Udržateľnosť. Od úplného začiatku.

Preberanie zodpovednosti je základnou súčasťou podnikovej kultúry spoločnosti Kärcher už od jej založenia. Alfred Kärcher sa spolu so svojou manželkou riadia pravidlom, že udržateľný ekonomický úspech je možný len zohľadnením sociálnych otázok.

História udržateľnosti

Udržateľnosť v histórii spoločnosti

"Pre spoločnosť Kärcher je myslieť a konať s ohľadom na udržateľnosť tradíciou. Samotný Alfred Kärcher považoval dobrú životnú situáciu svojich zamestnancov a ochranu životného prostredia za svoje srdcové záležitosti. Alfred Kärcher v roku 1939, keď sa začínajúca spoločnosť presťahovala do Winnendenu, vybudoval v priestoroch spoločnosti vlastnú čistiareň odpadových vôd. V roku 1940 založil nadáciu Alfreda Kärchera pre zamestnancov v núdzi, ktorá v rokoch 1943 až 1948 vyrábala hračky pre deti zamestnancov ako darčeky na Vianoce. Po tomto nasledovalo mnoho ďalších medzníkov.

Dokonca aj dnes je koncepcia udržateľnosti v spoločnosti hlboko zakorenená. V rámci nášho riadenia udržateľnosti sme si stanovili jasný cieľ. Chceme sa stať referenčným bodom na trhu s čistiacimi potrebami, pokiaľ ide o udržateľnosť s najvyššou informovanosťou a spokojnosťou zákazníkov. Pri premene tejto vízie na skutočnosť sa skupina Kärcher spolieha na strategické ciele v oblasti udržateľnosti rozložené na niekoľko rokov. Spoločnosť je presvedčená, že udržateľnosť musí preniknúť do každej časti spoločnosti, aby mala účinok."

 

Vytvorené tri strategické tematické oblasti

"V roku 2014 bol na základe výsledkov z prieskumu zúčastnených strán schválený program udržateľnosti „Udržateľná dokonalosť“. Tvorí ho 14 zastrešujúcich cieľov pre celú skupinu, ktoré sa ďalej delia na šesť oblastí činnosti a ktoré sú zosúladené so zásadami OSN Global Compact z roku 2011. Začiatkom roka 2016 sme podpísali deklaráciu Paris Pledge for Action (Parížsky sľub konať), čím sme sa zaviazali ochraňovať globálnu klímu s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod 2 °C.

Prostredníctvom prvej stratégie udržateľnosti sa podniková spoločenská zodpovednosť (CSR) zase raz dostala do popredia a systematicky rozvíjala. S týmto cieľom sme napríklad vymenovali pracovníkov pre udržateľnosť vo všetkých výrobných a logistických lokalitách, ktorí slúžia aj ako kontaktné osoby v otázkach riadenia udržateľnosti pre ich lokalitu. Opatrenia v rámci celej skupiny Kärcher koordinuje riadiaci výbor CSR. Najdôležitejšie časti týchto troch strategických tematických oblastí sú Príroda, kultúra, spoločnosť, Výrobky a dodávateľský reťazec a Zamestnanci."

Pohľad do budúcnosti

Formou cieľov v oblasti udržateľnosti do roka 2025 sme zoskupili tri iniciatívy pre ďalšie zlepšovanie výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Zakladajú sa na cieľoch Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj a realizujú program udržateľnosti Udržateľná dokonalosť. Naše tri iniciatívy Nulové emisie, Znížiť, znova použiť a recyklovať a Hrdina spoločnosti zastrešujú viacero projektov a cieľov.

História spoločnosti a súčasné problémy s udržateľnosťou