VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ, DODACIE, MONTÁŽNE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY (VP predajca a servis)

pre obchodných a servisných partnerov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

(V03.0)

Zákaznícky servis

   

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ, DODACIE, MONTÁŽNE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

pre obchodných a servisných partnerov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v znení účinnom od 1.4.2017

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
IČO: 43 967 663, Sídlo: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 21575/N

Článok 1.
Základné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné predajné, dodacie, montážne a záručné podmienky pre obchodných a servisných partnerov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (ďalej len „VZP“) vydáva obchodná spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra (ďalej len „spoločnosť KÄRCHER“) za účelom úpravy všetkých práv a povinností vyplývajúcich z obchodno-záväzkových vzťahov medzi spoločnosťou KÄRCHER a jej obchodnými partnermi vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť (ďalej len „obchodný partner“, spolu aj ako „zmluvné strany“), predmetom ktorých je kúpa a predaj produktov spoločnosti KÄRCHER (ďalej aj ako „tovar“), montáž a servis (záručný a pozáručný) týchto produktov, ako aj iné činnosti s tým súvisiace.
1.2 Spoločnosť KÄRCHER sa neriadi žiadnymi inými obchodnými podmienkami obchodných partnerov, pokiaľ sa na tom zmluvné strany vopred písomne nedohodli.
1.3 Spoločnosť KÄRCHER oboznamuje svojich obchodných partnerov, že tieto VZP sú v súlade s § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) pre úpravu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami záväzné.
1.4 Obchodný partner odoslaním svojej písomnej/elektronickej objednávky potvrdzuje, že si tieto VZP riadne prečítal, oboznámil sa s ich znením a v celom rozsahu s nimi bezvýhradne súhlasí.
1.5 Jednotlivé ustanovenia týchto VZP, v ktorých nie je výslovne uvedené, že sa použijú aj na poskytovanie montážnych a servisných (záručných a pozáručných) prác produktov spoločnosti KÄRCHER, sa na tieto práce primerane vzťahujú, pokiaľ to neodporuje povahe a účelu takýchto prác a týchto VZP, prípadne pokiaľ zmluvnými stranami nebolo výslovne dohodnuté inak.

Článok 2.
Vymedzenie pojmov
2.1 Za produkt sa na účely týchto VZP považujú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré spoločnosť KÄRCHER ponúka, alebo predáva. Sú to najmä:

• prístroje pre domácich spotrebiteľov Home & Garden

- domáce spotrebiče Outdoor (čistenie a ošetrovanie v dome a záhrade), najmä: vysokotlakové čističe, plošné čističe, čistiace sady, zametacie stroje, vysávače na mokré a suché vysávanie, zachytávače prachu z vŕtania, príslušenstvo pre vysokotlakové čističe, príslušenstvo pre vysávače na mokré a suché vysávanie a pod.
- domáce spotrebiče Indoor (domáce čistiace spotrebiče), najmä: vysávače, vysávače s vodnými filtrami, čistiace roboty, elektrické metly, leštičky na pevné podlahy s odsávaním, vysávače na čistenie kobercov mokrou cestou, vysávače na mokré a suché vysávanie a príslušenstvo k nim, lapače prachu pri vŕtaní, parné čističe a príslušenstvo k nim, žehliace stanice, čističe okien a pod.
- čerpadlové systémy a zavlažovanie pre dom a záhradu, najmä: postrekovače a pištole, násuvné hadicové systémy, zavlažovače, hadicové vozíky a bubny, hadice a hadicové sady, zavlažovacie hodiny a automaty, odvodňovacie čerpadlá, kalové ponorné čerpadlá, ponorné čerpadlá na čistú vodu, príslušenstvo pre ponorné čerpadlá, zavlažovacie čerpadlá a príslušenstvo k nim, záhradné čerpadlá, sudové čerpadlá, ponorné tlakové čerpadlá, domáce vodné automaty, domáce vodárne, príslušenstvo pre zásobovanie domácnosti vodou a pod.


• profesionálne čistiace prístroje CPI

- prenosné a stacionárne studenovodné alebo horúcovodné vysokotlakové čističe s elektrickým alebo benzínovým pohonom,
- špeciálne vysokotlakové čističe,
- suché vysávače a vysávače s elektrickou kefou, elektrické metly,
- extraktory a parné čističe, zariadenia na medzičistenie kobercov,
- automaty na čistenie kobercov,
- vysávače na mokré a suché vysávanie, bezpečnostné a špeciálne vysávače,
- priemyselné vysávače, čističe dielcov, čističe suchým ľadom,
- stacionárne vysokotlakové čističe
- prístroje na čistenie tvrdých plôch, schodov a eskalátorov, najmä: jednokotúčové stroje, podlahové automaty, čističe schodov, leštiace automaty, čističe eskalátorov a pod.,
- umývacie automaty, najmä: kompaktné umývacie automaty, ručne vedené umývacie automaty, veľké ručne vedené umývacie automaty, umývacie automaty so stojacou, alebo sediacou obsluhou,
- zametacie stroje, najmä: ručné, ručne vedené s odsávaním, s odsávaním so sediacou obsluhou, s odsávaním so sediacou obsluhou s výškovým vyprázdňovaním,
- čistiace prístroje pre komunálne a priemyselné vonkajšie plochy/snehové frézy, najmä: vysávače ľahkého odpadu, zametacie stroje s odsávaním, snehové frézy,
- samoobslužné vysávače, samoobslužné umývačky,
- umývacie linky pre osobné a úžitkové vozidlá,
- zariadenia na úpravu pitnej/úžitkovej vody, zariadenia na recykláciu odpadovej vody,
- príslušenstvo k uvedeným prístrojom a náhradné diely,
- čistiace prostriedky (chémia), najmä: pre vysokotlakové čistenie, na dezinfekciu a penové čistenie, na čistenie a ošetrovanie tvrdých plôch, na tepovanie – extrakciu/čistenie kobercov, pre umývacie linky a samoobslužné centrá, pre priemysel a na úpravu vody
2.2 Montážnymi alebo servisnými prácami sa na účely týchto VZP rozumejú najmä:
- opravy a servis (záručný aj pozáručný) produktov spoločnosti KÄRCHER,
- montáž a inštalácia produktov (napr. umývacích liniek pre osobné a úžitkové vozidlá a iných produktov, pre ktorých uvedenie do prevádzky sa montáž, alebo inštalácia vyžaduje)
2.3 Písomnou/elektrickou objednávkou sa na účely týchto VZP rozumejú všetky objednávky produktov, ich súčastí, príslušenstva, prípadne náhradných dielov, vykonané obchodnými partnermi, adresované spoločnosti KÄRCHER, a to napr. v listinnej forme (osobne alebo poštou), formou e-mailu, faxu, alebo prostredníctvom softwaru alebo prístupov poskytnutých partnerovi spoločnosťou KÄRCHER.
2.4 Za malú dodávku sa na účely týchto VZP považuje dodávka produktu/ov s predajnou cenou nižšou ako 280,- EUR bez DPH. V prípade malej dodávky spoločnosť KÄRCHER vyúčtuje obchodnému partnerovi okrem predajnej ceny produktu/ov aj náklady na dopravu, a to min. vo výške 5,- EUR bez DPH.
2.5 Zmluva sa na účely týchto VZP považuje za uzavretú:
- okamihom konsenzu zmluvných strán o všetkých technických, obchodných a dodacích podmienkach dodávky,
- okamihom obdržania zálohovej platby, ak bola spoločnosťou KÄRCHER požadovaná
(V prípade súbehu obidvoch uvedených právnych skutočností rozhodujúcich pre začatie plynutia dodacej lehoty, začína dodacia lehota plynúť okamihom, ktorý nastane neskôr).

Článok 3.
Ponuky, podklady, uzatvorenie zmluvy a vedľajšie dojednania
3.1 Akékoľvek ponuky produktov spoločnosti KÄRCHER, vydané a zverejnené na jej internetových stránkach, dostupné v sídle spoločnosti, jej prevádzkach alebo prístupné iným spôsobom, sú, pokiaľ nie je uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak, nezáväzné, a to predovšetkým z hľadiska uvádzaných údajov, vrátane ceny, množstva, dodacích lehôt, možností dodania tovaru a pod.
3.2 Všetky podklady, obrázky, výkresy, údaje o hmotnostiach a rozmeroch produktov, priložené k ponukám spoločnosti KÄRCHER, sú len orientačné, a pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné, môže ich spoločnosť KÄRCHER meniť.
3.3 Spoločnosť KÄRCHER si vyhradzuje vlastnícke a autorské právo ku všetkým predbežným kalkuláciám, výkresom a podkladom poskytnutým obchodnému partnerovi, za účelom oboznámenia sa s ponukou spoločnosti KÄRCHER. Obchodný partner sa zaväzuje neposkytnúť tieto podklady tretím osobám a je povinný ich bez zbytočného odkladu vrátiť spoločnosti KÄRCHER na základe jej výzvy. Všetky informácie alebo podklady, ktoré spoločnosť KÄRCHER poskytne obchodnému partnerovi sú považované za dôverné informácie, ktoré obchodný partner nesmie použiť v rozpore s účelom ich poskytnutia, a to ani pre vlastnú potrebu, bez ohľadu na to, či dôjde k realizácii dodávky tovaru na základe písomnej/elektronickej objednávky obchodného partnera.
3.4 Obchodný partner je svojou objednávkou, ak nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, viazaný minimálne po dobu 4 týždňov od predpokladaného termínu dodania tovaru uvedeného v písomnej/elektronickej objednávke potvrdenej zo strany spoločnosti KÄRCHER, pričom táto doba začína plynúť prvým dňom, ktorý nasleduje po poslednom dni predpokladaného termínu dodania tovaru takto uvedeného. Objednávka sa považuje za prijatú až písomným potvrdením spoločnosťou KÄRCHER alebo zrealizovaním plnenia z nej vyplývajúceho. K uzavretiu zmluvy medzi zmluvnými stranami dochádza okamihom doručenia písomného potvrdenia objednávky obchodnému partnerovi spoločnosťou KÄRCHER alebo zrealizovaním plnenia z nej vyplývajúceho.
3.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia objednávky sa považujú za záväzné až po ich písomnom potvrdení spoločnosťou KÄRCHER alebo zrealizovaní plnenia z nej vyplývajúceho, ktoré zodpovedá príslušnému doplneniu či zmene objednávky, pokiaľ nie je možné uvažovať inak.
3.6 V prípade, že potvrdenie objednávky obchodného partnera spoločnosťou KÄRCHER obsahuje akékoľvek zmeny alebo doplnenia oproti pôvodnej objednávke, považujú sa tieto zmeny alebo doplnenia obchodným partnerom za schválené, pokiaľ ním nie sú písomne namietané bezodkladne po doručení zmenenej objednávky.
3.7 Po potvrdení objednávky spoločnosťou KÄRCHER sú obojstranne záväzné údaje o druhu a množstve dodávaných produktov spoločnosti KÄRCHER, ako aj cena týchto produktov, pokiaľ k jej zmene nedôjde v zmysle ustanovenia bodov 4.2, 4.3, 4.4 alebo 4.5 týchto VZP.
3.8 Zamestnanci a/alebo zástupcovia spoločnosti KÄRCHER nie sú oprávnení popri písomnej komunikácii a realizácii dodávok, uzatvárať s obchodným partnerom akékoľvek iné ústne dojednania; ústne dojednania sú nezáväzné, pokiaľ nie sú vedením spoločnosti KÄRCHER písomne potvrdené.

Článok 4.
Predajné ceny, vedľajšie poplatky,vyúčtovanie montážnych/servisných prác a fakturácia
4.1 Všetky predajné ceny produktov spoločnosti KÄRCHER vychádzajú z katalógového cenníka spoločnosti KÄRCHER, aktuálne vydaného a zverejneného na internetových stránkach spoločnosti KÄRCHER, dostupného v sídle spoločnosti alebo jej prevádzkach, a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.
4.2 V prípade, že do okamihu splnenia konkrétnej dodávky dôjde ku zmene katalógovej ceny za jednotlivé produkty, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená fakturovať za dodaný tovar aktuálnu, aj vyššiu katalógovú cenu, ktorá je platná v deň dodania tovaru. V prípade ostatných položiek a zložiek cien, resp. iných cien, neuvedených v katalógoch, je spoločnosť KÄRCHER rovnako oprávnená, pri preukázateľnej zmene základu pre kalkuláciu cien, predovšetkým pri zmene materiálových a mzdových nákladov či štátnych odvodov, alebo iných poplatkov, fakturovať obchodnému partnerovi primerane zvýšenú cenu za dodávaný tovar.
4.3 Pri malých dodávkach tovaru je spoločnosť KÄRCHER oprávnená fakturovať za dodaný tovar minimálne takú cenu, ktorej výška pokryje všetky náklady spoločnosti KÄRCHER spojené s realizáciou dodávky. Spoločnosť KÄRCHER je tiež oprávnená následne doúčtovať obchodnému partnerovi ďalšie poplatky tak, aby boli pokryté všetky fixné náklady spracovania a expedície dodávky, ktoré by vzhľadom na malý rozsah dodávky nemohli byť alebo neboli v plnej miere zohľadnené vo fakturovanej cene.
4.4 V prípade montážnych alebo servisných prác, ktoré spoločnosť KÄRCHER realizuje priamo alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov, sa tieto práce účtujú vždy podľa aktuálnych sadzieb spoločnosti KÄRCHER platných v okamihu realizácie montáže alebo servisu.
4.5 V prípade, že po potvrdení objednávky, ktorej predmetom je poskytnutie montážnych alebo servisných prác spoločnosťou KÄRCHER, dôjde k odôvodnenému zvýšeniu nákladov spojených s poskytovaním týchto prác, je spoločnosť KÄRCHER povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu upovedomiť obchodného partnera. V prípade, ak napriek požadovanému vyhotoveniu predbežnej kalkulácie na montážne alebo servisné práce spoločnosti KÄRCHER, nedôjde k realizácii týchto prác z dôvodu na strane obchodného partnera, je obchodný partner povinný znášať náklady, ktoré spoločnosti KÄRCHER s prípravou tejto kalkulácie skutočne vznikli.
4.6 Spoločnosť KÄRCHER za dodané tovary a služby vystaví faktúru v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Obchodný partner, ktorý je platiteľom DPH súhlasí, že dodatočne poskytnuté zľavy (bonusové faktúry/dobropisy/opravné doklady) môžu byť dobropisované bez DPH v súlade s §25 ods.6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
4.7 Poskytnutím emailu obchodný partner súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky v súlade s §71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH . Elektronická faktúra bude vyhotovená vo formáte PDF a bude zasielaná na email určený obchodným partnerom. Elektronická faktúra nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
4.8 Spôsob zasielania faktúr (elektronicky, poštou alebo priamo spolu s tovarom) obchodnému partnerovi je na výbere spoločnosti KÄRCHER pokiaľ si zmluvné strany výslovne písomne nedohodli konkrétny spôsob zasialenia faktúr.
4.9 Obchodný partner je povinný si bez zbytočného odkladu porovnať zhodu faktúry alebo elektronicky vystavenej faktúry so skutočne dodaným tovarom a službami. V prípade, že má obchodný partner pochybnosti o obsahu, správnosti alebo vierohodnosti faktúry obratom upovedomí spoločnosť KÄRCHER.

Článok 5.
Úhrada splatných pohľadávok, možnosť zápočtu vzájomných pohľadávok, následky omeškania s úhradou splatných pohľadávok
5.1 Predajnú cenu za dodané produkty alebo poskytnuté montážne alebo servisné práce sa obchodný partner zaväzuje uhradiť, ak nie je dohodnuté inak, v lehote 7 dní od dátumu vystavenia faktúry, v zodpovedajúcej mene jej vystavenia a na spoločnosťou KÄRCHER určený bankový účet. Úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet v plnej výške; spoločnosť KÄRCHER je oprávnená účtovať obchodnému partnerovi aj ďalšie s dodávkou tovaru súvisiace poplatky alebo náklady, na ktoré má spoločnosť KÄRCHER nárok v zmysle právnych predpisov, týchto VZP alebo osobitnej dohody zmluvných strán. Súvisiacimi poplatkami alebo nákladmi sa rozumejú najmä ďalšie náklady na pokrytie expedičných nákladov pri malých dodávkach, úroky z omeškania, súdne alebo správne poplatky, inkasné náklady a pod.
5.2 Obchodný partner nie je oprávnený cenu za dodané produkty alebo poskytnuté montážne alebo servisné práce znižovať alebo viazať na splnenie akýchkoľvek podmienok.
5.3 Všetky platby obchodného partnera pripísané na bankový účet spoločnosti KÄRCHER použije spoločnosť KÄRCHER postupne na zúčtovanie najstaršej neuhradenej pohľadávky, a to najskôr na vedľajšie výdavky a náklady s ňou spojené, potom na prípadné úroky a ostatné príslušenstvo, a až následne na istinu. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami existujú neuhradené pohľadávky, na ktoré sa neviaže výhrada vlastníckeho práva alebo táto už zanikla, uplatnia sa došlé platby najskôr na zúčtovanie týchto pohľadávok, a až po ich úplnom zaplatení na pohľadávky, ku ktorým sa ešte viaže výhrada vlastníckeho práva k dodanému tovaru.
5.4 Pre prípad omeškania obchodného partnera so zaplatením akéhokoľvek peňažného plnenia voči spoločnosti KÄRCHER, má spoločnosť KÄRCHER právo na úrok z omeškania vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi. Právo na náhradu škody, prípadne ďalších plnení, tým nie je dotknuté. Obchodný partner je v tomto prípade povinný spoločnosti KÄRCHER uhradiť aj náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením upomienok.
5.5 Omeškanie obchodného partnera s úhradou akéhokoľvek peňažného plnenia vyplývajúceho z právneho vzťahu medzi ním a spoločnosťou KÄRCHER, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje spoločnosť KÄRCHER k nasledovnému postupu, a to:
a) spoločnosť KÄRCHER môže naďalej trvať na splnení záväzkov obchodného partnera vyplývajúcich mu zo zmluvy, a zároveň môže pozastaviť plnenie svojich záväzkov zo zmluvy alebo aj z iných vzájomných obchodných vzťahov voči obchodnému partnerovi (v takom prípade platí, že spoločnosť KÄRCHER nie je v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností), rovnako má spoločnosť KÄRCHER právo požadovať primerané predĺženie dodacej lehoty, a to aj v iných vzájomných obchodných vzťahoch, alebo
b) spoločnosť KÄRCHER má právo vyzvať obchodného partnera na okamžité zaplatenie plnej výšky dosiaľ nezaplatenej časti predajnej ceny odobratých produktov/produktu, a to aj v prípadoch dojednaných splátkových kalendárov, záväzkov s predĺženou splatnosťou, príp. iných vzájomných obchodných vzťahov,
c) spoločnosť KÄRCHER má nárok voči obchodnému partnerovi na zmluvnú pokutu za porušenie dohodnutých podmienok, a to vo výške 10% fakturovanej čiastky,
d) spoločnosť KÄRCHER má právo okamžite odstúpiť od zmluvy, príp. podľa vlastného uváženia poskytnúť obchodnému partnerovi primeranú dodatočnú lehotu na splnenie jeho záväzku voči spoločnosti KÄRCHER , najviac však v lehote 14 dní odo dňa splatnosti záväzku a odstúpiť od zmluvy s rovnakými nárokmi ako je uvedené vyššie, a to po márnom uplynutí takto dodatočne stanovenej lehoty. Omeškanie obchodného partnera so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči spoločnosti KÄRCHER, zakladá právo spoločnosti KÄRCHER odstúpiť aj od všetkých ostatných zmlúv uzatvorených s týmto obchodným partnerom; nárok na náhradu škody, prípadne ďalších plnení týmto nie je dotknutý.
5.6 Vyššie uvedené úkony podľa bodu 5.5 týchto VZP nie sú vzájomne podmienené a spoločnosť KÄRCHER ich môže vykonať všetky spoločne, postupne, alebo uplatniť voči obchodnému partnerovi len niektoré z nich.
5.7 Pokiaľ v obchodnom styku kedykoľvek počas realizácie dodávok tovaru bude mať spoločnosť KÄRCHER dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti obchodného partnera alebo ak bude obchodný partner v omeškaní so splnením akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči spoločnosti KÄRCHER, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená:
a) požadovať od obchodného partnera zaplatenie celej sumy kúpnej ceny za tovar vopred a/alebo
b) skrátiť lehoty splatnosti.
5.8 V prípade, ak obchodný partner spoločnosti KÄRCHER odmietne zaplatiť podľa článku 5.7 písm. a) týchto VZP požadovanú platbu vopred, má spoločnosť KÄRCHER právo od zmluvy odstúpiť.

Článok 6.
Balenie a nakladanie s produktmi
6.1 V prípade, ak spoločnosť KÄRCHER dodáva produkt na miesto určené obchodným partnerom, a pokiaľ zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, spoločnosť KÄRCHER zabalí alebo vybaví tovar na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.
6.2 Produkty spoločnosti KÄRCHER a nakladanie s nimi, najmä po skončení ich životnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 7.
Dodacie lehoty a termíny, predĺženie dodacej lehoty, omeškanie s prevzatím tovaru
7.1 Dodacie lehoty a termíny uvedené v písomnej/elektronickej objednávke sú orientačné a môžu sa meniť podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných produktov). Spoločnosť KÄRCHER vyvinie maximálne úsilie, aby orientačne uvedené dodacie lehoty a termíny boli z jej strany dodržané. Ak dodacie lehoty alebo termíny nie sú okrem objednávky spoločnosťou KÄRCHER výslovne potvrdené, nie sú pre spoločnosť KÄRCHER záväzné, a v takom prípade platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.
7.2 Pokiaľ nie je uvedené inak, za riadne a včasné splnenie dodávky tovaru sa považuje odoslanie tovaru spoločnosťou KÄRCHER do miesta určeného obchodným partnerom v písomnej/elektronickej objednávke potvrdenej zo strany spoločnosti KÄRCHER alebo jej oznámenie o expedícii tovaru obchodnému partnerovi.
7.3 V prípade omeškania obchodného partnera so splnením akéhokoľvek záväzku/povinnosti voči spoločnosti KÄRCHER, vrátane záväzkov/povinností vyplývajúcich z iných vzájomných obchodných vzťahov, predlžujú sa dodacie lehoty o túto dobu omeškania. Iné práva alebo nároky vyplývajúce z omeškania obchodného partnera so splnením svojich záväzkov/povinností podľa zákona, príp. týchto VZP, tým nie sú dotknuté.
7.4 V prípade, ak miesto dodania tovaru určené obchodným partnerom v písomnej/elektronickej objednávke je iné ako miesto sídla spoločnosti KÄRCHER, považuje sa dodacia lehota za dodržanú, ak je tovar počas plynutia dodacej lehoty odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre obchodného partnera. Pokiaľ obchodný partner v písomnej/elektronickej objednávke miesto dodania tovaru výslovne neoznačí, považuje sa dodávka tovaru za splnenú v dodacej lehote, ak spoločnosť KÄRCHER oznámi obchodnému partnerovi počas plynutia dodacej lehoty, že je pripravená tovar dodať.
7.5 Vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti zbavujú po dobu ich trvania spoločnosť KÄRCHER povinnosti realizovať dodávku tovaru. To platí aj vtedy, ak okolnosti nastanú počas už existujúceho omeškania spoločnosti KÄRCHER.
7.6 V prípade omeškania obchodného partnera s prevzatím tovaru alebo v prípade, ak dôjde k zmene vymedzenia či dispozícií dodávky, resp. v prípade iných dôvodov na strane obchodného partnera, ktoré dôvody si vyžiadajú potrebu uskladnenia tovaru, je spoločnosť KÄRCHER v zmysle § 462 a nasl. Obchodného zákonníka oprávnená od obchodného partnera požadovať úhradu primeraných nákladov, ktoré jej v súvislosti so skladovaním tovaru vznikli.
7.7 V prípade, ak si obchodný partner aj napriek písomnej výzve spoločnosti KÄRCHER neprevezme použité produkty (odovzdané spoločnosti KÄRCHER za účelom ich opravy alebo úpravy) ani v dodatočnej lehote určenej spoločnosťou KÄRCHER, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená účtovať obchodnému partnerovi náklady na uskladnenie a skutočné skladné, a to odo dňa odoslania takejto výzvy až do jeho skutočného prevzatia. Po márnom uplynutí dodatočnej poskytnutej lehoty na prevzatie opraveného produktu je spoločnosť KÄRCHER zároveň oprávnená takýto produkt vhodným spôsobom predať tretej osobe. O takomto postupe spoločnosť KÄRCHER obchodného partnera vopred písomne upovedomí, pričom za písomné upovedomenie sa považujú aj tieto VZP.
7.8 Ak spoločnosť KÄRCHER v súlade s článkom 7.7 týchto VZP opravený produkt predá tretej osobe, výťažok z predaja opraveného produktu ( po odpočítaní nákladov predaja a ceny opravy, ako aj všetkých ďalších nákladov účelne vynaložených v súvislosti s uchovaním produktu) vyplatí bez zbytočného odkladu obchodnému partnerovi.
7.9 V prípade, ak spoločnosť KÄRCHER po potvrdení objednávky obchodného partnera zistí, že objednaný produkt sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá obchodnému partnerovi namiesto objednaného produktu produkt v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, prípadne vymedzenú podľa bodu 4.2, alebo 4.5 týchto VZP. Spoločnosť KÄRCHER bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť obchodnému partnerovi a zároveň vyzve obchodného partnera na prevzatie produktu.
7.10 Ak produkt dodávaný podľa bodu 7.9 týchto VZP spĺňa požiadavky vymienené obchodným partnerom v objednávke, je obchodný partner objednávkou viazaný. V tomto prípade sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.6 týchto VZP.

Článok 8.
Odoslanie tovaru
8.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, vykoná sa preprava tovaru spôsobom, ktorý obchodný partner uvedie v písomnej/elektronickej objednávke, a to výlučne na riziko a zodpovednosť obchodného partnera.
8.2 Náklady na prepravu tovaru znáša (okrem prípadov uvedených v bode 4.3 týchto VZP, alebo osobitnej dohody zmluvných strán) spoločnosť KÄRCHER. V prípade záujmu obchodného partnera o poistenie prepravy tovaru proti jeho zničeniu, poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu, je takéto poistenie možné dojednať výhradne na jeho náklady a len na základe výslovnej žiadosti uvedenej v písomnej/elektronickej objednávke. Na žiadosť obchodného partnera, ktorá bude spoločnosti KÄRCHER zaslaná oneskorene, t.j. po potvrdení objednávky spoločnosťou KÄRCHER, sa neprihliada. Pokiaľ zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, má spoločnosť KÄRCHER právo na výber spôsobu odoslania tovaru, doručovateľa, resp. dopravnej trasy, pričom sa vždy riadi oprávneným záujmom obchodného partnera, nie je však jeho prípadnými pokynmi žiadnym spôsobom viazaná.

Článok 9.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare na obchodného partnera, povinnosť prevzatia tovaru, právo na dodávky tovaru po častiach
9.1 Obchodný partner je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu od okamihu, kedy mal možnosť s tovarom nakladať a o zistených vadách a nedostatkoch písomne informovať spoločnosť KÄRCHER. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
9.2 Obchodný partner je povinný prevziať dodaný tovar a riadne ho uskladniť, a to aj v prípade, ak bol tovar poškodený prepravou.
9.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na obchodného partnera prevzatím tovaru od spoločnosti KÄRCHER alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu spoločnosť KÄRCHER umožní nakladať s tovarom a obchodný partner poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
9.4 Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu, prechádza na obchodného partnera nebezpečenstvo škody na tovare v čase odovzdania tovaru spoločnosťou KÄRCHER prvému dopravcovi.
9.5 Ak sa dodanie tovaru uskutočňuje až odovzdaním tovaru dopravcom v sídle alebo mieste podnikania, príp. bydlisku alebo organizačnej zložke obchodného partnera, prechádza na obchodného partnera nebezpečenstvo škody na tovare v čase jeho prevzatia od dopravcu.
9.6 Pokiaľ odoslanie/realizácia dodávky mešká z dôvodov, za ktoré podľa týchto VZP nenesie spoločnosť KÄRCHER zodpovednosť, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na obchodného partnera okamihom pripravenosti zásielky na jej odoslanie; to isté platí aj pre prípad, ak mal dodávku vyzdvihnúť sám obchodný partner.
9.7 Ak spoločnosť KÄRCHER dodá produkt v súlade s týmito VZP riadne a včas, obchodný partner je vždy povinný prevziať dodané produkty.
9.8 V prípade, ak je možné splniť dodávku tovaru v rámci dodacej lehoty po častiach, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená uskutočniť aj čiastkové dodávky a obchodný partner je povinný tieto čiastkové dodávky tovaru prijať; čiastkové dodávky tovaru je spoločnosť KÄRCHER oprávnená obchodnému partnerovi fakturovať ako samostatné objednávky.

Článok 10.
Škody na tovare vzniknuté pri preprave
10.1 Ak pri preprave vzniknú na tovare akékoľvek škody alebo dôjde k jeho strate, príp. odcudzeniu, musia byť všetky nároky obchodného partnera zaistené a uplatnené tak, že o vzniknutej škode bude v zmysle príslušných právnych predpisov upovedomený prepravca, ktorý bude prizvaný na posúdenie škody. Za škody pri preprave tovaru spoločnosť KÄRCHER žiadnym spôsobom nezodpovedá.

Článok 11.
Predpisy pre montáž/inštaláciu produktov, súvisiace náklady, prípravné práce a pod.
11.1 V prípade potreby montáže/inštalácie produktov spoločnosti KÄRCHER po ich dodaní, nie je spoločnosť KÄRCHER povinná žiadnym spôsobom skúmať alebo uskutočniť kontrolu miesta montáže/inštalácie konkrétneho produktu z hľadiska jeho vhodnosti alebo nosnosti (napr. podlahy, stropu) a pod. V prípade pochybností o vhodnosti miesta montáže/inštalácie má obchodný partner povinnosť poradiť sa s príslušným odborníkom.
11.2 Pokiaľ dodávka tovaru spoločnosti KÄRCHER zahŕňa aj montáž/inštaláciu produktov platí, že:
a) do termínu montáže/inštalácie produktov musia byť splnené priestorové podmienky v súlade s projektovou dokumentáciou spoločnosti KÄRCHER,
b) vedľajšie práce súvisiace s montážou/inštaláciou produktov, a to najmä upevnenie vykurovacích telies, drobné búracie, stavebné, murárske, stolárske, maliarske, elektrikárske, inštalačné a iné práce, dodávka a inštalácia estetických a ochranných obložení alebo ich častí, ako aj nátery vykurovacích telies, príchytiek atď. (ďalej len „vedľajšie práce“), uskutoční spoločnosť KÄRCHER len v prípade, ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodli a obchodný partner si tieto vedľajšie práce písomne objednal; vedľajšie práce sa hradia vždy osobitne,
c) pri dodávke nadrozmerných alebo ťažkých produktov alebo ich častí na miesto dodania určené obchodným partnerom, je obchodný partner povinný poskytnúť spoločnosti KÄRCHER pomoc a súčinnosť pri montáži/inštalácii produktov, a to najmä bezplatným poskytnutím pracovnej sily a/alebo náradia v nevyhnutnej miere,
d) obchodný partner je povinný na vlastné náklady zabezpečiť do miesta montáže/inštalácie produktov dodávku elektrickej energie a vody (predovšetkým prívodom vody so závitovým uzáverom a výpustným zariadením v kotolni),
e) obchodný partner je v prípade potreby povinný zabezpečiť na vlastné náklady dodávku paliva a vody na uvedenie produktov do prevádzky, na tlakovú a vykurovaciu skúšku, ak sú dojednanou súčasťou dodávky, alebo povinnosť vykonať ich vyplýva zo zákona; izoláciu a zabudovanie potrubných vedení po týchto skúškach zabezpečí na vlastné náklady obchodný partner, ak nie sú súčasťou dodávky,
f) obchodný partner je povinný zabezpečiť na vlastné náklady miesto na bezpečné uskladnenie náradia a materiálu pre zamestnancov a montérov spoločnosti KÄRCHER. V období od 15. októbra do 15. apríla je obchodný partner povinný za týmto účelom zabezpečiť dostatočne veľkú, suchú, vykurovanú a uzamykateľnú miestnosť,
g) súčasťou vedľajších prác nie je revízna správa elektrických, plynových a dymovodných zariadení, ak nebolo dohodnuté inak.
11.3 Vyúčtovanie montážnych/inštalačných prác vykoná spoločnosť KÄRCHER osobitne podľa aktuálnych sadzieb týchto prác, platných k okamihu vykonania montáže/inštalácie.

Článok 12.
Zodpovednosť za vady. Záruka
12.1 Záručná doba (záruka za akosť) je stanovená v dĺžke určenej na tovare, jeho obale alebo záručnom liste. Ak záručná doba nie je určená spôsobom podľa predchádzajúcej vety, platí, že záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba v prípade servisných prác je 6 mesiacov.
12.2 V prípade, ak obchodný partner uzavrel so spoločnosťou KÄRCHER Zmluvu o obchodnej spolupráci pre obchodných partnerov poskytujúcich zároveň opravy a servis produktov KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (ZoOS SERVIS), alebo Zmluvu o obchodnej spolupráci pre obchodných partnerov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (ZoOS OBCHOD) sa záručná doba na tovary predlžuje na 24 mesiacov.
12.3 Záručná doba podľa bodov 12.1 a 12.2 týchto VZP sa predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť tovar obchodným partnerom užívaný pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť KÄRCHER.
12.4 Obchodný partner je povinný písomne preukázať nárok na predĺženie záručnej lehoty. Omeškanie s dodaním tovaru nezavinené spoločnosťou KÄRCHER nezakladá nárok na predĺženie záručnej lehoty.
12.5 Nárok zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) produktov je obchodný partner povinný uplatniť výlučne u spoločnosti KÄRCHER alebo u osoby poverenej spoločnosťou KÄRCHER na vykonávanie záručného a pozáručného servisu (autorizované servisné stredisko KÄRCHER, zoznam je uvedený na internetovej stránke spoločnosti KÄRCHER). V prípade, ak obchodný partner vykoná/dá vykonať opravu vadného produktu u inej osoby, ako osoby uvedenej v tomto bode VZP, stráca právny nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady tohto produktu.
12.6 Všetky reklamované produkty alebo ich časti je obchodný partner povinný zaslať v reklamačnej lehote na preskúmanie spoločnosti KÄRCHER. Náklady s uplatnením reklamácie a riziko nebezpečenstva na reklamovanom tovare znáša až do okamihu doručenia spoločnosti KÄRCHER obchodný partner.
12.7 Záruka poskytovaná spoločnosťou KÄRCHER sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia, ktoré vznikli z nasledovných dôvodov:
a) nevhodného alebo neodborného používania, chybnej montáže, resp. neodborného uvedenia do prevádzky obchodným partnerom alebo tretími neautorizovanými osobami, nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, obvyklého opotrebenia, neodborného zásahu alebo úpravy produktov, nadmerného namáhania, použitia nevhodných/neodporúčaných prevádzkových prostriedkov a náplní, použitia nevhodných náhradných materiálov alebo dielov, chybných stavebných prác, nevhodného miesta inštalácie, chemických, elektrochemických alebo elektrických vplyvov, ako aj ostatných zákonom predpokladaných alebo obdobných okolností a dôvodov,
b) uskutočnených zmien na predmete dodávky tovaru obchodným partnerom alebo tretími osobami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KÄRCHER,
c) nerešpektovania návodu na obsluhu produktu,
d) používania produktu bez predchádzajúceho vykonania inštruktáže zo strany spoločnosti KÄRCHER, pokiaľ je inštruktáž na používanie produktu podmienkou pre vznik zodpovednosti za vady zo strany spoločnosti KÄRCHER,
e) neprítomnosti obchodného partnera na školení spoločnosti KÄRCHER (pokiaľ je školenie podmienkou pre vznik zodpovednosti za vady zo strany spoločnosti KÄRCHER), či nevyužitia autorizovaných služieb KÄRCHER obchodným partnerom pri tovare, pre ktoré výrobca, či spoločnosť KÄRCHER použitie autorizovaných služieb vyžaduje,
f) zjavné chyby a poškodenia, s ktorými bol obchodný partner oboznámený pri prevzatí tovaru, prípadne na ktoré bola poskytnutá spoločnosťou KÄRCHER obchodnému partnerovi zľava z predajnej ceny,
g) reklamácia nedostatkov technických parametrov produktu, ktoré boli/mohli byť obchodnému partnerovi známe z technickej dokumentácie priloženej k produktu pri jeho prevzatí,
h) používania neoriginálneho alebo spoločnosťou KÄRCHER neschváleného príslušenstva dodaného produktu, ktorým sú najmä batérie, hadice odsávania, vysokotlakové hadice, sacie lišty a stierky, zametacie disky, kefy a pod.
12.8 Obchodný partner nie je oprávnený sám alebo prostredníctvom tretích osôb vykonávať akékoľvek opravy alebo úpravy dodaných produktov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KÄRCHER skôr, ako spoločnosti KÄRCHER poskytne primeranú lehotu na odstránenie vád. Za náklady spojené s takto uskutočnenými opravami nenesie spoločnosť KÄRCHER žiadnu zodpovednosť a záruka na dodaný tovar v tomto prípade zaniká.
12.9 V prípade, ak obchodný partner v riadne a včas uplatnenej reklamácii požaduje odstránenie vád produktu/dodanie náhradného produktu a ak zároveň spoločnosť KÄRCHER reklamáciu obchodného partnera uzná, náklady na opravu produktu/ dodanie náhradného produktu znáša spoločnosť KÄRCHER. Náklady spojené s uplatnením reklamácie znáša obchodný partner.
12.10 Pokiaľ sa v rámci vybavovania reklamácie zistí, že nešlo o vadu, za ktorú spoločnosť KÄRCHER zodpovedá, je obchodný partner povinný nahradiť spoločnosti KÄRCHER všetky preukázateľné náklady vzniknuté v súvislosti s nedôvodnou reklamáciou, a to vo výške skutočne vynaložených nákladov.
12.11 Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy prislúcha obchodnému partnerovi len v prípade, ak oprava alebo dodanie náhradného produktu nie je vzhľadom na konkrétne okolnosti možné alebo je spojené s neprimerane vysokými nákladmi alebo je neúčelné.
12.12 V prípade, ak spoločnosť KÄRCHER vykoná opravu vadného produktu alebo jeho dielu po uplynutí záručnej lehoty alebo ak sa bezprostredne po vykonaní opravy zistí, že uplatnený reklamačný nárok je právne nedôvodný, spoločnosť KÄRCHER má nárok na zaplatenie ceny opravy, dodaného náhradného dielu, prípadne vymeneného nového produktu. Za týmto účelom môže spoločnosť KÄRCHER uplatniť voči obchodnému partnerovi až do úplného zaplatenia ceny opravy, dodaného náhradného dielu, prípadne vymeneného nového produktu zádržné právo na opravený/vymenený produkt.
12.13 V prípade dodávky použitých/opotrebených produktov sa na zodpovednosť spoločnosti KÄRCHER primerane použijú § 619 Občianskeho zákonníka.

Článok 13.
Osobitné záručné podmienky
13.1 Poskytovaná záruka sa vzhľadom na jej charakter nevzťahuje na:
a) súčiastky podliehajúce rýchlemu opotrebeniu (trysky, tesniace krúžky, kefky, batérie a pod.) a
b) poškodenia všetkých ostatných súčiastok, vyplývajúce z bežného opotrebenia alebo neodborného používania v súlade s aktuálnym záručným listom.

Článok 14.
Informácie a poradenstvo
14.1 Informácie o možnostiach využitia produktov spoločnosti KÄRCHER pre konkrétne účely, technické poradenstvo a s tým súvisiace ďalšie informácie o týchto produktoch poskytuje spoločnosť KÄRCHER výlučne informatívnym spôsobom. Spoločnosť KÄRCHER nezodpovedá za správnosť, nemennosť a záväznosť takto poskytnutých informácii, ktoré nezbavujú obchodného partnera povinnosti samostatne posúdiť vhodnosť produktu pre ním zamýšľané postupy a účely.

Článok 15.
Výhrada vlastníckeho práva
15.1 Obchodný partner nadobúda vlastnícke právo k produktom spoločnosti KÄRCHER až úplným zaplatením kúpnej ceny spolu s jej príslušenstvom a ďalšími vedľajšími výdavkami, poplatkami a sankciami, a to aj v prípade, ak už boli tieto produkty nainštalované alebo zapracované do veci patriacej do výlučného vlastníctva obchodného partnera alebo tretej osoby. Obchodný partner je v tomto prípade povinný tovar dostatočne označiť na odlíšenie od iného tovaru, ktorý sa nachádza v jeho vlastníctve alebo vo vlastníctve tretej osoby.
15.2 Obchodný partner je po dobu platnosti výhrady vlastníckeho práva povinný dodaný tovar poistiť proti živelným pohromám.
15.3 Obchodný partner nie je oprávnený počas celej doby trvania výhrady vlastníckeho práva tovar akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, scudziť alebo previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KÄRCHER.
15.4 Obchodný partner je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tohto právneho vzťahu na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti KÄRCHER. Spoločnosť KÄRCHER je oprávnená podmieniť udelenie takéhoto súhlasu zriadením zabezpečovacieho prostriedku na plnenie zo strany tretej osoby (napr. ručením, zriadením záložného práva a pod.).
15.5 V prípade vzniku akejkoľvek právnej vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva podľa týchto VZP z dôvodov na strane obchodného partnera, je obchodný partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spoločnosť KÄRCHER a uskutočniť všetky potrebné kroky na ochranu jej vlastníckeho práva; prípadné náklady právnych intervencií na presadenie výhrady vlastníckeho práva znáša v plnej výške obchodný partner. Obchodný partner zároveň po celú dobu trvania výhrady vlastníckeho práva znáša všetky škody vzniknuté na tovare, riziko jeho odcudzenia, náklady spojené s prípadným uskladnením, poistením, riziko škody spôsobenej tretím osobám a akékoľvek iné súvisiace náklady a riziká.

Článok 16.
Záverečné ustanovenia
16.1 V prípade akejkoľvek zmeny týchto VZP uverejní spoločnosť KÄRCHER bez zbytočného odkladu vhodným spôsobom ich aktualizované znenie. Za vhodný spôsob uverejnenia sa považuje ich zverejnenie v obchodných priestoroch sídla spoločnosti KÄRCHER, prípadne jej prevádzok, s vyznačením dátumu zverejnenie, alebo ich sprístupnenie na internetových stránkach spoločnosti KÄRCHER. Okamihom ich zverejnenia sa tieto VZP stávajú všeobecne záväznými pre všetkých obchodných partnerov spoločnosti KÄRCHER a predpokladá sa ich riadne oboznámenie sa s nimi a bezvýhradný súhlas s ich znením.
16.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito VZP sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
16.3 Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré ustanovenia týchto VZP neplatnými alebo neúčinnými, uvedie spoločnosť KÄRCHER tieto ustanovenia do súladu s právnymi predpismi a VZP budú vo zvyšných ustanoveniach platné, pokiaľ to nebude odporovať ich účelu.
16.4 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať pred všeobecným súdom Slovenskej republiky.

 

KÄRCHER Slovakia, s.r.o., IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279, DIČ: 2022541279, sídlo: Bratislavská 31, 949 01 Nitra, SR, zápis v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21575/N, tel. č.: 00421 37 6555 798, fax: 00421 37 6555 799, e-mail: karcher@karcher.sk, www.karcher.sk, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 2025 8011, SWIFT Code: UNCRSKBX