Ochrana osobných údajov (oboznámenie so spracúvaním)

Ochrana údajov


Ochrana osobných údajov (oboznámenie so spracúvaním)

Článok 1.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom týchto informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje zákazníkov spoločnosti:

a) Databáza klientov

b) Servis náradia

c) Požičovňa náradia

d) Marketing

e) NEWSletter

f) Internetový obchod (Eshop)

g) Call centrum

h) Účtovné doklady

i) Právna agenda

 

Článok 2.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:

a) uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)

b) registrácia v internetovom obchode

c) poskytnutie záručného a pozáručného servisu

d) poskytnutie predĺženej záruky

e) poštový styk so zákazníkom

f) zisťovanie spokojnosti zákazníka

g) informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania

h) organizáciu marketingových súťaží

i) zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka

j) overenie totožnosti zákazníka

k) sprostredkovanie úveru a splátkového predaja

 

Článok 3.

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:

a) meno, priezvisko a titul

b) bydlisko (trvalá adresa)

c) miesto dodania/doručenia

d) korešpondenčná adresa

e) emailová adresa

f) telefónne číslo

g) dátum narodenia

h) rodné číslo

i) číslo účtu a názov banky

j) údaje potrebné pre posúdenie schopnosti splácať

Prevádzkovateľ získava uvedené osobné údaje iba v nevyhnutnej miere pre konkrétny účel spracovania uvedený v Článku 2.

 

Článok 4.

Doplňujúce informácie

a) Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy:

 

GEBRÜDER WEISS s.r.o.

Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec

IČO: 31341381

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4263/B.

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7, 82104 Bratislava

IČO: 35834498

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiiel Sro, vložka č. 26367/B

 

SCHENKER s.r.o.

Kopčianska 94, 851 01 Bratislava

IČO: 31327222

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3041/B

 

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3215/B

 

B.J. prepravné služby s.r.o.

Neded 1090, 925 85 Neded,

IČO: 43939821

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21451/T

 

IN TIME s.r.o.

Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji

IČO: 31342621

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4376/B

 

ALFRED KÄRCHER GmbH

Lichtblaustrasse 7, 1220 Wien, Rakúsko

 

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, Winnenden 71364, Nemecko

 

b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa §39 a nasled. Zákona č. 18/2018 Z.z.

c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §39 zákona č. 18/2018. Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.

d) Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.

e) Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.

f) Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

g) Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

Článok 5.

Poučenie o právach dotknutej osoby:

1. Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo výmaz svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) výmaz jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) výmaz jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

i) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 27 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 21 vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem prípadov uvedených v §21 ods. 3.

10. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Článok 6.

Webová stránka spoločnosti

1. Webová stránka www.karcher.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, Nitra a Alfred Kärcher SE & Co. KG, Nemecko.

2. Pri prezeraní webových stránok Kärcher sprostredkujete (z technických dôvodov) údaje cez váš internetový prehliadač nášmu internetovému serveru. Počas prebiehajúceho spojenia sa kvôli komunikácii medzi vašim internetovým prehliadačom a našim internetovým serverom zaznamenajú nasledujúce údaje:

a) Dátum a čas požiadavky

b) Názov požadovaného súboru

c) Stránka, z ktorej sa vyžiadal súbor

d) Stav prístupu (súbor bol prenesený, súbor sa nenašiel, a pod.)

e) Použitý internetový prehliadač a použitý operačný systém

f) Úplná IP adresa žiadajúceho počítača

g) Objem prenesených údajov

Z dôvodu technickej bezpečnosti, najmä na obranu proti pokusom o útoky na náš internetový server, tieto údaje krátkodobo ukladáme. Na základe týchto údajov nie je možné jednotlivé osoby identifikovať.

3. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.

4. Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky našich autorizovaných servisov a predajcov, distribútorov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

 

Článok 7.

Webová stránka spoločnosti – internetový obchod

1. Ak navštívite náš internetový obchod pre realizáciu predzmluvných vzťahov a naplnenie zmluvy uzavretej medzi vami a našou spoločnosťou uložíme a použijeme osobné údaje uvedené v nasledujúcich bodoch:

a) Objednávka bez zriadenia zákazníckeho účtu

Pri objednávke v rámci internetového obchodu budú od vás prostredníctvom povinných políčok vyžiadané všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu: vaše celé meno, vaša emailová adresa, vaša adresa (fakturačná a príp. iná dodacia adresa). Vaše údaje budú použité len na realizáciu vašej objednávky.

b) Zákaznícky účet/registrácia

Ďalšou možnosťou je, že sa pre váš nákup zaregistrujete. Pritom si môžete spolu s vašou emailovou adresou zvoliť heslo, ktoré vám pri neskoršom nákupe uľahčí prihlásenie bez opätovného zadávania údajov. Údaje, ktoré ste zadali uložíme na zriadenie zákazníckeho účtu, prostredníctvom ktorého môže prijímať a realizovať vaše objednávky. Vaše údaje uchovávame pre ďalšie objednávky dovtedy, kým je vaša registrácia platná. Máte právo kedykoľvek svoje registračné údaje zrušiť, upraviť a/alebo ich nechať vymazať.

c) Uchovávanie údajov o objednávke

Ak pre nejakú objednávku poskytnete údaje, budú uložené na dobu nevyhnutnú pre realizáciu nákupu a počas trvania zákonnej lehoty nevyhnutnej na uchovávanie údajov.

d) Návšteva v obchode iného predajcu

Ak sa počas vášho nákupu dostanete do obchodu iného predajcu tým, že na Stránke kliknete na odkaz na internetovú ponuku obchodu niektorého nášho špecializovaného predajcu, kde začnete objednávku, nebudeme od Vás požadovať žiadne údaje k objednávke, pretože nákup realizujete v obchode iného predajcu. V takom prípade dbajte na informácie o ochrane údajov vzťahujúce sa na príslušný obchod predajcu.

2. Informácie z kreditných kariet, ktoré ste prípadne zadali, sa neukladajú v spoločnosti Kärcher, ale získava ich zakódované cez hypertext transfer protocol secure („https“) priamo poskytovateľ platobných služieb.

 

Článok 8.

Webová stránka spoločnosti - používanie cookies a analytických programov

1. Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

2. „Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera slúžiaci na tzv. „behavour targeting“, teda profilovanie správania. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom, ďalej navštevované webové stránky, počet návštev, čas návštevy, čas

strávený na jednotlivých stránkach a pod. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej Stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám. Tieto užívateľské profily sa anonymizujú a vyhodnocujú v technickom (štatistickom) procese hodnotenia, aby sa neskôr umožnilo nahrávanie internetovej reklamy (napr. banerov) na iné webové stránky podľa výberu vzťahujúceho sa na záujem príslušného používateľa. V cookies sa v žiadnom prípade neukladajú osobné údaje ako meno, adresa, emailová adresa.

3. Kärcher využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

• Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne. • Trvalé cookies: pre lepšie užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

4. Súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

6. Informácie o IP adrese na Stránke získavame priamo od poskytovateľa služby profilovania – a to GroupM Competence Center GmbH – avšak len v skrátenej alebo šifrovanej forme (t. j. nahradené iným číselným poradím, ktoré nepovoľuje prístup k pôvodnému číselnému poradiu IP a nemôže sa spätne znovu sledovať), uložené a ďalej spracované. GroupM Competence Center GmbH ponúka aj reklamu pre webové stránky iných poskytovateľov a používa svoje profilovacie (targetingové) systémy pre výber nazbieraných údajov na účely reklamy pre užívateľov. Ďalšie informácie o ochrane údajov a k profilovaniu spoločnosti GroupM Competence Center GmbH a jej technológie nájdete na stránke http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Tu môžete aj oponovať voči anonymnej analýze vášho vyhľadávania.

7. Na tejto Stránke sa používa aj Adobe Analytics, služba na analýzu internetu Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics používa cookies súbory. Ak sa informácie o používaní webových stránok vytvorené cez cookies sprostredkujú na server Adobe, potom je cez nastavenia zabezpečené, že IP adresa bude anonymná pre geolokalizáciu a pred uložením sa nahradí generickou IP adresou. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Adobe tieto informácie používať, aby vyhodnotil používanie webovej stránky používateľom pre zostavenie správ o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa sprostredkovaná v rámci Adobe Analytics z vášho prehliadača nebude spájaná s inými údajmi od Adobe. V prípade Adobe Analytics môžete zabrániť evidencii údajov vytvorených cez cookies a vzťahujúcich sa na využívanie webovej stránky (vrát. vašej IP-adresy) Adobe ako aj spracovaniu týchto údajov cez Adobe tým, že si stiahnete a inštalujete Browser-Plug-In cez nasledujúci dostupný link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

8. Ak používateľ vyvolá webovú stránku a spolupracuje s ňou, kliká na zobrazenia, kde sa využívajú služby Xaxis, zisťujú sa informácie o prehľadávaní, používaní a interakcii. Xaxis môže zhromažďovať aj informácie, ktoré identifikujú prehliadače a prístroje, s ktorými používateľ predtým spolupracoval. Takéto informácie, ktoré sú evidované cez služby Xaxi, poznajú typ internetového prehliadača, jazyk prehliadača a používaný prevádzkový systém, adresu internetového protokolu ("IP-adresa"), jednoznačné znaky dostupné na prístroji používateľa, typ spojenia (cez kábel alebo Wi-Fi), región, v ktorom sa prístroj nachádza, sieť, s ktorou je prístroj prepojený, stupeň dĺžky / šírky (mobilného) prístroja, poskytovateľa mobilných služieb (ak je dostupný), stránky, ktoré používateľ predtým a potom navštívil. Zobrazenie reklamy a informácie o webovej stránke, ktorú zohľadnil používateľ.

K takým prístrojom patria počítače, mobily, tablety, E-Reader alebo iné digitálne prístroje, ktoré majú pripojenie na internet.

Xaxis nezhromažďuje žiadne mená používateľov, poštové adresy, telefónne čísla, emailové adresy

alebo podobné osobné identifikovateľné informácie cez svoje služby.

Xaxis pravdepodobne obsahuje aj informácie iných firiem, vrátane ich zákazníkov, ktoré sa zhromažďujú mimo ich služieb a ktoré sa poskytujú na využívanie v spojení so službami. Xaxis môže tieto informácie integrovať do informácií, ktoré sa zbierajú cez jej služby.

Xaxis používa informácie zbierané cez vaše služby pre zabezpečenie, aby používateľ získal na webových stránkach tie najužitočnejšie a najrelevantnejšie online reklamy.

 

Ak chcete odmietnuť agregáciu a analýzu údajov o vašej návšteve na tejto lokalite, do prehľadávača je potrebné nainštalovať súbor cookie. Súbor cookie identifikuje vaše odmietnutie.Ak odstránite súbor cookie alebo ak zmeníte počítač alebo webové prehľadávače, znova bude potrebné vykonať odmietnutie.

 

Potvrdiť – Chcem sa zúčastniť agregácie a analýzy údajov relácie návštevy (neinštalovať súbor cookie odmietnutia kaercher.com) - Kliknite sem.

 

Odmietnuť – Nechcem sa zúčastniť agregácie a analýzy údajov relácie návštevy (inštalovať súbor cookie odmietnutia kaercher.com) - Kliknite sem.

 

Článok 9.

Zodpovedá osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Šaliga

Adresa: KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra

Tel. kontakt: 00421/ 37/ 65 55 798 e-mail: info.sk@karcher.com Odkaz na kontaktný formulár: https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/kontakt.html

 

 

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sú platné od 25.5.2018

 

KÄRCHER Slovakia, s.r.o., IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279, DIČ: 2022541279, sídlo: Bratislavská 31, 949 01 Nitra, SR, zápis v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21575/N, tel. č.: 00421 37 6555 798, fax: 00421 37 6555 799, e-mail: karcher@karcher.sk, www.karcher.sk, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 2025 8011, SWIFT Code: UNCRSKBX

Ukončiť monitorovanie prehliadača systémom LEADY