Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri 62955540 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/koeretoej/hoejtryksvask-rm-806-asf-nta-fri-62955540.html Koncentreret rengøringsmiddel med god snavsopløsningsevne, fjerner selv det mest hårdnakkede vejsnavs som f.eks. støv, olie, smøremidler, insekter, harpiks og ler. NTA-fri.

Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri

Koncentreret rengøringsmiddel med god snavsopløsningsevne, fjerner selv det mest hårdnakkede vejsnavs som f.eks. støv, olie, smøremidler, insekter, harpiks og ler. NTA-fri.

Ordrenummer: 6.295-554.0
Forhandlersøgning:

HP washer RM 806 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Produkt
 • Meget produktiv
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri
 Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri
 Højtryksvask RM 806 ASF, NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Transport og maskiner
 • Bil- og motorvask
 • Biler, erhvervskøretøjer, cykler