Všeobecné obchodné podmienky (VOP internetový obchod)

internetového obchodu pre zákazníkov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

(V04.6)

Zákaznícky servis

-

    

Článok 1.

Základné ustanovenia

1.1       Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej aj „KÄRCHER Internetový obchod“) pre zákazníkov spoločnosti   Slovakia, s.r.o. (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o., ako dodávateľom tovarov KÄRCHER (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“, spolu aj ako „Zmluvné strany“). Predmetom záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj tovarov prezentovaných na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) a reklamácii tovaru, záručnom a pozáručnom servise tovarov, ako aj inými činnosťami s tým súvisiacimi.

1.2       Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43 967 663. Predávajúci je oficiálnym obchodným partnerom spoločnosti Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

1.3       Kupujúcim je na účely VOP fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovary prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. - „KÄRCHER Internetový obchod“ spoločnosti KÄRCHER.

1.4       Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 037/7720 001 a 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024, e-mail: nr@soi.sk.

1.5       Tovarom na účely VOP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ponúka, alebo predáva. Sú to najmä:

·       prístroje pre domácich spotrebiteľov HOME & GARDEN

-      domáce spotrebiče Outdoor (čistenie a ošetrovanie v dome a záhrade), najmä: vysokotlakové čističe, plošné čističe, čistiace sady, zametacie stroje, vysávače na mokré a suché vysávanie, zachytávače prachu z vŕtania, príslušenstvo pre vysokotlakové čističe, príslušenstvo pre vysávače na mokré a suché vysávanie a pod.

-      domáce spotrebiče Indoor (domáce čistiace spotrebiče), najmä: vysávače, vysávače s vodnými filtrami, čistiace roboty, elektrické metly, leštičky na pevné podlahy s odsávaním, vysávače na čistenie kobercov mokrou cestou, vysávače na mokré a suché vysávanie  a príslušenstvo k nim, lapače prachu pri vŕtaní, parné čističe a príslušenstvo k nim, žehliace stanice, čističe okien a pod.

-      čerpadlové systémy a zavlažovanie pre dom a záhradu, najmä: postrekovače a pištole, násuvné hadicové systémy, zavlažovače, hadicové vozíky a bubny, hadice a hadicové sady, zavlažovacie hodiny a automaty, odvodňovacie čerpadlá, kalové ponorné čerpadlá, ponorné čerpadlá na čistú vodu, príslušenstvo pre ponorné čerpadlá, zavlažovacie čerpadlá a príslušenstvo k nim, záhradné čerpadlá, sudové čerpadlá, ponorné tlakové čerpadlá, domáce vodné automaty, domáce vodárne, príslušenstvo pre zásobovanie domácnosti vodou a pod.

1.6       Predávajúci umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením týchto VOP, a to ich zverejnením na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o..

1.7       VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.8       Zoznam tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu www.karcher.sk, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže Kupujúci overiť u Predávajúceho na emailovej adrese eshop.sk@karcher.com..

1.9       Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke Predávajúceho, bližší v návode na použitie.

 

Článok 2.

Uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1       Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky internetového obchodu.

2.2       Kupujúci si tovar objednáva kliknutím na tlačidlo s názvom „do nákupného košíka“. Ďalším krokom pri objednaní tovaru je prihlásenie sa registrovaného Kupujúceho zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že Kupujúci nie je v systéme KÄRCHER Internetový obchod zaregistrovaný, bude mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet.

2.3       Kupujúci je oprávnený objednať tovar aj bez predchádzajúceho vytvorenia zákazníckeho účtu.

2.4       Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob platby za tovar v súlade s bodom 4.2 a spôsob zaslania tovaru v súlade s bodom 5.2 VOP. Následne Kupujúci pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.

2.5       Po záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, zo strany Predávajúceho, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6       Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.7       V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční v deň záväzného uzavretia Kúpnej zmluvy alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola Kúpna zmluva záväzne uzavretá.

2.8       Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanie tovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.6 VOP.

2.9       Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Článok 3.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

3.1       Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.2       Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP resp. osobitnou dohodou s Kupujúcim alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní odo dňa informovania o stornovaní objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.3       Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky Kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3.4       Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

3.5       V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 3.2 VOP, alebo v iných prípadoch, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho od Zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.

3.6       Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

3.7       Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v požadovanej forme prevzatie tovaru (napr. svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, alebo zadaním PIN pri prevzatí zásielky a pod.)

 

Článok 4.

Cena, vedľajšie poplatky a fakturácia

4.1       Všetky ceny tovarov Predávajúceho vychádzajú z katalógového cenníka Predávajúceho, aktuálne vydaného a zverejneného na internetových stránkach Predávajúceho, a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

4.2       Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu  cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom je oprávnený zvoliť si jeden z nasledovných spôsobov úhrady – Platba na dobierku, Platba prostredníctvom platobnej karty v platobnom systéme MasterCard alebo VISA, platba prostredníctvom PayPal alebo Platba vopred prevodom na účet spoločnosti. Maximálna hodnota dobierky je 2000 EUR s DPH (vrátane). V prípade platby na dobierku je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru pri prevzatí tovaru a to v hotovosti alebo platobnou kartou (MasterCard alebo VISA). Ak si Kupujúci zvolí platbu prostredníctvom platobnej karty, úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na bankový účet Predávajúceho. Maximálna výška platby prostredníctvom platobnej karty je 3500 EUR s DPH (vrátane). Pri hodnote objednávky vyššej ako 3500 EUR s DPH  je potrebné si zvoliť spôsob platby Platba vopred. Maximálna hodnota objednávky (nákupného košíka) je 7000 EUR (vrátane DPH). V prípade nejasností alebo pri problémoch pri spracovaní platby je potrebné kontaktovať pracovníka Zákazníckej linky (email:info.sk@karcher.com, tel: +421 (0) 37 / 6555 798).

4.3       Spoločnosť KÄRCHER  za dodané tovary a služby vystaví faktúru v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Kupujúci, ktorý je platiteľom DPH súhlasí, že  dodatočne poskytnuté zľavy (bonusové faktúry/dobropisy/opravné doklady) môžu byť fakturované (dobropisované)  bez DPH v súlade s §25 ods.6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

4.4       Poskytnutím emailu kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky  v súlade s §71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH . Elektronická faktúra bude vyhotovená vo formáte PDF a bude zasielaná na email určený kupujúcim. Elektronická faktúra nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

4.5       Spôsob zasielania faktúr (elektronicky, poštou alebo priamo spolu s tovarom) kupujúcemu je na výbere spoločnosti KÄRCHER pokiaľ si zmluvné strany výslovne písomne nedohodli konkrétny spôsob zasielania faktúr.

4.6       Kupujúci je povinný si bez zbytočného odkladu porovnať  zhodu faktúry alebo elektronicky vystavenej faktúry so skutočne dodaným tovarom a službami. V prípade, že má kupujúci pochybnosti o obsahu, správnosti alebo vierohodnosti faktúry obratom upovedomí  spoločnosť KÄRCHER.

4.7       V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na tovar, dodávka tovaru realizovaná z dôvodov na strane Kupujúceho nebude, je Kupujúci povinný znášať náhradu hotových nákladov v celom rozsahu, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s prípravou dodávky a jej doručením.

 

Článok 5.

Dodacie podmienky

5.1       Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke (ak nie sú Zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa môžu meniť, a to primerane okolnostiam podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov) a dostupnosti zásob u Predávajúceho. Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

5.2       Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služby a je spoplatnené sumou 3 EUR vrátane DPH. Ak celková hodnota objednávky prevýši hodnotu 59,00 EUR s DPH je dodanie tovaru bezplatné.

5.3       Dodanie tovaru zásielkovou službou sa uskutočňuje v pracovné dni medzi 8.00 až 17.00 hodinou a pri vytváraní objednávky nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania. Je v záujme Kupujúceho určiť v objednávke vhodnú dodaciu adresu (napr. adresu zamestnania), prípadne aj osobu poverenú Kupujúcim na prevzatie tovaru. Ak to umožnia prevádzkové a technické podmienky zásielkovej služby bude zákazníkovi pred doručením tovaru oznámený prostredníctvom textovej SMS predpokladaný čas dodania tovaru a poskytnutá i možnosť zmeniť adresu dodania.

5.4       Ak sa kuriérovi (zásielkovej službe) nepodarí Kupujúcemu tovar úspešne doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania Kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

5.5       V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

5.6       Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:

a)   prevzatie tovaru kupujúcim;

b)   umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar v prevádzke Predávajúceho.

5.7       Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho za omeškanie s dodaním tovaru sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, neprevzatie tovaru kupujúcim, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti - v týchto prípadoch Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.

5.8       V prípade potreby je možné na požiadanie Kupujúceho zabezpečiť aj osobné prevzatie objednaného tovaru Kupujúcim v pobočkách spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o.. Pre využitie tejto možnosti je potrebné kontaktovať zákaznícku linku ešte pred vytvorením objednávky.

5.9       V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá Kupujúcemu namiesto objednaného tovaru tovar v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, pričom bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu.

 

Článok 6.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

6.2       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu bol Predávajúci pripravený doručiť tovar riadne a včas a Kupujúci tovar neprevezme.

6.3       Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci tovar pred Kupujúcim prekontroluje, prípadne predvedie jeho činnosť. Uvedené platí iba v prípade osobného odberu tovaru Kupujúcim v pobočkách spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

 

Článok 7.

Osobné údaje a ich ochrana

7.1       Ponuka tovarov Predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke www.karcher.sk. Všetky údaje zverejnené na uvedenej stránke sú Kupujúcemu dostupné bez registrácie osobných údajov.

7.2       Spoločnosť KÄRCHER získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie (oboznámenie) o používaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.karcher.sk alebo v prevádzkach spoločnosti.

 

Článok 8.

Reklamačné podmienky

8.1.      Záruka a reklamačné podmienky ohľadom zákazníkov spoločnosti KÄRCHER – spotrebiteľov podľa Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa Zákona č. 102/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú upravené v osobitnom Reklamačnom poriadku vydanom spoločnosťou KÄRCHER (V02) a ustanovenia týchto VOP sa na záruku a reklamáciu ohľadom zákazníka – spotrebiteľa, nepoužijú. V tomto Reklamačnom poriadku (V02) sú  uvedené i možnosti alternatívneho riešenia prípadných sporov. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke Predávajúceho.

8.2.      Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho v súlade s týmito VOP, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru a pri tovare predávanom za nižšiu cenu. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena tovaru. V prípade, ak Kupujúci svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru neoprávnenej osobe, Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť. Záruka sa nevzťahuje na neautorizovaný software, vady spôsobené počítačovými vírusmi, vady tovaru v prípade neodbornej inštalácie, neodborného obsluhovania či zanedbania starostlivosti o tovar, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že kupujúci používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu. Za používanie v rozpore s návodom a záručnými podmienkami sa rozumie  aj používanie neoriginálneho alebo predávajúcim neschváleného príslušenstva tovaru, ktorým sú najmä batérie, hadice odsávania, vysokotlakové hadice, sacie lišty a stierky, zametacie disky, kefy a pod. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak sa počítačový program (software) u ktorého došlo k registrácii prostredníctvom prideleného registračného kódu, stal pre iného neupotrebiteľným z dôvodu spotrebovania práva. Záručná doba sa tiež nevzťahuje na spotrebný tovar, u ktorého došlo jeho užívaním k jeho spotrebe.

8.3.      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané tovary, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Kupujúci môže tiež reklamáciu uplatniť v prevádzke zmluvných servisných partnerov zverejnených na internetovej stránke www.karcher.sk, alebo v príbalovom letáku, príp. v záručnom liste (ďalej len „určená osoba“). V prevádzke Predávajúceho alebo v prevádzkarni u určenej osoby je počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie, ktorý poučí Kupujúceho o jeho právach a určí spôsob vybavenia reklamácie.

8.4.      Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru určí Predávajúci, alebo určená osoba spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O prijatí reklamácie vydá Predávajúci/určená osoba Kupujúcemu písomné potvrdenie.

8.5.      Záručná doba (záruka za akosť) je stanovená v dĺžke určenej na predávanom tovare, jeho obale, záručnom liste alebo je stanovená vrámci predajnej akcie predávajúceho za splnenia konkrétnych podmienok danej predajnej akcie zo strany kupujúceho. Ak záručná doba nie je určená spôsobom podľa predchádzajúcej vety, platí, že záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba v prípade servisných prác je 6 mesiacov. V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený tovar do prevádzky a túto činnosť vykoná Predávajúci, alebo osoba Predávajúcim poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ Kúpna zmluva alebo VOP neurčujú inak.

8.6.      Záručná doba uvedená v bode 8.5 týchto VOP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

8.7.      Predávajúci pri predaji tovaru vydá Kupujúcemu doklad o kúpe, ktorý plne nahrádza záručný list. Ak to povaha tovaru vyžaduje vydá predávajúci kupujúcemu i záručný list. Záručné opravy je oprávnený vykonávať výhradne Predávajúci alebo jeho autorizovaný zmluvný servis, uvedený v príslušnom záručnom liste.

8.8.      Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

8.9.      Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.10.   Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.11.   V prípade, ak vada reklamovaného tovaru vznikla v dôsledku nesprávneho používania, alebo manipulácie (použitie nevhodných čistiacich prostriedkov, náplní, neprimeraným preťažením), neautorizovaným, alebo neodborným zásahom, alebo iným mechanickým poškodením spôsobeným Kupujúcom, atď., predávajúci, alebo určená osoba reklamáciu Kupujúceho zamietne.

8.12.   Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade s týmito VOP, o čom vydá zákazníkovi potvrdenie.

8.13.   Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

a.   nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b.   neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c.   uplynutím záručnej doby tovaru,

d.   mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e.   používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi návodu na použitie,

f.    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g.   poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h.   poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i.    poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j.    neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k.   zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

Článok 9.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.2.      Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č. 102/2014") vzniká výlučne iba Kupujúcemu – spotrebiteľovi v zmysle tohto zákona. Kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle zákona č. 102/2014 nárok na odstúpenie od zmluvy podľa tohto zákona nemajú.

9.3.      Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.4.      Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 a nasl. Zákona č. 102/2014.

9.5.      Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov použitím formulára (F021), ktorý je zverejnený na internetových stránkach Predávajúceho alebo vyplnením údajov k Odstúpeniu od Zmluvy priamo na webovej stránke Predávajúceho. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Kupujúci môže pre vrátenie tovaru využiť bezplatnú službu „Vyzdvihnutie tovaru“ zásielkovou spoločnosťou priamo na adrese určenej  Kupujúcim (túto službu je možné využiť iba na území Slovenskej republiky). Túto službu si kupujúci môže zvoliť pri Odstúpení od Zmluvy. Kupujúci môže tovar vrátiť i priamo na predajniach/prevádzkach Predávajúceho alebo odoslaním balíka priamo na adresu spoločnosti.  

9.6.      V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ platne odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení zmluvy Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný a  nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale, vráti Predávajúci v zmysle § 9 ods. 1 a nasl. Zákona č. 102/2014 Kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014. V súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 102/2014 si Kupujúci – spotrebiteľ vyberie akým spôsobom mu majú byť všetky platby vrátané.

9.7.      V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, Predávajúci vyzve Kupujúceho na odstránenie vád tovaru, doplnenie chýbajúcich častí tovaru alebo uvedenie tovaru do pôvodného stavu. V tomto prípade sa považuje tovar za nedoručený a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu akékoľvek platby.  V prípade, ak si Kupujúci ani po výzve túto povinnosť nesplní v lehote do 15 dní od doručenia výzvy, Predávajúci má nárok uplatniť si náklady voči Kupujúcemu súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

9.8.      V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.5 týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

 

Článok 10.

Záverečné ustanovenia

10.1    Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené týmito VOP sa primerane spravujú ustanoveniami Všeobecných predajných, dodacích, montážnych a záručných podmienok pre zákazníkov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

10.2    Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok v prípade zmeny zákonnej úpravy a v prípade zmien na strane Predávajúceho, spočívajúcich v zmene rozsahu a kvality tovarov na strane Predávajúceho, zmene v rozsahu a kvality dodávateľov tovaru a v zmene platobných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a/alebo zaslaním emailovej správy všetkým kupujúcim.

10.3    Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

10.4    Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.