VehiclePro Skumvask RM 838

Den alkaliske skumvasken RM 838 fjerner uanstrengt olje- og fettflekker, insektsrester og annen skitt som er skånsom mot lakken.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning 1
pH 13
Vekt inkl. emballasje (kg) 22,8
Produkt
 • Kraftig skumrengjøring for vask av kjøretøy
 • fjerner olje- og fettflekker, sot, harpiks og veismuss
 • forbedret ytelse med mikrokrystaller
 • effektiv med skum
 • Perfekt for bruk med MultiApp lanse
 • Børsteløs rengjøring hindrer dannelse av mikroriper
 • skånsom mot lakken og aluminiumsfelger
 • effektiv
 • Veldig kort reaksjonstid
 • Frisk og behagelig duft
 • VDA-kompatibel
 VehiclePro Skumvask RM 838
 VehiclePro Skumvask RM 838
 VehiclePro Skumvask RM 838
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
 • Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
 • Biler, nyttekjøretøy, sykler
 • Rengjøring av kjøretøy
 • Profesjonell bilvask