VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ, DODACIE, MONTÁŽNE A ZÁRUČNÉ PODMIENKY (VP zákazníci)

pre zákazníkov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. v znení účinnom od 1.7.2024

(V01.3) 

Zákaznícky servis

Článok 1.
Základné ustanovenia


1.1 Tieto Všeobecné predajné, dodacie, montážne a záručné podmienky pre zákazníkov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (ďalej len „VP“) vydáva obchodná spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra (ďalej aj ako „spoločnosť KÄRCHER“) za účelom úpravy všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou KÄRCHER ako dodávateľom produktov/ služieb KÄRCHER a jej zákazníkom (ďalej len „zákazník“, spolu aj ako „zmluvné strany“).

1.2 Zákazníkom na účely týchto VP je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty alebo využije služby spoločnosti KÄRCHER.

1.3 Produktom na účely týchto VP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ponúka, alebo predáva. Sú to najmä:


• prístroje pre domácich spotrebiteľov Home & Garden
- domáce spotrebiče Outdoor (čistenie a ošetrovanie v dome a záhrade), najmä: vysokotlakové čističe, plošné čističe, čistiace sady, zametacie stroje, vysávače na mokré a suché vysávanie, zachytávače prachu z vŕtania, príslušenstvo pre vysokotlakové čističe, príslušenstvo pre vysávače na mokré a suché vysávanie a pod.
- domáce spotrebiče Indoor (domáce čistiace spotrebiče), najmä: vysávače, vysávače s vodnými filtrami, čistiace roboty, elektrické metly, leštičky na pevné podlahy s odsávaním, vysávače na čistenie kobercov mokrou cestou, vysávače na mokré a suché vysávanie a príslušenstvo k nim, lapače prachu pri vŕtaní, parné čističe a príslušenstvo k nim, žehliace stanice, čističe okien a pod.
- čerpadlové systémy a zavlažovanie pre dom a záhradu, najmä: postrekovače a pištole, násuvné hadicové systémy, zavlažovače, hadicové vozíky a bubny, hadice a hadicové sady, zavlažovacie hodiny a automaty, odvodňovacie čerpadlá, kalové ponorné čerpadlá, ponorné čerpadlá na čistú vodu, príslušenstvo pre ponorné čerpadlá, zavlažovacie čerpadlá a príslušenstvo k nim, záhradné čerpadlá, sudové čerpadlá, ponorné tlakové čerpadlá, domáce vodné automaty, domáce vodárne, príslušenstvo pre zásobovanie domácnosti vodou a pod.


• profesionálne čistiace prístroje CPI
- prenosné a stacionárne studenovodné vysokotlakové čističe s elektrickým alebo benzínovým pohonom
- prenosné a stacionárne horúcovodné vysokotlakové čističe s elektrickým alebo benzínovým pohonom
- špeciálne vysokotlakové čističe
- suché vysávače a vysávače s elektrickou kefou, elektrické metly
- extraktory a parné čističe, zariadenia na medzičistenie kobercov
- automaty na čistenie kobercov
- vysávače na mokré a suché vysávanie, bezpečnostné a špeciálne vysávače
- priemyselné vysávače, čističe dielcov, čističe suchým ľadom
- stacionárne vysokotlakové čističe
- prístroje na čistenie tvrdých plôch, schodov a eskalátorov, najmä: jednokotúčové stroje, podlahové automaty, čističe schodov, leštiace automaty,čističe eskalátorov a pod.
- umývacie automaty, najmä: kompaktné umývacie automaty, ručne vedené umývacie automaty, veľké ručne vedené umývacie automaty, umývacie automaty so stojacou, alebo sediacou obsluhou
- zametacie stroje, najmä: ručné, ručne vedené s odsávaním, s odsávaním so sediacou obsluhou, s odsávaním so sediacou obsluhou s výškovým vyprázdňovaním
- čistiace prístroje pre komunálne a priemyselné vonkajšie plochy/snehové frézy, najmä: vysávače ľahkého odpadu, zametacie stroje s odsávaním, snehové frézy
- samoobslužné vysávače, samoobslužné umývačky
- umývacie linky pre osobné a úžitkové vozidlá
- zariadenia na úpravu pitnej/úžitkovej vody, zariadenia na recykláciu odpadovej vody
- príslušenstvo k uvedeným prístrojom a náhradné diely
- čistiace prostriedky (chémia), najmä: pre vysokotlakové čistenie, na dezinfekciu a penové čistenie, na čistenie a ošetrovanie tvrdých plôch, na tepovanie – extrakciu/čistenie kobercov, pre umývacie linky a samoobslužné centrá, pre priemysel a na úpravu vody

1.4 Za služby sa na účely týchto VP považuje najmä montáž, záručný a pozáručný servis produktov spoločnosti KÄRCHER, ako aj iné s tým súvisiace činnosti.

1.5 Spoločnosť KÄRCHER sa neriadi inými všeobecnými zmluvnými podmienkami, pokiaľ sa na tom zmluvné strany vopred písomne nedohodli.

1.6 Spoločnosť KÄRCHER umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením týchto VP, a to ich zverejnením na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., v sídle spoločnosti, alebo na jej jednotlivých prevádzkach. Tieto VP tvoria neoddeliteľnú súčasť nadobú- dacieho/účtovného dokladu k dodávanému produktu.

1.7 Ustanovenia týchto VP sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ zmluva alebo tieto VP neustanovujú inak.


Článok 2.
Ponuky, podklady, osobné údaje zákazníka


2.1 Akékoľvek ponuky produktov spoločnosti KÄRCHER, vydané a zverejnené na jej internetových stránkach, dostupné v sídle spoločnosti, jej prevádzkach alebo prístupné iným spôsobom, sú, pokiaľ nie je uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak, nezáväzné, a to predovšetkým z hľadiska uvádzaných údajov, vrátane ceny, množstva, dodacích lehôt, možností dodania tovaru a pod.

2.2 Všetky podklady, obrázky, výkresy, údaje o hmotnostiach a rozmeroch produktov, priložené k ponukám spoločnosti KÄRCHER, sú len orientačné, a pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné, môže ich spoločnosť KÄRCHER meniť.

2.3 Spoločnosť KÄRCHER si vyhradzuje vlastnícke a autorské právo ku všetkým predbežným kalkuláciám, výkresom a podkladom poskytnutým zákazníkovi za účelom oboznámenia sa s ponukou spoločnosti KÄRCHER.

2.4 Ponuka produktov spoločnosti KÄRCHER je zverejnená aj na internetovej stránke www.karcher.sk.

2.5 Spoločnosť KÄRCHER získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Informácie (oboznámenie) o používaní osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.karcher.sk alebo v prevádzkach spoločnosti.


Článok 3.
Cena, vedľajšie poplatky a vúčtovanie montážnych/servisných prác a fakturácia


3.1 Všetky ceny produktov spoločnosti KÄRCHER vychádzajú z katalógového cenníka spoločnosti KÄRCHER, aktuálne vydaného a zverejneného na internetových stránkach spoločnosti KÄRCHER, dostupného v sídle spoločnosti alebo jej prevádzkach, a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

3.2 V prípade, ak od okamihu objednávky produktu do okamihu splnenia konkrétnej dodávky dôjde v súlade s týmto článkom VP k zmene predajnej ceny jednotlivých produktov, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená fakturovať za dodaný produkt aktuálnu, aj vyššiu predajnú cenu, ktorá je platná a zverejnená v deň dodania tovaru. Zmenu predajnej ceny je spoločnosť KÄRCHER tiež oprávnená vykonať v prípade preukázateľnej zmeny základu pre kalkuláciu cien, predovšetkým pri zmene materiálových a mzdových nákladov či štátnych odvodov, a/alebo iných poplatkov a povinností. V tomto prípade je predajnou cenou produktu cena primerane zvýšená, najviac však o 10 %. O odôvodnenom zvýšení predajnej ceny produktu je spoločnosť KÄRCHER povinná bez zbytočného odkladu zákazníka informovať.

3.3 V prípade montážnych alebo servisných prác, ktoré spoločnosť KÄRCHER realizuje priamo alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov, sa tieto práce účtujú vždy podľa aktuálnych sadzieb spoločnosti KÄRCHER platných v okamihu realizácie montáže alebo servisu.

3.4. V prípade, že po potvrdení objednávky montážnych alebo servisných prác spoločnosťou KÄRCHER dôjde z dôvodov uvedených v bode 3.2 týchto VP k odôvodnenému zvýšeniu nákladov alebo vstupov, najviac však o 10 %, je spoločnosť KÄRCHER povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu upovedomiť zákazníka.

3.5 V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na produkt, montážne alebo servisné práce, tieto práce spoločnosťou KÄRCHER realizované z dôvodov na strane zákazníka nebudú, je zákazník povinný znášať náhradu hotových nákladov, ktoré vznikli spoločnosti KÄRCHER v súvislosti s prípravou dodávky/montáže/opravy.

3.6 Spoločnosť KÄRCHER za dodané tovary a služby vystaví faktúru v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Zákazník, ktorý je platiteľom DPH súhlasí, že dodatočné opravy pôvodnej faktúry (bonusové faktúry/dobropisy/opravné doklady) môžu byť dobropisované bez DPH v súlade s §25 ods.6 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

3.7 Poskytnutím emailu zákazník súhlasí so zasielaním faktúr elektronicky v súlade s §71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH . Elektronická faktúra bude vyhotovená vo formáte PDF a bude zasielaná na email určený zákazníkom. Elektronická faktúra nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

3.8 Spôsob zasielania faktúr (elektronicky, poštou alebo priamo spolu s tovarom) zákazníkovi je na výbere spoločnosti KÄRCHER pokiaľ si zmluvné strany výslovne písomne nedohodli konkrétny spôsob zasialenia faktúr.

3.9 Zákazník je povinný si bez zbytočného odkladu porovnať zhodu faktúry alebo elektronicky vystavenej faktúry so skutočne dodaným tovarom a službami. V prípade, že má zákazník pochybnosti o obsahu, správnosti alebo vierohodnosti faktúry obratom upovedomí spoločnosť KÄRCHER.


Článok 4.
Úhrada splatných pohľadávok/záväzkov, následky omeškania s úhradou splatných pohľadávok/záväzkov


4.1 Predajnú cenu dodaného produktu alebo služby je zákazník povinný zaplatiť v hotovosti alebo prevodom na účet najneskôr pri prevzatí produktu alebo služby pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Úhrada prevodom na účet sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet spoločnosti KÄRCHER. Spoločnosť KÄRCHER má právo pred dodaním tovaru alebo služby, ktoré nie sú priamo dostupné na prevádzke spoločnosti požadovať od zákazníka poskytnutie zálohy až do výšky 100% predajnej ceny. Výška zálohy sa stanoví dohodou medzi zmluvnými stranami.

4.2 Ak spoločnosť KÄRCHER produkt/službu podľa požiadaviek zákazníka dodá/vykoná na miesto/mieste určené/určenom zákazníkom, spoločnosť KÄRCHER má právo vyúčtovať si okrem predajnej ceny produktu/služby aj súvisiace náklady, najmä náklady súvisiace s prepravou, cestovné náhrady a pod.

4.3 Zákazník nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KÄRCHER uhradiť nižšiu ako predajnú cenu produktu, alebo úhradu predajnej ceny viazať na splnenie podmienky.

4.4 V prípade, ak sa zákazník dostane do omeškania so zaplatením predajnej ceny za produkt/službu, má spoločnosť KÄRCHER právo požadovať od zákazníka popri predajnej cene aj úroky z omeškania a paušálnu náhradu nákladov za pohľadávku vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi.

4.5 V prípade podľa bodu 4.4 týchto VP má spoločnosť KÄRCHER voči zákazníkovi okrem práva na úrok z omeškania aj nárok na zmluvnú pokutu za porušenie dohodnutých podmienok, a to vo výške 10% fakturovanej čiastky.

4.6 Omeškanie zákazníka s úhradou akéhokoľvek peňažného plnenia vyplývajúceho z právneho vzťahu medzi ním a spoločnosťou KÄRCHER, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje spoločnosť KÄRCHER k nasledovnému postupu, a to:

a) spoločnosť KÄRCHER môže naďalej trvať na splnení záväzkov zákazníka vyplývajúcich mu zo zmluvy, a zároveň môže pozastaviť plnenie svojich záväzkov zo zmluvy alebo aj z iných vzájomných obchodných vzťahov voči zákazníkovi (v takom prípade platí, že spoločnosť KÄRCHER nie je v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností), rovnako má spoločnosť KÄRCHER právo požadovať primerané predĺženie dodacej lehoty, a to aj v iných vzájomných obchodných vzťahoch, alebo

b) spoločnosť KÄRCHER má právo vyzvať zákazníka na okamžité zaplatenie plnej výšky dosiaľ nezaplatenej časti predajnej ceny odobratých produktov/produktu a služieb, a to aj v prípadoch dojednaných splátkových kalendárov, záväzkov s predĺženou splatnosťou, príp. iných vzájomných obchodných vzťahov,

c) spoločnosť KÄRCHER má nárok voči zákazníkovi na zmluvnú pokutu za porušenie dohodnutých podmienok, a to vo výške 10% fakturovanej čiastky,

d) spoločnosť KÄRCHER má právo okamžite odstúpiť od zmluvy, príp. podľa vlastného uváženia poskytnúť zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu na splnenie jeho záväzku voči spoločnosti KÄRCHER, najviac však v lehote 14 dní odo dňa splatnosti záväzku a odstúpiť od zmluvy s rovnakými nárokmi ako je uvedené vyššie, a to po márnom uplynutí takto dodatočne stanovenej lehoty. Omeškanie zákazníka so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči spoločnosti KÄRCHER, zakladá právo spoločnosti KÄRCHER odstúpiť aj od všetkých ostatných zmlúv uzatvorených s týmto zákazníkom; nárok na náhradu škody, prípadne ďalších plnení týmto nie je dotknutý.


4.7 Vyššie uvedené úkony podľa bodu 4.6 týchto VZP nie sú vzájomne podmienené a spoločnosť KÄRCHER ich môže vykonať všetky spoločne, postupne, alebo uplatniť voči zákazníkovi len niektoré z nich.

4.8 Pokiaľ v obchodnom styku kedykoľvek počas realizácie dodávok tovaru alebo poskytovania služieb bude mať spoločnosť KÄRCHER dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka alebo ak bude zákazník v omeškaní so splnením akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči spoločnosti KÄRCHER, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená:

a) požadovať od zákazníka zaplatenie celej sumy kúpnej ceny za tovar alebo službu vopred a/alebo

b) skrátiť lehoty splatnosti.

4.9 V prípade, ak zákazník spoločnosti KÄRCHER odmietne zaplatiť podľa článku 4.8 písm. a) týchto VZP požadovanú platbu vopred, má spoločnosť KÄRCHER právo od zmluvy odstúpiť.


Článok 5.
Balenie, nakladanie s produktmi


5.1 V prípade, ak spoločnosť KÄRCHER dodáva produkt na miesto určené zákazníkom, zabalí alebo vybaví produkt na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar; ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru tak, aby bol produkt dodaný v bežnej kvalite.

5.2 Nakladanie s produktmi spoločnosti KÄRCHER, najmä po skončení ich životnosti, sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Článok 6.
Dodacie lehoty a termíny, predĺženie dodacej lehoty, omeškanie s prevzatím tovaru


6.1 Spoločnosť KÄRCHER dodáva zákazníkovi produkty aj na objednávku.

6.2 Objednávka zákazníka, jej zmeny alebo doplnenia sa považujú za záväzné až po ich písomnom potvrdení spoločnosťou KÄRCHER alebo zrealizovaní plnenia z nej vyplývajúceho, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

6.3 V prípade, ak zákazník vykoná objednávku produktu mailom, objednávka sa považuje za prijatú, ak jej prijatie a pravdepodobný termín dodávky formou e-mailu potvrdí spoločnosť KÄRCHER zákazníkovi.

6.4 V prípade, že potvrdenie objednávky zákazníka spoločnosťou KÄRCHER obsahuje akékoľvek zmeny alebo doplnenia oproti pôvodnej objednávke, považujú sa tieto zmeny alebo doplnenia za schválené zákazníkom, pokiaľ ním nie sú písomne namietané bezodkladne po doručení zmenenej objednávky.

6.5 Po potvrdení objednávky spoločnosťou KÄRCHER sú obojstranne záväzné údaje o druhu a množstve dodávaných produktov spoločnosti KÄRCHER, ako aj cena týchto produktov, pokiaľ k jej zmene nedôjde podľa bodov 3.2 a 3.4 týchto VP.

6.6 Zamestnanci a/alebo zástupcovia spoločnosti KÄRCHER nie sú oprávnení popri písomnej komunikácii a realizácii dodávok, uzatvárať so zákazníkom žiadne ústne dojednania; akékoľvek ústne dojednania sú nezáväzné, pokiaľ nie sú vedením spoločnosti KÄRCHER písomne potvrdené.

6.7 Dodacie lehoty a termíny uvedené v písomnej objednávke (ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa môžu po dohode so zákazníkom meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných produktov). Spoločnosť KÄRCHER vyvíja maximálne úsilie, aby v písomnej objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané. Ak zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

6.8 V prípade, ak spoločnosť KÄRCHER dodáva zákazníkovi produkt prostredníctvom kuriérskej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme zákazníka vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú zákazníkom na prevzatie produktu. Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne zákazníkovi doručiť, na adrese uvedenej v objednávke (kde sa v čase dodania zákazník nezdržoval) nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania produktu. V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie produktu bude neúspešný, má spoločnosť KÄRCHER voči zákazníkovi nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

6.9 Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, za dodanie produktu riadne a včas sa považuje:

a) odoslanie predmetu dodávky spoločnosťou KÄRCHER zákazníkovi v súlade s podmienkami dohodnutými v objednávke (pomocou kuriérskej služby a pod.)

b) včasné oznámenie o pripravenosti produkt zákazníkovi na miesto ním určené dodať

c) umožnenie zákazníkovi prevziať si produkt v prevádzke spoločnosti KÄRCHER.

6.10 Ak je produkt spoločnosťou KÄRCHER odoslaný v súlade s bodom 6.9 týchto VP riadne a včas, je zákazník povinný prevziať produkt pri jeho dodaní.

6.11 Ak je zákazník v omeškaní s prevzatím produktu dodaného v súlade s článkom 6. bod 6.9 týchto VP, má spoločnosť KÄRCHER právo neprevzatý produkt uložiť na náklady zákazníka vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa a okrem zaplatenia predajnej ceny má právo požadovať od zákazníka aj poplatok za uskladnenie, a to vo výške nákladov spojených s uskladnením vo verejnom skladišti (za celú dobu uskladnenia až do prevzatia produktu). Ak si zákazník aj napriek písomnej výzve spoločnosti KÄRCHER neprevezme objednané produkty ani v dodatočnej lehote určenej spoločnosťou KÄRCHER, po márnom uplynutí dodatočnej poskytnutej lehoty na prevzatie produktu je spoločnosť KÄRCHER zároveň oprávnená takýto produkt vhodným spôsobom predať tretej osobe. O takomto postupe spoločnosť KÄRCHER zákazníka vopred písomne upovedomí, pričom za písomné upovedomenie sa považujú aj tieto VP. Ak spoločnosť KÄRCHER produkt predá tretej osobe, výťažok z predaja produktu (po odpočítaní nákladov predaja, poplatkov za uskladnenie a ceny opravy, ako aj všetkých ďalších nákladov účelne vynaložených v súvislosti s uchovaním produktu) vyplatí bez zbytočného odkladu zákazníkovi. Spoločnosť KÄRCHER má právo ponechať si zálohu poskytnutú zákazníkom až do úplného vyrovnania všetkých záväzkov zákazníka, ako aj má právo jednostranne si započítať časť alebo celú výšku poskytnutej zálohy na úhradu vyššie uvedených nákladov, ktoré spoločnosti vznikli neodobratím produktu zákazníkom.

6.12 Platným uzavretím objednávky/ zmluvy sa na účely týchto VP rozumie dosiahnutie konsenzu zmluvných strán o všetkých technických, obchodných a dodacích podmienkach, resp. úhrada zálohovej platby, ak bola spoločnosťou KÄRCHER požadovaná.

6.13 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti KÄRCHER za omeškanie s dodaním produktu sa na účely týchto VP považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti. V týchto prípadoch spoločnosť KÄRCHER dodá produkt bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky uvedenej v tomto článku.

6.14 Ak spoločnosť KÄRCHER vykonáva na žiadosť zákazníka opravu použitého produktu, termín dokončenia opravy, príp. výzvu na prevzatie zariadenia oznamuje spoločnosť KÄRCHER zákazníkovi telefonicky/mailom, alebo zasiela zákazníkovi písomne. V prípade, ak si zákazník nevyzdvihne opravené zariadenie do jedného mesiaca od upovedomenia o vykonaní opravy, je spoločnosť KÄRCHER oprávnená požadovať od zákazníka okrem zaplatenia ceny opravy aj poplatok za uskladnenie, a to vo výške nákladov spojených s uskladnením.

6.15 V prípade, ak si zákazník nevyzdvihne opravené zariadenie v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má spoločnosť KÄRCHER právo opravené zariadenie predať tretej osobe. O zamýšľanom predaji opraveného zariadenia spoločnosť KÄRCHER zákazníka písomne upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie zariadenia, najviac však v trvaní 7 dní od doručenia výzvy.

6.16 V prípade, ak spoločnosť KÄRCHER po potvrdení objednávky zákazníka zistí, že objednaný produkt sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá zákazníkovi namiesto objednaného produktu produkt v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, prípadne vymedzenú podľa článku 3. bod 3.2, alebo 3.4 týchto VP. Spoločnosť KÄRCHER bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť zákazníkovi a zároveň vyzve zákazníka na prevzatie produktu.

6.17 Ak produkt dodávaný podľa článku 6. bod 6.16 týchto VP spĺňa požiadavky vymienené zákazníkom v objednávke, je zákazník objednávkou viazaný. V tomto prípade sa primerane použijú ustanovenia článku 6. bod 6.11 týchto VP.


Článok 7.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare, prechod vlastníckeho práva k produktom


7.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom jeho prevzatia. Pri zásielkovom predaji prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím produktu v mieste dodania určenom zákazníkom.

7.2 Vlastnícke právo ku kúpenému produktu prechádza na zákazníka okamihom úplného zaplatenia predajnej ceny. Zákazník nie je oprávnený počas celej doby trvania výhrady vlastníckeho práva produkt akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, scudziť alebo previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KÄRCHER.

7.3 Na žiadosť zákazníka spoločnosť KÄRCHER predávaný produkt pred zákazníkom prekontroluje, prípadne predvedie jeho činnosť.

7.4 Pokiaľ odoslanie/realizácia dodávky mešká z dôvodov na strane zákazníka, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom pripravenosti zásielky na jej odoslanie; to isté platí aj pre prípad, ak mal dodávku vyzdvihnúť sám zákazník.


Článok 8.
Predpisy pre montáž/inštaláciu produktov, súvisiace náklady, prípravné práce a pod.


8.1 V prípade potreby montáže/inštalácie produktov spoločnosti KÄRCHER v rámci ich dodania, nie je spoločnosť KÄRCHER povinná žiadnym spôsobom skúmať alebo uskutočniť kontrolu miesta montáže/inštalácie konkrétneho produktu z hľadiska jeho vhodnosti alebo nosnosti podlahy, príp. stropu a pod. V prípade pochybností o vhodnosti miesta montáže/inštalácie má zákazník povinnosť poradiť sa s príslušným odborníkom.

8.2 Pokiaľ dodávka produktu spoločnosti KÄRCHER zahŕňa aj montáž/inštaláciu produktov, platí:

a) do termínu montáže/inštalácie produktov musia byť splnené priestorové podmienky v súlade s projektovou dokumentáciou spoločnosti KÄRCHER,

b) vedľajšie práce súvisiace s montážou/inštaláciou produktov, a to najmä upevnenie vykurovacích telies, drobné búracie, stavebné, murárske, stolárske, maliarske, elektrikárske, inštalačné a iné práce, dodávka a inštalácia estetických a ochranných obložení alebo ich častí, ako aj náter vykurovacích telies, príchytiek atď. (ďalej len „vedľajšie práce“), uskutoční spoločnosť KÄRCHER len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodli a zákazník si tieto vedľajšie práce písomne objednal; vedľajšie práce sa vždy hradia osobitne,

c) pri dodávke nadrozmerných alebo ťažkých produktov alebo ich častí na miesto dodania určené zákazníkom, musí zákazník zabezpečiť a poskytnúť pomoc a súčinnosť pri preprave a montáži, najmä bezodplatným poskytnutím pracovnej sily a/alebo náradia, v nevyhnutnej miere,

d) zákazník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku elektrickej energie a vody (predovšetkým prívodom vody so závitovým uzáverom a výpustným zariadením v kotolni)

e) zákazník je povinný zabezpečiť na vlastné náklady dodávku paliva a vody na uvedenie produktov do prevádzky, na tlakovú a vykurovaciu skúšku, ak sú dojednanou súčasťou dodávky, alebo povinnosť vykonať ich vyplýva zo zákonných ustanovení; izoláciu a zabudovanie potrubných vedení po týchto skúškach zabezpečí na vlastné náklady zákazník, ak nie sú súčasťou dodávky,

f) súčasťou vedľajších prác nie je revízna správa elektrických, plynových a dymovodných zariadení ak nebolo dohodnuté inak.

8.3 Vyúčtovanie montážnych/inštalačných prác vykoná spoločnosť KÄRCHER osobitne podľa aktuálnych sadzieb týchto prác, platných k okamihu vykonania montáže/inštalácie.


Ćlánok 9.
Zodpovednosť za vady. Záruka


9.1 Záruka a reklamačné podmienky ohľadom zákazníkov spoločnosti KÄRCHER – spotrebiteľov podľa Zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sú upravené v osobitnom reklamačnom poriadku vydanom spoločnosťou KÄRCHER a ustanovenia týchto VP sa na záruku a reklamáciu ohľadom zákazníka – spotrebiteľa nepoužijú.

9.2 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho v súlade s týmito VP, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru a pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena tovaru. V prípade, ak Kupujúci svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru neoprávnenej osobe, Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť. Záruka sa nevzťahuje na neautorizovaný software, vady spôsobené počítačovými vírusmi, vady tovaru v prípade neodbornej inštalácie, neodborného obsluhovania či zanedbania starostlivosti o tovar, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že kupujúci používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu. Za používanie v rozpore s návodom a záručnými podmienkami sa rozumie aj používanie neoriginálneho alebo predávajúcim neschváleného príslušenstva tovaru, ktorým sú najmä batérie, hadice odsávania, vysokotlakové hadice, sacie lišty a stierky, zametacie disky, kefy a pod. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v prípade, ak sa počítačový program (software) u ktorého došlo k registrácii prostredníctvom prideleného registračného kódu, stal pre iného neupotrebiteľným z dôvodu spotrebovania práva. Záručná doba sa tiež nevzťahuje na spotrebný tovar, u ktorého došlo jeho užívaním k jeho spotrebe.

9.3 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané tovary, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Kupujúci môže tiež reklamáciu uplatniť v prevádzke zmluvných servisných partnerov zverejnených na internetovej stránke www.karcher.sk, alebo v príbalovom letáku, príp. v záručnom liste (ďalej len „určená osoba“). V prevádzke Predávajúceho, alebo v prevádzkarni u určenej osoby je počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie, ktorý zamestnanec poučí Kupujúceho o jeho právach a určí spôsob vybavenia reklamácie.

9.4 Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo určená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie; v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru určí Predávajúci, alebo určená osoba spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O prijatí reklamácie vydá Predávajúci/určená osoba Kupujúcemu písomné potvrdenie.

9.5 Záručná doba (záruka za akosť) je stanovená v dĺžke určenej na predávanom tovare, jeho obale alebo záručnom liste. Ak záručná doba nie je určená spôsobom podľa predchádzajúcej vety, platí, že záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba v prípade servisných prác je 6 mesiacov. V prípade použitého (zánovného) tovaru je záručná doba 6 mesiacov pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodli inak. V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený tovar do prevádzky a túto činnosť vykoná Predávajúci, alebo osoba Predávajúcim poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ Kúpna zmluva alebo VP neurčujú inak.

9.6 Záručná doba uvedená v bode 9.5 týchto VP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

9.7 Predávajúci pri predaji tovaru vydá Kupujúcemu záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to povaha tovaru umožňuje, relevantným dokladom o dĺžke záručnej doby je aj nadobúdací doklad. Záručné opravy je oprávnený vykonávať výhradne Predávajúci alebo jeho autorizovaný zmluvný servis (zoznam zmluvných servisov je uvedený webovej stránke spoločnosti).

9.8 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

9.9 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.10 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9.11 V prípade, ak vada reklamovaného tovaru vznikla v dôsledku nesprávneho používania, alebo manipulácie (použitie nevhodných čistiacich prostriedkov, náplní, neprimeraným preťažením), neautorizovaným, alebo neodborným zásahom, alebo iným mechanickým poškodením spôsobeným Kupujúcom, atď., Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu Kupujúceho zamietne.

9.12 Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa týchto VP vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade s týmito VP, o čom vydá zákazníkovi potvrdenie.

9.13 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.


Článok 10.
Záverečné ustanovenia


10.1 V prípade akejkoľvek zmeny týchto VP spoločnosť KÄRCHER bez zbytočného odkladu vhodným spôsobom uverejní ich aktualizované znenie. Za vhodný spôsob uverejnenia sa považuje ich zverejnenie v obchodných priestoroch sídla spoločnosti KÄRCHER, prípadne jej prevádzok, s vyznačením dátumu zverejnenia, alebo ich sprístupnenie na internetových stránkach spoločnosti KÄRCHER. Okamihom zverejnenia sa tieto VP stávajú všeobecne dostupnými pre všetkých zákazníkov spoločnosti KÄRCHER a predpokladá sa, že zákazníci sú s ich aktuálnym znením riadne oboznámení.

10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito VP sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

10.3 Pokiaľ by v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov niektoré ustanovenia týchto VP stratili platnosť, alebo účinnosť, spoločnosť KÄRCHER bezodkladne vykoná súlad týchto ustanovení s novelizovanou právnou úpravou, pričom vo zvyšku zostanú VP platné, pokiaľ to nebude odporovať ich účelu.

10.4 Ustanovenia týchto VP sa primerane použijú aj na právne vzťahy medzi spoločnosťou KÄRCHER a zákazníkom, predmetom ktorých vzťahov sú montážne práce, záručný a pozáručný servis a pod., pokiaľ to neodporuje povahe a účelu týchto VP a zároveň pokiaľ zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak.