhandlerens/kundens adresse.


4.2. For ordre med nettoverdi under kr. 10.000 vil kunde bli fakturert med reelle fraktkostnader, dog minimum:

  • Kr. 100 ved postsendinger
  • Kr. 185 ved sendinger med annen transportør
  • Ordre over 10.000 vil bli tilsendt uten ekstra gebyrer.

4.3. Dersom varene ønskes sendt på annen måte enn våre ordinære rutiner (ekspress osv.), vil kunden bli belastet reelle fraktkostnader, samt eventuelle hastegebyr.

5. Feilleveranser og retur

5.1. Retur av maskiner og tilbehør skal på forhånd være skriftlig godkjent av bemyndiget representant for Kärcher.

5.2. Kunden vil bli tilsendt en ferdig utfylt retur / reklamasjonsrapport. Denne vedlegges returvaren sammen med opprinnelig faktura. Varereturen skal kun inneholde avtalt kvantum og produkt.

5.3. Retur av lagerførte reservedeler skal på forhånd være skriftlig godkjent av teknisk sjef. Ellers samme prosedyre som ved retur av maskiner og tilbehør.

5.4. Reservedeler som ikke er lagerførte (D og E deler) tas uansett ikke i retur.

5.5. Kunden skal besørge forsvarlig transport og bærer risikoen under returtransporten med mindre annet er avtalt.

5.6. Retur på grunn av feilleveranser forårsaket av Kärcher, krediteres i sin helhet. For øvrig krediteres 80 % av fakturert verdi (eks. evt. fraktkostnader). Retur med verdi under kr. 200 krediteres ikke uansett årsak.

6. Transportskader

6.1. For at transportør skal dekke utgiftene ved transportskade, kreves følgende:

  1. Varene kontrolleres ved mottakelse og synlige skader anmerkes i sjåførens kvitteringsliste.
  2. Sjåføren skal signere tilsvarende anmerkning i mottatt leveringsoversikt med bilnummer og fullt navn.
  3. Transportskade oppdaget etter mottak skal snarest og senest innen 8 dager, meldes til transportøren.

6.2. Ved transportskade skal kundeservice hos Kärcher alltid kontaktes for avklaring om erstatningsforhold og disponering av skadet vare.

6.3. Der Kärcher bærer risikoen under transport, beror virkning av transportskaden på skadeomfanget slik det blir bedømt av Kärcher.

6.4. Retur av varer med transportskader deles inn i følgende tre kategorier:

  1. Maskinen skal primært repareres ved vårt verksted, for så å bli returnert til forhandler/kunde.
  2. Ny maskin sendes og faktureres forhandler/kunde. Skadet maskin krediteres fullt ut når Kärcher har mottatt den.
  3. Hvis transportskaden er så stor at maskinen må kastes, får forhandler/kunde ny maskin som faktureres. Den skadde maskinen blir kreditert etter at den er mottatt av Kärcher.

6.5. Kunden plikter for egen regning å ta vare på varene med transportskade inntil annen beskjed gitt.

7. Varer som ikke lagerføres i Norge (D og E deler)

7.1. Deler som normalt ikke lagerføres av Kärcher Norge, kan fremskaffes fra hovedlageret i Tyskland ved særskilt bestilling. I de fleste tilfellene vil delene sendes med fly.

7.2. Såfremt varen finnes på lager i Tyskland, vil den bli levert til Kärcher i Norge innen 48 timer og videresendt kunden omgående (48 timers leveransen er avhengig av vekt og volum). Denne type varer tas ikke i retur.

8. Servicerutiner

8.1. Service utføres på verksteder anvist av Kärcher.

8.2. Produkter som sendes Kärcher til service eller reparasjon, skal vedlegges vårt returskjema med beskrivelse av eventuelle feil.

8.3. Fraktkostnaden blir belastet arbeidsordren og fakturert.

9. Garantirutiner og reklamasjonsrett

9.1. Kunden skal undersøke varen umiddelbart ved levering.

9.2. Reklamasjon over mangler som ble, eller burde blitt, oppdaget i forbindelse med levering, må fremsettes snarest mulig, og senest 8 dager etter levering. For mangler som først oppdages eller burde vært oppdaget senere, skal det reklameres innen rimelig tid, og uansett innen den absolutte frist i punkt 9.3

9.3. For næringskjøp er garantitiden 12 måneder og reklamasjonsfristen 12 måneder. Punkt 9.3 gjelder fremfor for kjøpslovens § 32.2

9.4. For forbrukerkjøp gjelder 5 års reklamasjonsrett iht. Forbrukerkjøpsloven av 1.7.2002.

9.5. Hvis ikke Kunden reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldene.

9.6. Garantikrav/mangelskrav forutsetter material og fabrikasjonsfeil.

9.7. Produkter som sendes Kärcher med garantikrav, skal vedlegges vår retur/reklamasjonsrapport med beskrivelse av eventuelle feil. Når garanti kreves, må kopi av kvittering/faktura følge med!

9.8. Der garantikrav blir akseptert, vil Kärcher dekke alle fraktkostnader. Forhandleren/kunden må påføre fraktkostnader ved innsendelse.

9.9. Ved næringskjøp gis det ikke garanti ved kjøp av konsumentprodukter.