VehiclePro RM 801 Fælgrens, alkalisk, Classic

Specialfælgrens til alle coatede letmetals- og stålfælge (med undtagelse af ulakerede, højglanspolerede specialfælge). Fjerner skånsomt og intensivt den mest hårdnakkede snavs fra fælge, f.eks. vejstøv, fastbrændt bremsestøv, hjulstøv og aflejringer efter vejsalt. Ikke aggressiv mod betongulve og hjulkasser.

Wheel cleaner, alkaline, RM 801 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Pakkeenheder 1
pH 13,5
Vægt inkl. emballage (kg) 217
Produkt
 • Skånsom rengøring
 • Effektiv hurtigt
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro RM 801 Fælgrens, alkalisk, Classic
 VehiclePro RM 801 Fælgrens, alkalisk, Classic
 VehiclePro RM 801 Fælgrens, alkalisk, Classic
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Rengøring af fælge