Ciele v oblasti udržateľnosti 2025

Cieľom našich opatrení je dosiahnuť klimaticky neutrálnu výrobu, recykláciu surovín a zníženie plastových obalových materiálov. Udržateľnosť je pevnou súčasťou nášho globálneho dodávateľského reťazca. Pokiaľ ide o spoločenské a sociálne otázky, zameriavame sa na zachovanie hodnôt.

Ciele v oblasti udržateľnosti 2025

Prehľad cieľov pre rok 2025

Šetrnosť k životnému prostrediu a ochrana klímy sú základnou súčasťou našej činnosti. Celé roky si ustavične stanovujeme nové ciele, aby bola naša spoločnosť efektívnejšia, lepšie využívala zdroje a plnila si svoju úlohu sociálneho subjektu. Prostredníctvom našich cieľov na rok 2025 sme spravili ďalší krok do budúcnosti.

Tieto ciele sme stanovili v roku 2020 v rámci nášho úsilia dosahovať 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (OSN). Tieto ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG) predstavujú globálny štandard pre priority a ciele trvalo udržateľného rozvoja do roka 2030 na ekonomickej, spoločenskej a ekologickej úrovni.

SDG nám ako spoločnosti poskytujú osnovy, na základe ktorých môžete vytvárať vlastné ciele v oblasti udržateľnosti. Týmto spôsobom môžeme s našou hlavnou obchodnou činnosťou prispieť k prekonaniu globálne významných výziev. Naše ciele sme spojili do troch iniciatív: Nulové emisie, Znížiť, znovu použiť, recyklovať a Hrdina spoločnosti.

Nulové emisie

Spoločnosť Kärcher do roku 2025 zníži svoje skutočné emisie v rozsahu 1 a 2 o 21 % v porovnaní so základným rokom 2020. Do roku 2030 ich zníži o ďalších 21 %, čo predstavuje celkové zníženie o 42 %: Šetríme energiu a využívame udržateľné zdroje energie, čím znižujeme svoju uhlíkovú stopu. Spoločnosť Kärcher sa preto pripojila k iniciatíve Science Based Targets initiative (SBTi) a zaviazala sa k rýchlemu zníženiu emisií v celej spoločnosti v súlade s vedeckými poznatkami o klíme. Táto iniciatíva je výsledkom spolupráce medzi CDP, Globálnym paktom OSN, Svetovým inštitútom pre zdroje (WRI) a Svetovým fondom (WWF) a je jedným zo záväzkov koalície We Mean Business.

 

Spoločnosť Kärcher do roku 2025 zavedie systém riadenia emisií v rozsahu 3 a sprehľadní uhlíkovú stopu svojich výrobkov: V rámci našej účasti v SBTi sme sa zaviazali rozšíriť pôsobnosť nášho zaznamenávania emisií o činnosti pred a za výrobným reťazcom a vypracovať ciele na ich zníženie – pretože udržateľnosť spoločnosti Kärcher presahuje brány nášho závodu. Neustálou optimalizáciou prepravných trás už teraz znižujeme emisie v prepravnej logistike. Naše závody na celom svete už získavajú 75 % objemu nákupu od regionálnych dodávateľov, ktorí sa nachádzajú vo vzdialenosti menej ako 1 000 km od miesta výroby.

 

Od roku 2021 sú továrne Kärcher na celom svete v bilancii CO₂ neutrálne: Vďaka tomu sa Kärcher stane vedúcou CO₂ neutrálnou spoločnosťou na trhu čistiacich prostriedkov s CO₂ neutrálnou globálnou produkciou. Využívame zelenú energiu a kompenzujeme emisie, ktorým sa nedokážeme vyhnúť, financovaním projektov na ochranu klímy. Mnohé z našich tovární sú už vybavené LED osvetlením a fotovoltaickými systémami. Náš najväčší závod v Číne produkuje 980 000 kWh elektrickej energie ročne na podlahovej ploche 9 000 m². V Banbury v Spojenom kráľovstve sa nám podarilo nainštalovať necelých 1 000 solárnych panelov naraz, a tak generovať 44 % ročnej spotreby energie dcérskej spoločnosti prostredníctvom solárneho systému. V našej centrále vo Winnendene používame aj fotovoltaický systém a uzatvárame materiálový cyklus prehodnotením jednorazových paliet vo vykurovacom systéme budov.

 

Služobné cesty po Nemecku a z Nemecka do zahraničia sú do roka 2021 v bilancii CO2 neutrálne: Znižujeme počet služobných ciest a emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú služobnými cestami vlakom, autom a lietadlom. Kompenzujeme emisie, ktoré nedokážeme odstrániť. Svoju úlohu tu zohrávajú aj formáty ako digitálne konferencie, ktoré sú v našej spoločnosti čoraz častejšie. Rovnako zvyšujeme aj počet elektromobilov v našom vozovom parku."

Zero Emissions
Co2 Neutral

Znižovať, znova použiť a recyklovať

Do roka 2025 optimalizujeme udržateľnosť všetkých obalových materiálov: Zlepšujeme stabilitu našich výrobkov a povrchov výrobkov, aby sme mohli úplne odstrániť plasty z obalových materiálov. V našich mobilných tlakových čističoch OC 3 sa nám už podarilo úplne vyradiť polystyrén a prejsť na kartón. Rovnako dokážeme znížiť aj celkovú veľkosť balenia.

Do roka 2025 budú naše tlakové čističe z radu Home & Garden obsahovať až 50 % recyklovaných plastov: Znižujeme a systematicky nahrádzame množstvo prvotných plastov v našich výrobkoch. Od roka 2012 sme dokázali zoštvornásobiť množstvo recyklovaného plastu v našich zariadeniach. Pri výrobe tyčových nadstavcov pre naše tlakové čističe sme prešli na recyklované plasty a nylon 66. Použitý recyklovaný materiál sa získava z látok vo vrátených airbagoch a zvyšného materiálu z ich výrobného procesu. Vďaka ich použitiu v našej výrobe uzatvárame cyklus.

Od roka 2020 budeme podporovať znižovanie množstva plastov v oceánoch a ich opätovné použitie: S environmentálnou organizáciou One Earth One Ocean (OEOO) spolupracujeme na znižovaní znečistenia spôsobeného plastmi z oceánov. V rámci tejto spolupráce podporujeme kampane čistenia pláží a technické inovácie organizácie OEOO, napríklad zber plastov z riek alebo ústí riek a ich vrátenie do cyklu opakovane použiteľného materiálu. S organizáciou OEOO sme v roku 2019 úspešne dokončili prvé spoločné projekty.

Naším cieľom do roka 2025 bude dosiahnuť nulové plastové odpady pri pilotnej výrobe: Chceme znížiť množstvo odpadu z plastových obalových materiálov od miestnych dodávateľov na nulu, a tým pretvoriť naše sídlo na model pre ďalšie výrobné lokality. Tento prístup práve zavádzame do našej vnútropodnikovej prepravy tovaru. Napríklad v nemeckom Winnendene sa niektoré diely pri preprave balia do viacnásobne použiteľných škatúľ namiesto fólie, čo ročne ušetrí 3 000 kg fólie.

Udržateľnosť sa stane do roka 2025 základnou súčasťou nových obchodných modelov: Pre spoločnosť Kärcher prehodnocujeme obchodné modely, ako sú zdieľanie, služby a recyklácia. Spoločnosť Kärcher Used Equipment GmbH sa špecializuje na prípravu a celoeurópsky predaj použitých strojov, čím zabezpečuje, že sa budú stroje používať dlhšie namiesto toho, aby sa zlikvidovali. V súčasnosti skúmame nové prístupy k trvale udržateľnému rozvoju výrobkov s kuchynským kompostérom Kalea. Toto zariadenie, ktoré sme vyvinuli v spoločnosti Kärcher, vďaka svojej sofistikovanej technológii premení kuchynský odpad na kompost bohatý na živiny už za 48 hodín.

Reduce, Reuse, Recycle
Recyklácia v číslach

Hrdina spoločnosti

Náš záväzok spoločnosti sa bude do roka 2025 zameriavať na zachovanie hodnôt: Jasne definované témy zabezpečujú, že majú všetky naše spoločenské záväzky na celom svete spoločný cieľ. Vo všetkých troch oblastiach – dary a sponzorstvo, dlhodobá spolupráca a záväzok zamestnancov – berieme našu úlohu spoločenského subjektu vážne, a preto sme sa zaviazali zachovávať hodnoty. Môžu to byť kultúrne hodnoty, ako je tomu v prípade nášho kultúrneho sponzorstva, alebo rodinné hodnoty, ktoré vystihuje naša spolupráca s organizáciou SOS Children's Villages. Spoločnosť Kärcher podporuje organizáciu SOS Children's Villages v 35 krajinách už od začiatku našej spolupráce v roku 2011.

 

Do roka 2025 zavedieme s cieľom udržateľnosti proaktívny systém riadenia rizík spojených s dodávateľmi: Analyzujeme a systematicky zlepšujeme spoločenský a ekologický vplyv našich priamych dodávateľov. Na dosiahnutie tohto cieľa sme začlenili udržateľnosť medzi najdôležitejšie rozhodujúce faktory na výber nových a hodnotenie súčasných dodávateľov. V rámci tejto stratégie využívame globálne audity a komplexné skupiny údajov, keďže v spoločnosti Kärcher ide udržateľnosť a včasné doručenia ruka v ruke.

Social Hero
Kultúrny sponozoring

Oblasti činnosti pre našu stratégiu udržateľnosti