Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende 62958470 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/taeppe/CarpetPro-rengoeringsmiddel-icapsol-rm-760-pulver-lugtabsorberende-62958470.html CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende giver fremragende rengøringsydeevne, iCapsol indkapslingsteknologi og lugtabsorbering.

CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende

CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende giver fremragende rengøringsydeevne, iCapsol indkapslingsteknologi og lugtabsorbering.

Ordrenummer: 6.295-847.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 10
Produkt
  • Skånsom rengøring
 CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende
 CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende
 CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760, pulver, lugtabsorberende
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Videos
Anvendelsesområder
  • Klargøring af biler
  • Tekstil overflader