Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Všeobecné podmienky nájmu (VPN)

spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v znení účinnom od 1.5.2017

Zákaznícky servis

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné podmienky nájmu (ďalej ako „VPN“) vydáva spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ako prenajímateľ (ďalej ako „prenajímateľ“) v súlade s § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), za účelom úpravy všetkých práv a povinností, ku ktorým dochádza pri nájomnom vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom.

1.2 Nájomcom sa na účely týchto VPN rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať predmet nájmu na základe Nájomnej zmluvy uzavretej s prenajímateľom.

1.3 Tieto VPN tvoria neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy uzavretej medzi nájomcom a prenajímateľom, pokiaľ ich platnosť zmluvnými stranami Nájomnej zmluvy nebola výslovne vylúčená alebo zmenená na základe predchádzajúcej písomnej dohody.

1.4 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ neakceptuje žiadne iné všeobecné podmienky nájmu, príp. iné obchodné podmienky nájomcu, pokiaľ sa na tom zmluvné strany vopred písomne nedohodli.

1.5 Predmet nájmu, prípadne jeho súčasti a príslušenstvo, sú bližšie špecifikované v Nájomnej zmluve uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom.

1.6 Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká na základe Nájomnej zmluvy.

1.7 Tieto VPN sú spresnením jednotlivých ustanovení Nájomnej zmluvy. Práva a povinnosti Zmluvných strán Nájomnej zmluvy neupravené v Nájomnej zmluve sa riadia ustanoveniami týchto VPN. Otázky, ktoré nie sú upravené ani v Nájomnej zmluve, ani v týchto VPN, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi všeobecné záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

1.8 Ustanovenia Nájomnej zmluvy majú prednosť pred týmito VPN, pokiaľ Nájomná zmluva neustanovuje inak.

Článok 2.

Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

2.1 Prenajímateľ na základe podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve a v týchto VPN odovzdáva nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie. Ak zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, k odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu dôjde najskôr po podpise Nájomnej zmluvy a týchto VPN oboma zmluvnými stranami.

2.2 Odovzdanie predmetu nájmu bližšie špecifikovaného v Nájomnej zmluve sa uskutoční v sídle prenajímateľa, resp. v jeho prevádzkarni, pokiaľ v Nájomnej zmluve nie je uvedené inak.

2.3 Pri podpise nájomnej zmluvy je nájomca – fyzická osoba povinný predložiť občiansky preukaz a ďalší doklad preukazujúci jeho totožnosť. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba, je osoba oprávnená konať v jeho mena povinná predložiť občiansky preukaz a poverenie konať v mene nájomcu – právnickej osoby.

2.4 Všetky náklady súvisiace s prevzatím predmetu nájmu, ako aj náklady súvisiace s vrátením predmetu nájmu znáša nájomca.

2.5 Pred odovzdaním predmetu nájmu nájomcovi, prenajímateľ oboznámi nájomcu s návodom na obsluhu a údržbu, prípadne pokynmi výrobcu a prenajímateľa a predmet nájmu v prítomnosti nájomcu preskúša. Nájomca podpisom Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol prenajímateľom oboznámený s návodom na obsluhu a údržbu, prípadne pokynmi výrobcu a prenajímateľa a podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že prenajímateľ pred ním predmet nájmu vyskúšal, tento je plne funkčný, bez vád a v tomto stave predmet nájmu od prenajímateľa preberá.

2.6 O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu sa spíše Protokol o odovzdaní predmetu nájmu, z ktorého po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

Článok 3.

Platobné podmienky

3.1 Nájomca je povinný platiť za užívanie predmetu nájmu nájomné vo výške podľa maloobchodného Cenníka aktuálne vydaného a zverejneného prenajímateľom - spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o. na jej internetových stránkach alebo dostupného v sídle spoločnosti (ďalej ako „Cenník“), a to za každý, aj začatý deň dojednanej doby nájmu, vrátane dňa odovzdania predmetu nájmu prenajímateľom a dňa vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.

3.2 Nájomné je splatné pri podpise Nájomnej zmluvy.

3.3 K nájomnému určenému v Cenníku bude v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty pripočítaná daň z pridanej hodnoty, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli, že nájomné zahŕňa aj túto daň.

3.4 Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi počas trvania doby nájmu dlhšej ako 30 dní jednostranne bez uvedenia dôvodu zvýšiť výšku nájomného za užívanie predmetu nájmu, nie však viac ako o 20% zo zmluvne dohodnutej sumy nájomného, a to najviac raz za každý kalendárny polrok. Prenajímateľ je zároveň povinný o tom bez zbytočného odkladu písomne informovať nájomcu. Nájomca týmto vyhlasuje, že bol o možnosti jednostranného zvýšenia výšky nájomného zo strany prenajímateľa v súlade s týmto ustanovením riadne oboznámený, s touto skutočnosťou súhlasí, čo potvrdil svojím podpisom na Nájomnej zmluve.

Článok 4.

Preddavok

4.1 Pri prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi preddavok určený podľa maloobchodného Cenníka prenajímateľa.

4.2 Preddavok bude v prípade potreby použitý na úhradu nájomného, na úhradu nákladov za prípadné poškodenie a stratu alebo odcudzenie predmetu nájmu, resp. na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania. V prípade, že predmet nájmu bude prenajímateľovi vrátený späť riadne a včas, preddavok bude nájomcovi vrátený na výzvu nájomcu.

Článok 5.

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu obvyklým spôsobom, podľa platných právnych predpisov, technických, prevádzkových predpisov a noriem stanovených výrobcom, príp. pokynov prenajímateľa, a za účelom, na ktorý je predmet nájmu určený a vybavený.

5.2. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal od prenajímateľa, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

5.3. Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, úpravy, zmeny, ani žiadne technické zásahy na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

5.4. Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu s náležitou starostlivosťou a zabezpečiť, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu, a to aj v prípade, že predmet nájmu nevyužíva. Za porušenie povinnosti podľa tohto bodu v plnom rozsahu zodpovedá nájomca.

5.5. Pri manipulácii a práci s predmetom nájmu je nájomca povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, návody na použitie, obsluhu a údržbu predmetu nájmu, pokyny výrobcu a prenajímateľa, platné predpisy BOZP a používať ochranné pomôcky a prostriedky. Za porušenie povinnosti podľa tohto bodu v plnom rozsahu zodpovedá nájomca.

5.6. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi zmenu miesta, v ktorom sa nachádza predmet nájmu.

5.7. Nájomca nie je oprávnený dať vec do podnájmu, ak sa účastníci zmluvy písomne nedohodnú inak.

5.8. Prenajímateľ sa zaväzuje, že sa po dobu trvania nájmu zdrží akéhokoľvek konania, ktorým by porušoval, sťažoval alebo iným spôsobom ohrozoval užívanie predmetu nájmu zo strany nájomcu.

Článok 6.

Osobitné ustanovenia o vrátení predmetu nájmu

6.1 Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu spolu s potrebnými dokladmi, súčasťami a príslušenstvom v posledný deň doby nájmu, a to v sídle prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vrátení predmetu nájmu sa spíše Protokol o vrátení predmetu nájmu, z ktorého po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán. V Protokole o vrátení predmetu nájmu zmluvné strany uvedú všetky vady predmetu nájmu, prípadne či je predmet nájmu funkčný a bez vád.

6.2 Predmet nájmu sa považuje za riadne vrátený, ak bude protokolárne odovzdaný a Protokol o vrátení predmetu nájmu bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, v opačnom prípade platí, že predmet nájmu nebol vrátený.

6.3 V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu Nájomnej zmluvy, je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v deň skončenia doby nájmu spolu s potrebnými dokladmi,

súčasťami a príslušenstvom, a to v sídle prenajímateľa a zároveň je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6.4 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, za deň skončenia doby nájmu sa považuje deň, keď došlo k skončeniu nájomného vzťahu pred uplynutím dojednanej doby nájmu.

Článok 7.

Zodpovednosť za škodu

7.1. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú porušením svojich povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, týchto VPN, ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.2. V prípade, ak vznikne na predmete nájmu počas dohodnutej doby nájmu potreba opravy, úpravy, výmeny poškodenej časti, alebo potreba akýchkoľvek montážnych, prípadne servisných prác, zaväzuje sa tieto realizovať výhradne prenajímateľ, a to buď priamo alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. V prípade, ak poškodenie predmetu nájmu vzniklo neodborným alebo nesprávnym použitím predmetu nájmu nájomcom, všetky náklady súvisiace so servisnou opravou predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi uhradiť na základe faktúry alebo zjednodušenej faktúry vystavenej prenajímateľom alebo iným opravárenským podnikom. Splatnosť tejto faktúry nastáva dňom jej vystavenia ak nebol vo faktúre určený iný deň splatnosti.

7.3. Pokiaľ je úplné poškodenie predmetu nájmu spôsobené jeho použitím nájomcom, ktoré je v rozpore so zmluvou a týmito VPN, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi jednorázovo nájomné za zostávajúcu dobu nájmu a taktiež aktuálnu cenu čistiaceho stroja podľa aktuálneho maloobchodného cenníka výrobcu predmetu nájmu. Túto dlžnú sumu je prenajímateľ oprávnený na tento účel započítať so sumou preddavku, ktorý nájomca uhradil prenajímateľovi v súlade s Článkom 4. týchto VPN.

7.4. Nájomca je povinný dbať dôsledne na to, aby na predmete nájmu nenastala škoda. Za týmto účelom najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené platnými právnymi predpismi, alebo ktoré na seba prevzal Nájomnou zmluvou, prípadne týmito VPN.

7.5. Nájomca je povinný bezodkladne telefonicky oznámiť prenajímateľovi každú poruchu, haváriu, poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie predmetu nájmu alebo jeho časti, príp. inú vadu alebo skutočnosť, pre ktorú nie je možné predmet nájmu užívať, a to na telefónnom čísle 037/6555 798.

7.6. Nájomca je povinný riadne prenajímateľa oboznámiť o okolnostiach vzniku a predpokladanom rozsahu vzniknutej škody a predložiť prenajímateľovi doklad o jej oznámení príslušnému útvaru policajného zboru, prípadne inému príslušnému orgánu, ak sa takýto doklad vyžaduje k uplatneniu akýchkoľvek zákonných alebo zmluvných práv prenajímateľa. V prípade porušenia uvedenej povinnosti, zodpovedá nájomca prenajímateľovi v plnom rozsahu za škodu mu tým spôsobenú.

7.7. V prípade, ak dôjde počas dohodnutej doby nájmu k poistnej udalosti, je prenajímateľ oprávnený, po jej vysporiadaní s poisťovateľom, požadovať od nájomcu úhradu za poisťovateľom neuznané náklady týkajúce sa poistnej udalosti, spoluúčasť, ako aj úhradu iných plnení, ktoré budú zo strany poisťovateľa voči prenajímateľovi oprávnene krátené, alebo mu budú z akéhokoľvek dôvodu zamietnuté, príp. odmietnuté.

7.8. V prípade odcudzenia predmetu nájmu je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi cenu za predmet nájmu stanovenú Cenníkom po odrátaní preddavku, ktorý nájomca uhradil v zmysle Článku 4. týchto VPN. Táto povinnosť nájomcu nezaniká ani v prípade neskoršieho nájdenia odcudzeného predmetu nájmu. Prenajímateľ nie je povinný odcudzený a znovu nájdený predmet nájmu protokolárne prevziať a nedostáva sa tým do omeškania s plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z Nájomnej zmluvy, prípadne týchto VPN.

Článok 8.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1. Ak nájomca poruší svoju povinnosť a v rozpore s Nájomnou zmluvou dá predmet nájmu do podnájmu inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty predmetu nájmu stanovenú Cenníkom. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa porušenia tejto povinnosti. Prenajímateľ sa súčasne dištancuje od akéhokoľvek konania a povinností vyplývajúcich mu z neoprávneného nakladania nájomcu s predmetom prenájmu.

8.2. Ak Nájomca poruší svoju povinnosť a v rozpore s týmito VPN zaťaží predmet nájmu dlhmi, záložným právom, vecnými bremenami, právami zodpovedajúcimi vecným bremenám, príp. akýmikoľvek inými ťarchami, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty predmetu nájmu stanovenej Cenníkom. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa porušenia tejto povinnosti.

8.3. Ak nájomca vykoná na predmete nájmu opravu, úpravu, zmenu, alebo akýkoľvek technický zásah bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške obstarávacej ceny predmetu nájmu. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa porušenia tejto povinnosti.

8.4. V prípade, že nájomca neoznámi prenajímateľovi bezodkladne zmenu miesta, v ktorom sa nachádza predmet nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty predmetu nájmu stanovenú Cenníkom. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa porušenia tejto povinnosti.

8.5. Pre prípad omeškania nájomcu s platením nájomného, alebo zmluvnej pokuty vyplývajúcich nájomcovi z Nájomnej zmluvy, má prenajímateľ právo na úrok z omeškania vo výške 20 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.6. Ak nájomca poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu z Nájomnej zmluvy, týchto VPN, resp. všeobecne záväzného právneho predpisu, než ktorá je uvedená v bodoch 8.1. až 8.5. tohto článku, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty predmetu nájmu stanovenej Cenníkom za každé jednotlivé porušenie. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa porušenia povinnosti.

Článok 9.

Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Ponuka tovarov určených na prenájom je zverejnená na internetovej stránke prenajímateľa www.karcher.sk.

9.2. Spoločnosť KÄRCHER získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie (oboznámenie) o používaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.karcher.sk alebo v prevádzkach spoločnosti.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je nájomca fyzickou osobou, je povinný oznámiť prenajímateľovi svoje pravdivé osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Prenajímateľ nezodpovedá za škody a nepriaznivé následky spôsobené nájomcom porušením povinnosti podľa tohto bodu.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je nájomca právnickou osobou, je povinný oznámiť prenajímateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ a IČ DPH číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Článok 10.

Skončenie nájmu

10.1. Nájomná zmluva dojednaná na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu, ak zo zákona, týchto VPN alebo dohody zmluvných strán nevyplýva niečo iné.

10.2. Nájomca je povinný po skončení nájmu vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

10.3. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi nezaťažený dlhmi, záložným právom, vecnými bremenami, právami zodpovedajúcimi vecným bremenám, prípadne akýmikoľvek inými ťarchami. V opačnom prípade prenajímateľ nie je povinný predmet nájmu protokolárne prevziať a nedostáva sa tým do omeškania s plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z Nájomnej zmluvy, prípadne týchto VPN.

10.4. Ak nájomca vráti predmet nájmu prenajímateľovi po uplynutí dohodnutej doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné až do vrátenia predmetu nájmu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok 11.

Ďalšie ustanovenia

11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa navzájom budú informovať o skutočnostiach, ktoré ohrozujú

alebo by mohli ohroziť plnenie povinností a záväzkov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy alebo týchto VPN. Nájomca sa tiež zaväzuje, že bude prenajímateľa bezodkladne písomne informovať o zmenách týkajúcich sa všetkých identifikačných údajov, prípadne ďalších údajov, ktorých zmeny nastali počas platnosti Nájomnej zmluvy.

11.2. Zmluvné strany podpisom týchto VPN prehlasujú, že obsah Nájomnej zmluvy považujú za dôverný a žiadna z nich ho nesprístupní žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. To sa nevzťahuje na prípady, keď je zmluvná strana povinná obsah zmluvy sprístupniť zo zákona, alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci.

11.3. Písomnosť zaslaná na adresu sídla alebo miesta podnikania nájomcu známu z aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra sa považuje za doručenú aj v prípade jej uloženia na pošte, pri odmietnutí jej prevzatia alebo vrátením zásielky ako nedoručiteľnej. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od odoslania písomnosti.

11.4. V prípade akéhokoľvek peňažného plnenia zo strany nájomcu sa za deň zaplatenia považuje pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví Nájomnej zmluvy.

Článok 12.

Záverečné ustanovenia

12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené Nájomnou zmluvou alebo týmito VPN, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

12.2. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré ustanovenia Nájomnej zmluvy alebo týchto VPN neplatnými alebo neúčinnými, budú tieto ustanovenia uvedené do súladu s právnymi predpismi a Nájomná zmluva, prípadne tieto VPN, budú vo zvyšných ustanoveniach platné, pokiaľ to nebude odporovať ich účelu.

 

KÄRCHER Slovakia, s.r.o., IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279, DIČ: 2022541279, sídlo: Bratislavská 31, 949 01 Nitra, SR, zápis v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21575/N, tel. č.: 00421 37 6555 798, fax: 00421 37 6555 799, e-mail: karcher@karcher.sk, www.karcher.sk, bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 2025 8011, SWIFT Code: UNCRSKBX