Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Hårdhedsstabilisator RM 5000 62909910 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/vand/vandbehandling/haardhedsstabilisator-rm-5000-62909910.html Forebygger scaledannelse på membraner til drikkevandsbehandling og virker som dispergeringsmiddel.

Hårdhedsstabilisator RM 5000

Forebygger scaledannelse på membraner til drikkevandsbehandling og virker som dispergeringsmiddel.

Ordrenummer: 6.290-991.0
Forhandlersøgning:

Hardness stabiliser RM 5000

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 23
Produkt
  • Meget produktiv
  • NTA-fri
 Hårdhedsstabilisator RM 5000
 Hårdhedsstabilisator RM 5000
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Drikkevandsbehandling