Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro Rengøringsmiddel Classic RM 760, pulver 62913880 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/taeppe/CarpetPro-rengoeringsmiddel-classic-rm-760-pulver-62913880.html Populær grundrens til sprayekstraktion af tekstilbelægninger, hynder og polstrede møbler.

CarpetPro Rengøringsmiddel Classic RM 760, pulver

Populær grundrens til sprayekstraktion af tekstilbelægninger, hynder og polstrede møbler.

Ordrenummer: 6.291-388.0
Forhandlersøgning:

press & ex powder RM 760

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 10
Produkt
  • Skånsom rengøring
 CarpetPro Rengøringsmiddel Classic RM 760, pulver
 CarpetPro Rengøringsmiddel Classic RM 760, pulver
 CarpetPro Rengøringsmiddel Classic RM 760, pulver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Anvendelsesområder
  • Klargøring af biler
  • Tekstil overflader