Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 58 Skum Rengøringsmiddel, alkalisk 62951000 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-58-skum-rengoeringsmiddel-alkalisk-62951000.html Fjerner effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som med olie, fedt og proteinindholdige substanser, bl.a. fødevarerester på fliser, kakler og beholdere. Skumtæppet muliggør lange kontakttider og virker derfor også intensivt på lodrette overflader.

PressurePro RM 58 Skum Rengøringsmiddel, alkalisk

Fjerner effektivt selv det mest hårdnakkede snavs som med olie, fedt og proteinindholdige substanser, bl.a. fødevarerester på fliser, kakler og beholdere. Skumtæppet muliggør lange kontakttider og virker derfor også intensivt på lodrette overflader.

Ordrenummer: 6.295-100.0
Forhandlersøgning:

Foam cleaner, alkaline, RM 58 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 PressurePro RM 58 Skum Rengøringsmiddel, alkalisk
 PressurePro RM 58 Skum Rengøringsmiddel, alkalisk
 PressurePro RM 58 Skum Rengøringsmiddel, alkalisk
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Videos
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Mælkekøkkener
 • Rengøring af overflader
 • Vægge, fliser
 • Fødevarebeholdere
 • Rengøring af stalde