Podávanie oznámení

spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o v znení účinnom od 01.06.2019.

Ochrana údajov

Podávanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné podať nasledovnými spôsobmi:

  • Telefonicky na telefónne číslo zodpovednej osoby +421 911 781 353, ktorý je dostupný denne počas pracovných hodín.
  • Elektronickou poštou zaslanou na mailovú adresu podnety@karcher.com, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne.
  • Písomne poštou zaslanou na adresu: KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, pričom na obálke je potrebné uviest upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY - NEOTVÁRAŤ“ alebo „DO RÚK KONATEĽA - NEOTVÁRAŤ" (Konateľ spoločnosti KÄRCHER Slovakia - Ing. Andrej Árendáš).
  • Osobne do schránky na podnety umiestnenej vo vstupnej chodbe na prízemí pri služobnom vchode v budove centrály KÄRCHER Nitra.