PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere, sterkt alkalisk RM 63

Kraftig rengjøringspulver for deler som ikke er ømfintlige mot alkalier, slik som motorer, girkasser, smådeler, støpejerndeler osv. Fjerner effektivt olje, fett og sot.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (kg) 20
Forpakning 1
pH 13,2
Vekt (kg) 20
Vekt inkl. emballasje (kg) 19,6
Mål (L x B x H) (mm) 750 x 450 x 120
Produkt
 • Svært effektiv delevasker og avfettingsmiddel
 • Løser opp olje, fett og rustflekker
 • Pulver
 • Lavtskummende
 • Effektiv og rask
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • NTA-fri
 • Nitritt-fri
 • Løsemiddelfri
 PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere, sterkt alkalisk RM 63
 PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere, sterkt alkalisk RM 63
 PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere, sterkt alkalisk RM 63
 PartsPro Rengjøringsmiddel for delevaskere, sterkt alkalisk RM 63
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Rengjøring av deler