Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760, tablet 62958500 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/taeppe/CarpetPro-rengoeringsmiddel-icapsol-rm-760-tablet-62958500.html CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760 i tabletform. Med indkapslingsteknologi.

CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760, tablet

CarpetPro rengøringsmiddel iCapsol RM 760 i tabletform. Med indkapslingsteknologi.

Ordrenummer: 6.295-850.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse 16
Produkt
  • Skånsom rengøring
 CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760, tablet
 CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760, tablet
 CarpetPro Rengøringsmiddel iCapsol RM 760, tablet
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Klargøring af biler
  • Tekstil overflader