Poučenie o práve na zrušenie zmluvy

Spotrebitelia majú právo na zrušenie zmluvy podľa nižšie uvedených podmienok. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny akt na účely, ktoré nespadajú prevažne pod jej podnikateľskú alebo samostatne zárobkovú činnosť.

Poučenie o práve na zrušenie zmluvy

Článok 9. u VOP internetový obchod

Článok 9.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy


9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti
tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil
výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať
tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom
obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť
mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení
od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.2. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku za podmienok upravených v § 19
a nasl. Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník náleží výlučne iba Kupujúcemu – spotrebiteľovi. Kupujúci, ktorí nie sú spotrebiteľmi
v zmysle týchto zákonov nárok na odstúpenie od zmluvy nemajú.

9.3. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní
odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať
obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť
predávajúcemu.

9.4. Kupujúci – spotrebiteľ svojim potvrdením pred odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje,
že Predávajúci včas a riadne splnil svoje všeobecné informačné povinnosti podľa § 5 a nasl.
a svoje osobitné informačné povinnosti podľa § 15 a nasl. Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa.

9.5. Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych
predpisov použitím formulára (F021), ktorý je zverejnený na internetových stránkach
Predávajúceho alebo vyplnením údajov k Odstúpeniu od Zmluvy priamo na webovej stránke
Predávajúceho. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a
dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté
plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s
odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o kúpe a pod. a v
originálnom obale. Kupujúci môže pre vrátenie tovaru využiť bezplatnú službu „Vyzdvihnutie
tovaru“ zásielkovou spoločnosťou priamo na adrese určenej Kupujúcim (túto službu je možné
využiť iba na území Slovenskej republiky). Túto službu si kupujúci môže zvoliť pri Odstúpení od
Zmluvy. Kupujúci môže tovar vrátiť i priamo na predajniach/prevádzkach Predávajúceho alebo
odoslaním balíka priamo na adresu spoločnosti.

9.6. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ platne odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí tovar alebo
preukáže odoslanie tovaru do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení zmluvy Predávajúcemu
a tento tovar nie je použitý, poškodený alebo neúplný a nachádza sa v nepoškodenom
pôvodnom obale, vráti Predávajúci v zmysle § 22 ods. 1 a nasl. Zákona č. 108/2024 o ochrane
spotrebiteľa Kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných
nákladov a poplatkov. V súlade s § 22 ods. 6 Zákona č. 108/2024 je Predávajúci povinný vrátiť
platby rovnakým spôsobom akým ich uhradil Kupujúci pokiaľ sa Kupujúci – spotrebiteľ
a Predávajúci nedohodnú inak.

9.7. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník neinformoval o možnosti odstúpenia od zmluvy
uzatvorenej na diaľku alebo neposkytol zákazníkovi formulár na odstúpenie od zmluvy.

9.8. V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.5 alebo 9.6 týchto VOP,
odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté platby.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresa pre zaslanie tovaru

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31
SK 949 01 Nitra

Lehota je zachovaná, ak tovar odošlete pred uplynutím 30 dňovej lehoty.

 Spôsob doručenia

Tu sa dozviete všetky potrebné informácie a aké možnosti dodania ponúka náš e-shop.

> Spôsob doručenia a cena poštovného
Platobné metódy

Tu sa dozviete základné informácie o platobných metódach, ktoré ponúka e-shop www.karcher.sk.

> Platobné metódy
Storno objednávky

Rozmysleli ste si nákup a vytvorili ste objednávku pred jej doručením? Tu ju môžete stornovať.

> Storno objednávky
Vrátenie tovaru do 30 dní

Prišla Vám zásielka s objednaným produktom a zistili ste, že Vám nevyhovuje? Môžete ho do 30 dní vrátiť.

> Vrátenie tovaru do 30 dní
Výmena tovaru do 30 dní

Dostali ste nekompletný alebo poškodený tovar a máte záujem si ho ponechať? Kliknite sem.

> Výmena tovaru
Predĺženie záruky

Zaregistrujte si produkt, využite predĺženú záruku a užívajte si výrobok bez starostí.

> Predĺženie záruky
Servisné služby

Chcete si objednať servis z pohodlia domova? Skontrolovať reklamáciu? Tu sa to dozviete.

> Servisné služby
800X400_ob_podmienky

Tu nájdete všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.karcher.sk.

> Obchodné podmienky pre E-SHOP
800X400_elektro

Tu nájdete informácie k zákonným požiadavkám pre zber, spracovanie a recykláciu vybraných odpadov.

> Spätný odber elektrospotrebičov a batérií