Predĺžená záruka na vysávače radu NT Tact

Bezplatná predĺžená záruka až na 3 roky pre vybrané profesionálne vysávače radu NT Tact. Platí pre zakúpené a registrované výrobky od 01.01.2021 - 31.12.2021.

1200x456_nt_zaruka_3_roky

Ako získať bezplatnú 3 ročnú záruku?

400x200_vysavace_nt

Zakúpte profesionálny vysávač

Zakúpte vybraný profesionálny vysávač NT Tact priamo v našich predajniach Kärcher Center alebo u autorizovaných predajcov na území Slovenskej Republiky.

400x200_mac

Vyplňte registračný formulár

Do 30 kalendárnych dní vyplňte registračný formulár. Ak registrácia prebehne úspešne a bude Vám doručený potvrdzujúci e-mail, tak ste získali bezplatnú predĺženú záruku až na 3 roky.

400x200_phone_correct

Potvrdenie

Potvrdzujúcim e-mailom získate bezplatnú záruku až 3 roky. E-mail si uchovajte, alebo vytlačte. Bude potrebné sa ním preukázať pri uplatnení záruky.

Podmienky a pravidlá

Predĺžená záruka 2+1 rok na výrobky označené nižšie:

1.667-316.0 - NT 75/2 Tact² Me Tc Adv

1.667-289.0 - NT 75/2 Tact² Me Tc

1.667-288.0 - NT 75/2 Tact² Me

1.667-287.0 - NT 65/2 Tact² Tc

1.667-286.0 - NT 65/2 Tact²

1.667-237.0 - NT 55/2 Tact² Me I

1.148-411.0 - NT 50/1 Tact Te L

1.148-311.0 - NT 40/1 Tact Te L

1.148-211.0 - NT 30/1 Tact Te L

1.148-201.0 - NT 30/1 Tact L

114823

Predĺžená záruka na 3 roky nie je daná automaticky pri zakúpení výrobku. Záruku je možné získať až pri splnení týchto podmienok:

1. Zakúpiť výrobok od 01.01.2021 - 31.12.2021 na území Slovenskej republiky. Výrobky môžete nakúpiť prostredníctvom predajní Kärcher CENTER alebo u autorizovaných obchodných partnerov.

2. Do 30 kalendárnych dní je potrebné vyplniť registračný formulár uvedený nižšie.

3. Po registrácii obdržíte potvrdzujúci e-mail, ktorý je potrebné uschovať. Pri uplatnení reklamácie po uplynutí zákonnej lehoty je potrebné sa preukázať potvrdzujúcim e-mailom pre uplatnenie predĺženej záruky. E-mail po obdŕžaní odporúčame vytlačiť a uschovať.

Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact

 

Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce Záručné a Obchodné podmienky. 

Službu predĺženej záruky Kärcher (ďalej len Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1  na vysávače NT Tact) na tri roky poskytuje spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43 967 663, všetkým koncovým zákazníkom (právnická, fyzická osoba), ktorí si zakúpia vybrané profesionálne vysávače rady NT Tact na území Slovenskej republiky od 01.01.2021 – 31.12.2021. 

 

Podmienky predĺženej záruky:

- služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1  na vysávače NT Tact“  je poskytnutá spoločnosťou KÄRCHER Slovakia, s.r.o nad rámec zákonnej záručnej lehoty a začína plynúť po jej skončení v 12. mesiaci a končí uplynutím dĺžky predĺženej záruky celkom po uplynutí 36 mesiacov od nákupu. 

- podmienky uplatnenia služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1  na vysávače NT Tact“  nie sú rovnaké ako podmienky zákonnej záručnej lehoty podľa Občianskeho zákonníka, ale riadi sa týmito Záručnými a Obchodnými podmienkami predĺženej záruky Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ 

- nie je ustanovené v týchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci. 

- služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1  na vysávače NT Tact“ platí pre kupujúce právnické alebo fyzické osoby 

- získanie služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1  na vysávače NT Tact“ je podmienené registráciou produktu a kupujúceho na adrese:

https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-profesionalne-vysavace.html 

 

Uplatnenie služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ – riešenie reklamácií 

 

Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo na určenie servisu pre prípadnú opravu reklamovaného výrobku! 

Pre uplatnenie služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1  na vysávače NT Tact“ je potrebné, aby zákazník navštívil predajne: 

KÄRCHER CENTER / KÄRCHER STORE / AUTORIZOVANÝ OBCHODNÝ PREDAJCA 

alebo pre získanie bližších informácií o postupe reklamácie je potrebné kontaktovať zákaznícku linku Kärcher na telefónom čísle +421 37 6555 798 alebo prostredníctvom e-mailu info@karcher.sk

Zákazník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e-mailovú adresu info@karcher.sk, elektronicky poslať kópiu bloku, faktúry o kúpe. Pri prevzatí výrobku na predajni KÄRCHER CENTER k reklamácií a uplatnení služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“, vystaví predajňa potvrdenie o prevzatí tovaru k účelom reklamácie. 

 

Obsah reklamačného protokolu

- názov produktu a typ

- popis vady – uvedené zákazníkom

- dátum zakúpenia výrobku

- dátum uplatnenia reklamácie

- stav výrobku a dodané príslušenstvo

- dodané doklady

- podpis zákazník a pečiatka predajne 

 

Ďalšie dôležité informácie: 

- lehota pre vybavenie reklamácie pri službe Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ je maximálne 60 kalendárnych dní. Ak počas tejto doby nepríde k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný. 

- ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo, aby bola vada odstránená. Ak nie je možné tento postup aplikovať, má zákazník právo na výmenu výrobku. 

- namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si KÄRCHER Slovakia, s.r.o v priebehu predĺženej záruky vyhradzuje právo vyriešiť reklamáciu v prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť tak, že zákazník obdrží nový produkt s porovnateľnými technickými parametrami, ktoré ponúkne KÄRCHER Slovakia, s.r.o. z aktuálneho sortimentu. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ zaniká. 

 

Spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o. nezodpovedá a služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené najmä: 

 

- nevhodnými prevádzkovými podmienkami 

- užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku 

- uodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku 

- vplyvom neočakávanej a neodvrátiteľnej udalosti ( napr. živelná pohroma) 

- mechanickým poškodením 

- pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie  

- neodborným uvedením do prevádzky 

- spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom 

- alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa ustanovení Občianskeho zákonníka 

 
Ďalšie podmienky a usmernenia: 

Zákazník poskytuje spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. ( ďalej len „KÄRCHER“) osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo za účelom poskytnutia služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). V prípade ak zákazník odmietne poskytnúť potrebné osobné údaje spoločnosti KÄRCHER za účelom služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“, nebude môcť dôjsť k poskytnutiu tejto služby. KÄRCHER spracováva osobné údaje iba po dobu trvania poskytnutej služby, pokiaľ iný zákon a usmernenie nestanoví inak.  

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a ich ochrany sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o: 

https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html 

Služba Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ neplatí na výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy. 


Pri nesplnení ktorejkoľvek podmienky zo služby Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“, si spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o vyhradzuje právo považovať službu Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT Tact“ za neplatnú, a tým pádom za nenárokovateľnú a nevymáhateľnú. V takom prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za platbu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021. KÄRCHER Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto Záručných a obchodných podmienok.

Aktuálne znenie Záručných a Obchodných podmienok k službe Predĺžená záruka Kärcher „záruka 2+1 na vysávače NT“ nájdete na: https://kaercher.com/sk/sluzby/bezplatne-predlzene-zaruky-produktov/predlzena-zaruka-profesionalne-vysavace.html 

 

V Nitre, dňa 01.01.2021

 

Registračný formulár

Formulár

INFORMÁCIE O VÝROBKU

stitok_pumpa_garanciaVýrobné číslo je uvedené na štítku napr : S/N 123456

VŠEOBECNÉ SÚHLASY

Želáte si stať sa členom bezplatného Kärcher klubu výhod?Získaje 10% na nákup tovaru odberu našich newslettrov budete pravidelne a medzi prvými informovaný o našich novinkách, zľavách a súťažiach, v ktorých máte možnosť vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií bezplatnom Kärcher klube výhod zistíte kliknutím sem.

Formát RRRR-MM-DD. Ak vyplníte správny formát a dátum narodenia a zároveň sa prihlásite do Kärcher klubu výhod, tak v deň vašich narodením vám príde do e-mailu milé prekvapenie. S

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje uvedené v tomto formulári môžu byť spoločnosťou KÄRCHER Slovakia s.r.o. ďalej spracúvané na účely vybavenia mojej požiadavky, a to za podmienok a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, s ktorými som sa dôkladne oboznámil(a).

Pre úspešné dokončenie vyplňte polia označené *.

Zľava 10% a súťaže

KÄRCHER KLUB VÝHOD

 

Budete medzi prvými, ktorí získajú 10% zľavu a najnovšie informácie zo sveta Kärcher vrátane akcií a špeciálnych zliav vďaka ktorým vždy ušetríte a potešíte seba alebo blízkych.

PRIHLÁSIŤ SA A ZÍSKAŤ ZĽAVU

VÁŠ NÁZOR VYHRÁVA!

 

Pomôžte nám byť lepšími a my Vás odmeníme. Každý mesiac vyžrebujeme 3 výhercov, ktorí za ich názor získajú 50€ na nákup výrobkov.

Dozvedieť sa viac

HODNOŤTE, SÚŤAŽTE A VYHRAJTE!

 

Pridajte recenziu na ktorýkoľvek produkt a vyhrajte batériový čistič podláh FC 3 Cordless. Žrebujeme každý mesiac 1 šťastlivca.

Dozvedieť sa viac