Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

Ochrana údajov

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES


Táto webová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, Nitra.
Pred použitím tejto Stránky si prosím pozorne prečítajte túto politiku, pretože vysvetľuje ako sa spracovávajú osobné údaje a ako používajú cookies. Používanie tejto Stránky znamená, že s touto stratégiou súhlasíte.


1 Druh spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

KÄRCHER Slovakia, s.r.o. sa stará o Vaše súkromie. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytovanie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na ďalej uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu. Ak sa rozhodnete uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením internetového formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou, tieto budú použité na poskytnutie vami požadovaných informácií alebo služieb, prípadne na odpoveď na vašu správu elektronickej pošty. Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.
Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky, napr. webové stránky našich autorizovaných servisov a predajcov, distribútorov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz, prosím majte na zreteli, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Kärcher nemôže niesť zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

1.1 Onlineshop

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje pravdivé osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci nezodpovedá za škody a nepriaznivé následky spôsobené Kupujúcim porušením povinností podľa tohto bodu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia Kúpnej Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 8.6 VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby Kupujúceho, aby spracoval a uschovával jeho osobné údaje, si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

 

1.2 Kontaktný formulár

Použitie a poskytnutie osobných údajov, viazanosť na účel
Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (ďalej iba: Kärcher) použije Vaše osobné údaje na účely
a.) vášho kontaktovania,
b.) pokiaľ si to budete vyslovene želať, na doručovanie reklamných podkladov vo forme letákov, a to iba v potrebnom rozsahu.

Osobné údaje budú štátnym zariadeniam a úradom poskytnuté iba v rámci kogentných národných právnych predpisov. Našich pracovníkov sme zaviazali k dôvernosti.

Bezpečnosť
Kärcher uplatňuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov, ktoré spravujeme, pred zmanipulovaním, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia nepretržite vylepšujeme v závislosti od technologického pokroku.

Právo na poskytnutie informácií
Na požiadanie Vám Kärcher podľa možnosti obratom písomne podľa platných právnych predpisov oznámi, či a ktoré Vaše osobné údaje sú u nás uložené. Ak by aj napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli uložené nesprávne informácie, tak ich na základe Vašej výzvy opravíme.

Vymazanie
Ak by ste si už viac nežiadali používanie a spracovanie údajov na vyššie uvedené účely, oznámte nám to, prosím. Obratom ich pre toto použitie zablokujeme.

 

1.3 Súťaže

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Spracovávané sú tieto osobné
údaje súťažiaceho: meno, priezvisko, emailová adresa, telefón, ktoré súťažiaci zašle do tejto súťaže. Osobné údaje sú spracovávané Spoločnosťou v automatizovane vedenej databáze. Účelom spracúvania osobných údajov súťažiaceho sú
marketingové účely Spoločnosti, najmä zasielanie obchodných oznámení a tiež komunikácia so súťažiteľom elektronickými prostriedkami. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje súťažiaci dobrovoľne na dobu 1 rok a môže ho
kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Spoločnosti. Osobné údaje súťažiaceho nebudú poskytnuté tretím stranám, sprístupňované ďalším príjemcom, nebudú zverejňované (okrem výnimky uvedenej v bode 6.2 nižšie),nebudú prenášané do
tretích krajín (t.j. mimo EÚ).Súťažiacemu sú garantované všetky práva zaručené § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiaci má predovšetkým právo na potvrdenie, či
jeho osobné údaje sú spracovávané alebo nie a právo na opravu týchto osobných údajov a ďalšie práva uvedené v predmetnom zákone.

 

1.4 Predĺženie záruky

Spoločnosť Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (ďalej ako: Kärcher) využíva vaše osobné údaje na účely
a.) uplatnenia predĺženej záruky,
b.) pokiaľ si to výslovne želáte, na účely doručovania reklamných podkladov vo forme newsletterov,
c.) pokiaľ si to výslovne želáte, na účely získavania údajov pre prieskum trhu,
iba v nutnom rozsahu.

Osobné údaje poskytujeme štátnym inštitúciám a organizáciám iba v tom prípade, ak je to predpísané národnými zákonmi. Naši zamestnanci boli nami zaviazaní k mlčanlivosti.

Predĺženie záruky
Rešpektujte prosím, že predĺženie záruky je povolené len pri kategóriách produktov XY.

Bezpečnosť
Spoločnosť Kärcher využíva technické a organizačné opatrenia, aby boli nami spravované údaje chránené pred manipuláciou, stratou, zničením a pred prístupom tretích osôb. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v závislosti od technologického vývoja.

Právo na poskytovanie informácií
Na požiadanie vám spoločnosť Kärcher čo najskôr písomne v súlade s platným zákonom oznámi, či a aké vaše osobné údaje sú u nás uložené. Ak by aj napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli uložené nesprávne informácie, na vaše požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka povereného ochranou údajov, ktorý je so svojím tímom k dispozícii aj v prípade žiadosti o informácie a aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Vymazanie
Ak si už neželáte, aby boli vaše osobné údaje využívané a spracovávané na vyššie uvedené účely, oznámte nám to, prosím. Okamžite ich zablokujeme pre používanie.

 

2 Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies


Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).
Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky Kärcher viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.


Aké druhy cookies táto Stránka využíva?
Kärcher využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:
• Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.
• Trvalé cookies: pre lepšie užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku


2.1 Povolenie a zakázanie cookies


Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.
Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje.
Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies.
Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.


3 Sledovanie a analýza


Pre neustálu optimalizáciu svoje marketingovej komunikácie využíva Kärcher analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Kärcher nebude zdieľať tieto informácie so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.


4 Zmeny politiky ochrany osobných údajov


Akékoľvek budúce zmeny našej politiky ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Pravidelne prosím kontrolujte našu politiku stratégiu ochrany osobných údajov pre jej aktualizácie alebo zmeny.


5 Kontaktujte nás


V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese. To isté platí aj v prípade, ak chcete mať prístup k informáciám, ktoré môžu byť máme o Vás zhromaždené prostredníctvom tejto Stránky alebo ak chcete, aby boli tieto informácie zmenené, blokované alebo vymazané.


Kontakt:
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31
949 01 Nitra

Tel: 037/ 37/6555 798
E-mail: info@karcher.sk