Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

Ochrana osobných údajov (oboznámenie so spracúvaním) (OOÚ zákazníci)

pre zákazníkov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v znení účinnom od 13.3.2017 podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana údajov

Článok 1.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom týchto informačných systémov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje zákazníkov spoločnosti:
a) Databáza klientov
b) Servis náradia
c) Požičovňa náradia
d) Marketing
e) NEWSletter
f) Internetový obchod (Eshop)
g) Call centrum
h) Účtovné doklady

Článok 2.
Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledovné účely:
a) uzatvorenie a plnenie zmluvy so zákazníkom (predzmluvné a zmluvné vzťahy so zákazníkom)
b) registrácia v internetovom obchode
c) poskytnutie záručného a pozáručného servisu
d) poskytnutie predĺženej záruky
e) poštový styk so zákazníkom
f) zisťovanie spokojnosti zákazníka
g) informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania
h) organizáciu marketingových súťaží
i) zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka

Článok 3.
Zoznam osobných údajov
Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:
a) meno, priezvisko a titul
b) bydlisko
c) miesto dodania/doručenia
d) emailová adresa a telefónne číslo


Článok 4.
Doplňujúce informácie
a) Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje za účelom riadneho plnenia uzatvorených zmlúv so zákazníkom spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“) na základe vzájomnej zmluvy:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

SCHENKER s.r.o.
Kopčianska 94, 851 01 Bratislava
IČO: 31327222
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3041/B

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3215/B

B.J. prepravné služby, s.r.o.
Neded 1090, 925 85 Neded,
IČO: 43939821
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21451/T

IN TIME, s.r.o.
Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 31342621
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4376/B

ROADTRANS NITRA s.r.o.
Kasárenská 2, 949 01 Nitra
IČO: 47944731
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.

ALFRED KÄRCHER GmbH
Lichtblaustrasse 7, 1220 Wien, Rakúsko

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, Winnenden 71364, Nemecko

b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. Zákona č. 122/2013. Z.z.
c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle §19 ods.1. Zákona č. 122/2013. Z.z. a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj  pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
d) Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
e) Prevádzkovateľ prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorí sú tu uvedení.
f) Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
g) Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Článok 5.
Poučenie o právach dotknutej osoby:
1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
i) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f), možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
5. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
6. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
7. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
9. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
10. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
11. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Článok 6.
Webová stránka spoločnosti
1. Webová stránka www.karcher.sk („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, Nitra.
2. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.
3. Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky našich autorizovaných servisov a predajcov, distribútorov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

Článok 7.
Webová stránka spoločnosti – používanie cookies
1. Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.
2. „Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky Kärcher viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.
3. Kärcher využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:
• Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.
• Trvalé cookies: pre lepšie užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.
4. Súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. 
Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.
5. Pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

Ak chcete odmietnuť agregáciu a analýzu údajov o vašej návšteve na tejto lokalite, do prehľadávača je potrebné nainštalovať súbor cookie. Súbor cookie identifikuje vaše odmietnutie.Ak odstránite súbor cookie alebo ak zmeníte počítač alebo webové prehľadávače, znova bude potrebné vykonať odmietnutie.

Potvrdiť – Chcem sa zúčastniť agregácie a analýzy údajov relácie návštevy (neinštalovať súbor cookie odmietnutia kaercher.com) - Kliknite sem.

Odmietnuť – Nechcem sa zúčastniť agregácie a analýzy údajov relácie návštevy (inštalovať súbor cookie odmietnutia kaercher.com) - Kliknite sem.

 

KÄRCHER Slovakia, s.r.o., IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279, DIČ: 2022541279, sídlo: Bratislavská 31, 949 01 Nitra, SR, zápis v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21575/N, tel. č.: 00421 37 6555 798, fax: 00421 37 6555 799, e-mail: karcher@karcher.sk, www.karcher.sk, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 2025 8011, SWIFT Code: UNCRSKBX