VehiclePro Klear!Glow RM 894

VehiclePro Klear!Glow RM 894 gir enestående lakkbeskyttelse mot miljømessige påvirkninger og gir en svært glansfull overflate. Drøy i bruk og lang effekt. VDA-kompatibel.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 6,3
Vekt inkl. emballasje (kg) 21
Produkt
 • Effektiv voks for bruk på kjøretøy og selvbetjente vaskeanlegg
 • Effektiv beskyttelse for opptil 8 vasker
 • Gir en høyglanset overflate
 • Godt tørkeresultat
 • Forbereder perfekt tørkeresultat ved hydrofotisk effekt
 • Overflatemodifisering gir bedre lysrefleksjon for en langvarig glanset beskyttende film
 VehiclePro Klear!Glow RM 894
 VehiclePro Klear!Glow RM 894
 VehiclePro Klear!Glow RM 894
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H315 Irriterer huden.
 • H318 Gir alvorlig øyeskade.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • P273 Unngå utslipp til miljøet.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Biler
 • Profesjonell bilvask