VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform med Svanemerket

VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform med Svanemerket: Miljøvennlig, effektivt aktivt skum. Innholdet beskytter overflatene på kjøretøyene og børstene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 8,9
Vekt (kg) 20,6
Vekt inkl. emballasje (kg) 1,5
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
 • Intensiv børsteshampo for bilvask
 • Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
 • Lager skum med mye volum
 • Sørger for lav friksjon fra børstene og beskytter kjøretøyoverflaten
 • Reduserer børstenes grad av tilsmussing
 • Kompatibel med voks og forhindrer striper på den belagte overflaten
 • VDA-kompatibel
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • NTA-fri
 VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform med Svanemerket
 VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform med Svanemerket
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • P264 Vask grundig etter bruk.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Rengjøring av kjøretøy
 • Profesjonell bilvask
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler
 • Biler