Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktivt skum CP 940 62955190 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/aktivt-skum-cp-940-62955190.html Let alkalisk renseshampoo, danner en stabil skum i Clean Park anlæg og i selvbetjeningsvaskehaller. CP 940 er materialeskånende og nem at skylle af. Behagelig frisk citronduft.

Aktivt skum CP 940

Let alkalisk renseshampoo, danner en stabil skum i Clean Park anlæg og i selvbetjeningsvaskehaller. CP 940 er materialeskånende og nem at skylle af. Behagelig frisk citronduft.

Ordrenummer: 6.295-519.0
Forhandlersøgning:

Active foam CP 940

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • NTA-fri
 Aktivt skum CP 940
 Aktivt skum CP 940
 Aktivt skum CP 940
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Rengøring af køretøjer
 • Rengøring af erhvervskøretøjer
 • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
 • Biler