Zodpovednosť za dodávateľský reťazec a výrobky

Zdroje Zeme sú obmedzené. V spoločnosti Kärcher sa ich preto spolu s našimi dodávateľmi snažíme zachovať. Pravidelne kontrolujeme ich normy v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti. Cieľom je maximálne zvýšiť recykláciu s našimi inovatívnymi čistiacimi riešeniami, čo najviac sa vyhýbať potenciálne škodlivým látkam, vyradiť detskú prácu a nespravodlivé mzdy, a potom presvedčiť aj tých najprísnejších spotrebiteľov.

Sustainability Supply Chain Products Banner full

Normy pre kvalitu, sociálne otázky a ochranu životného prostredia a bezpečnosť pri práci.

Efektívna práca so zdrojmi patrí k našim hlavným kompetenciám. Túto schopnosť využívame na zvyšovanie udržateľnosti našich výrobkov a dodávateľských reťazcov.

Súčasní spotrebitelia sú čoraz náročnejší. Pred nákupom kladú oveľa viac otázok ako v minulosti. Chcú napríklad vedieť: Kde sa výrobok vyrobil, kto ho vyrobil a za akých podmienok? Z čoho je vyrobený? A môže sa potom recyklovať? Ako efektívne stroj funguje? Spoločnosť Kärcher berie tieto záujmy spotrebiteľov vážne, reaguje na otázky a vždy má správnu odpoveď.

Takéto otázky kladieme aj našim dodávateľom. Normy v oblasti kvality, spoločnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci kontrolujeme pri ročných auditoch. Od našich dodávateľov vyžadujeme, aby sa riadili našimi pravidlami dodržiavania predpisov a naším kódexom správania.

Hlbší pohľad: Naša práca a projekty pre dodávateľský reťazec a výrobky

Product Sustainability at Kärcher

Prečo sú naše výrobky udržateľné

Výrobky určené na čistenie a starostlivosť musia byť udržateľné v mnohých smeroch, napríklad sú vyrobené s nízkymi emisiami, ekologicky uvedomelým výberom materiálov, úsporou energie a šetrnou spotrebou vody. Zodpovedné správanie spoločnosti Kärcher teda zahŕňa aj vývoj strojov a výrobný a dodávateľský reťazec až po správnu likvidáciu. Nekončí sa za bránami našich závodov.

 

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Reinigungsmittelproduktion bei Kärcher

Udržateľné čistiace prostriedky: Od koncepcie až po sériovú výrobu

Dnešné čistiace prostriedky musia spĺňať množstvo požiadaviek. Ekologicky udržateľné riešenia procesov sú čoraz dôležitejšie. Spoločnosť Kärcher tejto výzve čelí v nových chemických a testovacích laboratóriách vo Winnendene. Prehľad vývoja udržateľných čistiacich prostriedkov.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Connected Cleaning

Čistenie na požiadanie: Efektívne, úsporné a udržateľné

Cieľom čistenia založeného na potrebách je vyhnúť sa zbytočnému plytvaniu časom a peniazmi. Skrátením pracovných hodín v priemere o jedno percento na kancelársky priestor by sme mohli ušetriť 194 000 kWh elektrickej energie, 4 576 000 litrov vody a 46 000 litrov čistiacich prostriedkov. Čistenie na požiadanie týmto spôsobom kombinuje nákladovú účinnosť a udržateľnosť.

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Prehľad: Náš záväzok voči dodávateľskému reťazcu a výrobkom

The Kärcher repair promise

Prísľub opravy od spoločnosti Kärcher

Výrobky šetrné k zdrojom majú dlhú životnosť. Na zabezpečenie tejto skutočnosti sa už vo fáze vývoja zohľadňuje otvorenosť spoločnosti Kärcher voči údržbe a opravám. O dlhodobú spokojnosť našich zákazníkov s výrobkami a ich efektívnu prácu sa stará viac ako 50 000 servisných miest po celom svete. Vo väčšine prípadov je možné zariadenia opraviť a dodať im vhodné náhradné diely aj po desiatich alebo viacerých rokoch. Čo je naším cieľom? Výrobky navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť a dali sa opraviť, čím sa zabezpečí vyššia miera udržateľnosti.

Sauger

Výrobky šetrné k životnému prostrediu

V spoločnosti Kärcher pracuje v oblasti výskumu a vývoja viac ako 950 zamestnancov, ktorí neustále zefektívňujú procesy a výrobky, aby mohli naši zákazníci čistiť a zároveň šetriť čo najviac energií a zdrojov. To vyústilo do nášho radu výrobkov eco!efficiency pre profesionálnych používateľov. No svojou energickou účinnosťou dokážu zapôsobiť aj naše výrobky pre súkromných používateľov, a to okrem iného aj vďaka ich úspornej spotrebe elektrickej energie a vody.

Plastikgranulat

Plasty – kvalita a recyklácia

V našich čistiacich strojoch čiastočne nahrádzame oceľ vysokokvalitným polypropylénovým plastom. Napríklad na výrobu tyčových nadstavcov v našich tlakových čističoch používame mimoriadne vysokokvalitný recyklovaný polyamid založený na technológii Technyl® 4earth®. Plastové diely, ktoré vyrábame v spoločnosti a ktoré kupujeme od externých dodávateľov, pravidelne kontrolujeme, aby sme zaručili, že neobsahujú žiadne škodlivé látky. Okrem toho môže byť náš proces použitý aj na získanie vyradených dielov z výroby plastov a ich opakované použitie v našich vlastných výrobných procesoch.

Weltkarte 2019

Certifikované závody po celom svete

Vďaka nášmu vnútropodnikovému systému riadenia kvality, ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti môžeme zaistiť neustále zlepšovanie našich procesov a tým aj nášho výkonu. Naše závody v USA, Mexiku, Brazílii, Nemecku, Rumunsku, Taliansku a Číne získali certifikáty v súlade s normou ISO 14001 pre systémy environmentálneho manažérstva a ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality. Závody v Nemecku, Rumunsku a Taliansku sú okrem toho certifikované podľa normy ISO 50001 pre systém energetického manažérstva.

Transport

Vysoké štandardy dodávateľov

Každý potenciálny dodávateľ spoločnosti Kärcher musí spĺňať prísne kritériá. Pravidelne vykonávame vnútropodnikové audity a navštevujeme spoločnosti, najmä dodávateľov v oblasti výroby materiálov. Od našich dodávateľov tiež vyžadujeme, aby sa riadili našimi pravidlami dodržiavania predpisov a podpísali náš kódex správania. Na správu dodávateľov používame štandardizovanú systémovú platformu. Vďaka nej sú naše procesy transparentnejšie, znižujú sa náklady a vzťahy s dodávateľmi sú udržateľnejšie.

Verpackung FC 5

Recyklovateľné obalové materiály

Dobré obalové materiály musia byť funkčné. Obalové materiály tiež musia spĺňať dôležité požiadavky, pokiaľ ide o udržateľnosť. Naše obalové materiály tvorí v súčasnosti v priemere z viac ako 80 percent recyklovaný papier. 95 percent našich obalových materiálov je vyrobených z papiera. Do roka 2025 optimalizujeme udržateľnosť všetkých obalových materiálov. Zlepšujeme stabilitu našich výrobkov a povrchov výrobkov, aby sme mohli úplne odstrániť plasty z obalových materiálov.

Gebäude 50 (1)

Budovy šetrné k životnému prostrediu

Pri výstavbe nových budov na našich pracoviskách uplatňujeme tie najvyššie ekologické štandardy. Na novom pracovisku Kärcher vo Winnendene sa používa vykurovací systém na drevnú štiepku, ktorý spaľuje odpadové drevo spoločnosti z paliet. Tento spôsob je úplne CO₂ neutrálny. Elektrickú energiu pre klimatizačný systém vyrába fotovoltaický systém na streche novej kancelárskej budovy. Má to obrovský vplyv. Vďaka využívaniu obnoviteľnej energie a rozsiahlych izolačných opatrení sú hodnoty budov o 20 percent nižšie, ako sú prahové hodnoty stanovené nemeckým nariadením o úspore energií (Energiesparverordnung).


Ekologické informácie

muelltonne

Informácie o likvidácii starých elektronických zariadení


Ekologické výrobky, služby a procesy sú neoddeliteľnou súčasťou vyhlásenia o poslaní spoločnosti. Plníme si teda aj svoje povinnosti vyplývajúce z európskej smernice OEEZ a chceli by sme poukázať na nasledujúce. Staré elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať s domovým odpadom. Spotrebitelia sú zo zákona povinní odnášať takéto zariadenia do príslušných zberných miest (spoločnosti alebo miestneho orgánu). Staré zariadenia môžete tiež bezplatne vrátiť v akomkoľvek centre Kärcher. Vezmite na vedomie, že elektrické a elektronické zariadenia (B2B) určené na komerčné účely sa musia likvidovať v obecných zberných miestach. Ochotne vám predstavíme vhodné možnosti likvidácie. Ak je to možné, vyberte zo zariadení nenabíjateľné a nabíjateľné batérie a ekologicky ich zlikvidujte pomocou vhodných zberných systémov. Ak likvidujete zariadenia na úschovu údajov, zo zákona ste povinní z nich odstrániť svoje osobné údaje. Symbol odpadového koša znamená, že sa staré elektronické zariadenia nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Staré zariadenia môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať životné prostredie a zdravie. Staré zariadenia sa recyklujú, keďže obsahujú dôležité suroviny.

Nariadenie REACH

Pozorne sledujeme vývoj informačnej povinnosti podľa časti 33. Okamžite po vydaní prvého zoznamu kandidátskych látok 28. októbra 2008 sme sa spojili s našimi dodávateľmi, aby sme od nich získali požadované informácie. Na zmeny v zozname kandidátskych látok pohotovo reagujeme.

Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, takmer všetky výrobky Kärcher obsahujú diely s obsahom olova (CAS 7439-92-1) v rámci zliatin, napr. mosadz, v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Použitie tohto materiálu je v súlade s platnými právnymi predpismi. Výrobky nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie ani životné prostredie, ak sa budú používať na určené účely. Bezpečnostné informácie nie sú v tomto prípade potrebné.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte.

REACH

Zákon o batériách dummy 3

Informácie k zákonným požiadavkám pre zber, spracovanie a recykláciu vybraných odpadov

Našej spoločnosti záleží na ochrane životného prostredia a preto dodržiavame všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákona č. 79/2015 o odpadoch. Pri plnení svojich zákonných povinností spolupracujeme s organizáciami zodpovednosti výrobcov:

ASEKOL SK, s.r.o. – elektroodpad, batérie a akumulátory (so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO 45602689, https://www.asekol.sk/)


ENVI – PAK, a.s. – obaly a odpady z obalov (so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava 2, IČO 35858010, https://envipak.sk/)

Nepotrebný elektroodpad alebo staré batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať na našich prevádzkach.

Použité batérie obsahujú škodliviny alebo ťažké kovy, ktoré môžu zaťažiť životné prostredie a ohroziť zdravie. Batérie sú recyklované, pretože obsahujú dôležité látky ako železo, zinok, mangán alebo nikel.

Symbol nádoby na odpad znamená:
Batérie a akumulátory sa nesmú hádzať do domového odpadu.

Značky pod nádobami na odpad znamenajú:
Pb: Batéria obsahuje olovo
Cd: Batéria obsahuje kadmium
Hg: Batéria obsahuje ortuť

 

Spoločnosť je registrovaná v príslušných registroch pre jednotlivé odpady:

 

 

Trieda

Obaly

Registračné číslo

PO_0002214

Spracovateľ

ENVI-PAK, a.s.


Trieda

Neobalové výrobky

Registračné číslo

NEV024735

Spracovateľ

ENVI-PAK, a.s.


Trieda

Elektroodpad

Registračné číslo

EZ 0001003

Spracovateľ

ASEKOL SK, s.r.o.


Trieda

Batérie

Registračné číslo

BAT 0000681

Spracovateľ

ASEKOL SK, s.r.o.