VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre službu SERVISNÁ ZMLUVA (VPSZ)

spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v znení účinnom od 7.11.2022

(V25.0)

Zákaznícky servis

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

1.1   Tieto Všeobecné podmienky pre službu Servisná zmluva (ďalej ako „VPSZ“) vydáva spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (ďalej ako „dodávateľ“) za účelom úpravy všetkých práv a povinností, ku ktorým dochádza pri poskytovaní služby „Servisná zmluva“ medzi dodávateľom a zákazníkom.

1.2   Zákazníkom sa na účely týchto VPSZ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom  predmetu, ktorého sa má služba Servisná zmluva týkať.

1.3   Podstatou služby Servisná zmluva je povinnosť dodávateľa vykonávať pravidelnú údržbu alebo servis na Predmete servisu v dohodnutom rozsahu. Povinnosť dodávateľa poskytovať službu Servisná zmluva vzniká uzatvorením samostatnej Servisnej zmluvy alebo uzatvorením Nájomnej zmluvy pokiaľ súčasťou Nájomnej zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať pravidelnú údržbu alebo servis. Ďalej sa bude Servisná zmluva alebo Nájomná zmluva označovať spoločne ako Zmluva. Zmluva musí byť uzatvorená v písomnej podobe inak je neplatná.

1.4   Tieto VPSZ tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a dodávateľom, pokiaľ ich platnosť zmluvnými stranami Zmluvy nebola výslovne vylúčená alebo zmenená na základe predchádzajúcej písomnej dohody.

1.5   Pokiaľ je zákazníkom fyzická osoba je Zmluva uzatvorená v súlade s §631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

1.6   Pokiaľ je zákazníkom právnická osoba je Zmluva uzatvorená v súlade s §536 a nasl. zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník).

1.7   Zákazník berie na vedomie, že dodávateľ neakceptuje žiadne iné všeobecné, obchodné alebo iné podmienky zákazníka pokiaľ sa na tom zmluvné strany výslovne vopred písomne nedohodli.

1.8   Stroj alebo zariadenie, prípadne jeho súčasti a príslušenstvo,  ktoré majú byť vrámci Zmluvy udržiavané alebo opravované  (ďalej len „Predmet servisu“), sú bližšie špecifikované v Zmluve uzavretej medzi dodávateľom a zákazníkom.

1.9   Tieto VPSZ sú spresnením jednotlivých ustanovení Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia ustanoveniami týchto VPSZ. Otázky, ktoré nie sú upravené ani v Zmluve, ani v týchto VPSZ, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

1.10 Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VPSZ, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak.

1.11 Tieto VPSZ alebo Zmluva nijakým spôsobom neovplyvňujú a ani neobmedzujú zákonné nároky zákazníka (najmä nároky vyplývajúce z plnenia záruky) a zákazník má na ich plnenie nárok.

1.12 Ak je súčasťou Zmluvy záväzok dodávateľa dodávať zákazníkovi konkrétny tovar riadi sa dodanie tohto tovaru Všeobecnými predajnými, dodacími, montážnymi a záručnými podmienkami pre zákazníkov V01.

1.13 Dodávateľ nemusí vykonávať údržbu alebo servis alebo poskytovať iné plnenia dohodnuté v rámci Zmluvy a zákazník nemá na tieto plnenia  zo Zmluvy žiaden nárok ak:

a)    došlo k úmyselnému poškodeniu Predmetu servisu zamestnancom zákazníka alebo treťou stranou

b)    došlo k zneužitiu, nesprávnemu používaniu alebo nesprávnej prevádzke Predmetu servisu zamestnancom zákazníka alebo treťou stranou

c)     boli škody na Predmete servisu spôsobené vyššou mocou (prírodné katastrofy  atď.);

d)    boli škody na Predmete servisu spôsobené nedbanlivosťou v súvislosti s nevykonávaním úkonov pravidelnej údržby a servisu (napr. údržba čistiacich filtrov, kontrola olejových náplní),  ktoré sú uvedené v servisnej knižke/v návode na obsluhu a na ktoré bol zákazník pri prevzatí stroja upozornený

e)    poškodenie Predmetu servisu bolo spôsobené prídavnými zariadeniami, náhradnými dielmi alebo spotrebným materiálom, ktoré spoločnosť KÄRCHER neschválila

f)      poškodenie Predmetu servisu bolo spôsobené používaním nevhodných čistiacich prostriedkov a látok.

 

Článok 2.

Platobné podmienky

2.1   Zákazník je povinný uhrádzať dodávateľovi cenu za poskytovanie služieb podľa Zmluvy vo výške dohodnutej v Zmluve.

2.2   Cena za službu „Servisná zmluva“ je stanovená dohodou zmluvných strán a odvíja sa od konkrétneho typu stroja, príslušenstva tohto stroja a ďalej od zvoleného balíka služieb, zvolených opcií a dohodnutého počtu návštev za rok.

2.3   Zákazník uhrádza cenu za poskytovanie služieb na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Termín splatnosti jednotlivých faktúr je dohodnuty v Zmluve.

2.4   K cene uvedenej v Zmluve bude v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty pripočítaná daň z pridanej hodnoty.

2.5   Dodávateľ nie je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ak sa zákazník dostal do omeškania s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky dodávateľa a bol na to zo strany dodávateľa písomne upozornení. V tomto prípade dodávateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré v tejto súvislosti zákazníkovi vznikli alebo by mohli vzniknúť.

2.6   Dodávateľ má právo jednostranne upraviť výšku ceny za službu „Servisná zmluva“ ak bola miera inflácie ohlásená Štatistickým úradom SR v danom kalendárnom roku vyššia ako 10%. Cena uvedená v Zmluve nesmie byť upravená spätne za už ubehnuté obdobia a nesmie byť upravená vyššie ako bola ohlásená miera inflácie.

2.7   Ak je Predmetom zmluvy stroj alebo zariadenie, ktoré eviduje počet prevádzkových hodín (motohodín) potom sa má za to, že jedna návšteva/kontrola zariadenia zodpovedá 200 prevádzkovým hodinám (motohodinám).

2.8   Ak zákazník uzatvoril Zmluvu v ktorej bol dohodnutý balík služieb  KÄRCHER FULL SERVICE a ak dôjde k prekročeniu prevádzkových hodín za rok (12 mesiacov) o viac ako 20% má dodávateľ právo zvýšiť cenu služby o percento o ktoré počet motohodín prekročil hranicu 20%. Pre výlúčenie pochybností ak dôjde k prekročeniu počtu motohodín za rok o 35% má dodávateľ právo účtovať zvýšenie ceny vo výške 15% (35%-20%). Obdobne sa bude postupovať i v prípade ak zákazník nedosiahne stanovený počet prevádzkových hodín za rok (12 mesiacov) a počet prevádzkových hodín bude nižší o 20% ako sa predpokladalo v Zmluve. V tomto prípade má zákazník nárok na zľavu vo výške o ktorú bol počet prevádzkových hodín bol nižší ako 20%. Pre vylúčenie pochybností ak počet prevádzkových hodín bol nižší o 35% má zákazník nárok na zľavu vo výške 15% z dohodnutej ceny (35%-20%).

 

Článok 3.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1   Zákazník je povinný používať Predmet servisu obvyklým spôsobom a na účel na ktorý je Predmetu servisu určený.

3.2   Zákazník je povinný používať Predmet servisu v súlade s platnými právnymi, technickými a prevádzkovými predpismi a v súlade s  normami stanovenými výrobcom, príp. v súlade s pokynmi dodávateľa.

3.3   Zákazník nie je oprávnený vykonávať na Predmete servisu opravy, úpravy, zmeny, ani žiadne technické zásahy bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

3.4   Zákazník je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi zmenu miesta, v ktorom sa predmet Zmluvy nachádza. Dodávateľ vykonáva servis výlučne na území Slovenskej republiky. V prípade premiestnenia Predmetu servisu mimo územia Slovenskej republiky nárok zákazníka na plnenie Zmluvy zaniká.

3.5   Zákazník je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi zmenu osoby oprávnenej na nahlasovanie alebo dojednávanie jednotlivých servisných úkonov.

3.6   Zákazník zabezpečí, aby servisný technik dodávateľa mal bezodkladne prístup k Predmetu servisu, aby mohol vykonávať servis a údržbu tak, ako bola v Zmluve dohodnutá.

3.7   Zákazník je povinný písomne oznamovať dodávateľovi, ak sa na čistiacom zariadení zobrazí servisné alebo chybové hlásenie. Ak Predmet servisu obsahuje modul pre vzdialené monitorovanie porúch a chybových hlásení (Fleet modul) zákazník súhlasí s tým, aby dodávateľ pre monitorovanie stavu Predmetu servisu používal i tento Fleet modul.

3.8   V prípade ak teplota klesne pod +12°C a/alebo v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, zaväzuje sa zákazník vytvoriť a poskytnúť dodávateľovi primerané servisné miesto. Ak tak zákazník neurobí, dodávateľ  má právo odmietnuť plnenie Servisnej zmluvy, a to do času kým zákazník primerané servisné miesto alebo podmienky dodávateľovi nevytvorí. Primerané servisné miesto znamená také miesto v areáli zákazníka, ktoré je kryté, resp. zastrešené a v ktorom bude k dispozícii prístup k vode, elektrickej energii a ostatným potrebným inžinierskym sieťam.

3.9   Dodávateľ je povinný vykonávať servis a údržbu v rozsahu a v termínoch uvedených v Zmluve a v súlade s platnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zneškodňovanie opotrebovaných častí a materiálov vymenených počas servisnej prehliadky alebo počas údržby a servisu na vlastné náklady a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ v oblasti životného prostredia.

3.11 Dodávateľ je povinný dodať zákazníkovi spotrebný materiál (ak bol dohodnutý) v rozsahu a v termínoch uvedených v Zmluve. Spotrebný materiál je v tomto prípade dodaný buď servisným technikom dodávateľa pri pravidelnej prehliadke alebo prostredníctvom externého dopravcu.

3.12 Dodávateľ je povinný kontaktovať zákazníka najmenej 2 týždne pred plánovaným vykonaním pravidelnej servisnej prehliadky.

3.13 Dodávateľ sa zaväzuje poskynúť zákazníkovi náhradný stroj za Predmet servisu iba v prípade ak to bolo výslovne písomne dohodnuté v Zmluve. Typ a špecifikáciu poskytovaného náhradného stroja určuje výlučne Dodávateľ.

3.14 Dodávateľ zodpovedá zákazníkovi za všeobecnú škodu, spôsobenú servisnými technikom alebo inými zamestnancami pri prehliadke alebo servise Predmetu servisu v rozsahu určenom všeobecne právnymi predpismi (§420 a nasledujúce Občianskeho zákonníka).

3.15 Dodávateľ nezodpovedá zákazníkovi za žiadnu škodu alebo za ušlý zisk z dôvodu, že Predmet servisu nie je funkčný alebo spôsobilý na prevádzku.

 

Článok 4.

Rozsah služieb poskytovaných vrámci plnenia Servisnej zmluvy

4.1   Dodávateľ poskytuje zákazníkovi službu Servisná zmluva v rozsahu dohodnutom v Zmluve. Rozsah servisných úkonov závisí od typu stroja, jeho špecifikácie a výbavy. Rámcový obsah jednotlivých servisných balíkov a možností voľby pre zákazníka je definovaný v nasledujúcich odsekoch.

4.2   Pre výlučenie pochybností dodávateľ je povinný poskytovať službu Servisná zmluva iba v rozsahu písomne stanovenom v Zmluve.

4.3   Dodávateľ môže poskytovať zákazníkovi servisné služby i nad rámec stanovený v Zmluve. V tomto prípade dodávateľ poskytuje zákazníkovi tieto služby až po odsúhlasení zo strany zákazníka. Zákazník sa v tomto prípade zaväzuje za služby poskynutnuté nad rámec Zmluvy zaplatiť podľa cenových a platobných podmienok dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností uvedené platí i v prípadoch uvedených v bode 1.13. Poskytovanie týchto služieb sa riadi Všeobecnými predajnými, dodacími, montážnymi a záručnými podmienkami pre zákazníkov V01.

4.4   Dodávateľ vykonáva plánované opravy a údržbu Predmetu servisu výlučne v pracovné dni v čase dohodnutom so zákazníkom. V prípade potreby mimoriadneho (neplánovaného) servisu  bude dodávateľ kontaktovať zákazníka do 2 pracovných dní odo dňa nahlásenia požiadavky na vykonanie mimoriadneho servisu.

4.5   Balík služieb KÄRCHER INSPECT zahŕňa výlučne kontrolu všetkých funkcií a nastavení Predmetu servisu vrátane akejkoľvek bezpečnostnej kontroly vyžadovanej zákonom,  vyplnenie servisnej správy s uvedením stavu Predmetu servisu a umiestnenie servisnej nálepky na Predmet servisu s uvedením dátumu ďalšej   kontroly. Pre vylúčenie pochybností akékoľvek nutné opravy a údržbu si zákazník objednáva a hradí samostatne a nie sú predmetom tohto balíka služieb.

4.6   Balík služieb KÄRCHER MAINTAIN zahŕňa kontrolu všetkých funkcií a nastavení Predmetu servisu vrátane bezpečnostnej kontroly vyžadovanej zákonom, vyplnenie servisnej správy s uvedením stavu Predmetu servisu, umiestnenie servisnej nálepky na Predmet servisu s uvedením dátumu ďalšej   kontroly a údržbu, pri ktorej sú nahradené preddefinované náhradné diely podľa plánu údržby dodávateľa. Plán údržby predloží dodávateľ  zákazníkovi na požiadanie. Pre vylúčenie pochybností akékoľvek náhradne diely, opravy a údržbu, ktorá nie je uvedená v Zmluve si zákazník objednáva a hradí samostatne a nie sú predmetom tohto balíka služieb.

4.7   Balík služieb KÄRCHER FULL SERVICE zahŕňa kontrolu všetkých funkcií a nastavení Predmetu servisu vrátane bezpečnostnej kontroly vyžadovanej zákonom, vyplnenie servisnej správy s uvedením stavu Predmetu servisu, umiestnenie servisnej nálepky na Predmet servisu s uvedením dátumu ďalšej   kontroly, údržbu, pri ktorej sú nahradené preddefinované náhradné diely podľa plánu údržby a vykonávanie opráv v prípade poruchy Predmetu servisu vrátane výmeny potrebných náhradných dielov s cieľom obnoviť a udržiavať Predmet servisu v prevádzkyschopnom stave. Pre vylúčenie pochybností dodávateľ je povinný vykonávať údržbu a servis Predmetu servisu s výnimkou prípadov uvedených v bode 1.13 týchto VPSZ. Predmetom balíka služieb KÄRCHER FULL SERVICE nie je údržba a starostlivosť o batérie ak nebola táto možnosť v súlade s bodom 4.9 v Zmluve písomne dohodnutá. Predmetom balíka služieb KÄRCHER FULL SERVICE nie je ani dodanie spotrebného materiálu (napr. kefy, gumenné stierky a pod.), chémie, čistiacich prostriedkov, paliva alebo inej energie potrebnej na prevádzku Predmetu servisu. Pre vylúčenie pochybností zákazník je i pri tomto balíku služieb  naďalej povinný vykonávať na vlastné náklady a zodpovednosť úkony základnej pravidelnej údržby a servisu (napr. údržba čistiacich filtrov, kontrola olejových náplní),  ktoré sú uvedené v servisnej knižke/v návode na obsluhu a na ktoré bol zákazník pri prevzatí stroja upozornený.

4.8   Rozšírenie/opcia Spotrebný materiál – zákazník má možnosť si v Zmluve dohodnúť i dodanie spotrebného materiálu. Spotrebným materiálom sa rozumie diel/materiál, ktorý je vystavený mechanickému namáhaniu, je priamo potrebný na čistenie a podlieha priamemu opotrebovaniu v priebehu čistenia. Je zámerne navrhnutý tak, aby  bol vymenený a môže byť vymenený samotnou obsluhou stoja (napríklad: gumené stierky, kefy, filtračné vrecia do vysávača a pod.). Druh a počet dodávaného spotrebného materiálu je dohodnutý v Zmluve. Pre vylúčenie pochybností spotrebným materiálov nie sú prevádzkové kvapaliny ako sú oleje, mazivá, chladiace kvapaliny alebo chémia a čistiace prostriedky.

4.9   Rozšírenie/opcia Batéria – zákazník má možnosť si v Zmluve dohodnúť i údržbu a servis batérie, čo zahŕňa údržbu batérie na základe plánu údržby, opravy alebo výmenu v prípade jej poruchy a výmenu batérie po dosiahnutí konca jej životnosti. Za koniec životnosti batérie sa považuje zníženie kapacity batérie na 60% z pôvodnej kapacity batérie.

 

Článok 5.

Záverečné ustanovenia

5.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené Servisnou zmluvou alebo týmito VPSZ, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

5.2.  Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré ustanovenia Servisnej zmluvy alebo týchto VPSZ neplatnými alebo neúčinnými, budú tieto ustanovenia uvedené do súladu s právnymi predpismi a Servisná zmluva, prípadne tieto VPSZ, budú vo zvyšných ustanoveniach platné, pokiaľ to nebude odporovať ich účelu.

5.3.  Zákazník nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu.

5.4.  Spoločnosť KÄRCHER získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie (oboznámenie) o používaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.karcher.sk.

5.5.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa navzájom budú informovať o skutočnostiach, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť plnenie povinností a záväzkov vyplývajúcich zo Servisnej zmluvy alebo týchto VPSZ. Zákazník sa tiež zaväzuje, že bude dodávateľa bezodkladne písomne informovať o zmenách týkajúcich sa všetkých identifikačných údajov, prípadne ďalších údajov, ktorých zmeny nastali počas platnosti Servisnej zmluvy.

5.6.  Zmluvné strany podpisom týchto VPSZ prehlasujú, že obsah Servisnej zmluvy považujú za dôverný a žiadna z nich ho nesprístupní žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. To sa nevzťahuje na prípady, keď je zmluvná strana povinná obsah zmluvy sprístupniť zo zákona, alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci.

5.7.  Písomnosť zaslaná na adresu sídla alebo miesta podnikania zákazníka alebo dodávateľa známu z aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra sa považuje za doručenú aj v prípade jej uloženia na pošte, pri odmietnutí jej prevzatia alebo vrátením zásielky ako nedoručiteľnej. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od odoslania písomnosti.

5.8.  V prípade akéhokoľvek peňažného plnenia zo strany zákazníka sa za deň zaplatenia považuje pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na bankový účet dodávateľa uvedený v záhlaví Servisnej zmluvy.