VehiclePro Lastebilrens, sur RM 804

Fjerner mineraltilsmussing som gips, kalk, mørtel og betong fra byggeplassen, kjøretøy og stålkonstruksjoner.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 1
Vekt inkl. emballasje (kg) 22,4
Produkt
 • Beskytter malte overflater
 • Fjerner mineralflekker som gips, mørtel, kalk og betong
 • Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
 • Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro Lastebilrens, sur RM 804
 VehiclePro Lastebilrens, sur RM 804
 VehiclePro Lastebilrens, sur RM 804
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
 • Profesjonell bilvask
 • Meieritanker o.l.
 • Rengjøring av kjøretøy