Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral 62951780 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-57-skum-rengoeringsmiddel-neutral-62951780.html Materialeskånende skumrens til let tilsmudsning med olie, fedt og protein. Det stabile skumtæppe øger rengøringseffekten og er nem at skylle af.

PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral

Materialeskånende skumrens til let tilsmudsning med olie, fedt og protein. Det stabile skumtæppe øger rengøringseffekten og er nem at skylle af.

Ordrenummer: 6.295-178.0
Forhandlersøgning:

Foam cleaner, neutral, RM 57 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral
 PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral
 PressurePro RM 57 Skum Rengøringsmiddel, neutral
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Videos
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Mælkekøkkener
 • Rengøring af overflader
 • Storkøkkener
 • Rengøring af stalde