Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktivt skum RM 812 ASF 62951370 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/aktivt-skum-rm-812-asf-62951370.html Særdeles rengøringsaktivt, skumintensivt aktiv skum. Indholdsstofferne er således sammensat, at de skåner både køretøjernes overflader og børsterne.

Aktivt skum RM 812 ASF

Særdeles rengøringsaktivt, skumintensivt aktiv skum. Indholdsstofferne er således sammensat, at de skåner både køretøjernes overflader og børsterne.

Ordrenummer: 6.295-137.0
Forhandlersøgning:

Active foam RM 812 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 Aktivt skum RM 812 ASF
 Aktivt skum RM 812 ASF
 Aktivt skum RM 812 ASF
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Anvendelsesområder
 • Rengøring af køretøjer
 • Rengøring af erhvervskøretøjer
 • Biler, erhvervskøretøjer, cykler
 • Biler