Regelefterlevnad och integritet

Regelefterlevnad och integritet är grundläggande delar av vårt arbete på Kärcher. Öppen och transparent interaktion är viktigt för oss. För att lyckas med detta, krävs det att alla är engagerade och deltar.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

”Trovärdighet, ärlighet, transparens och integritet är hörnstenarna i vår framgång. Våra samarbeten och kommunikationen med våra affärspartners bygger på dem. Effektiv hantering av regelefterlevnad utgör därför ramen för alla våra dagliga beslut. Som familjeföretag och global marknadsledare drivs vår filosofi av utmärkta produkter, rättvisa, förtroende och värderingar.”

 

Hartmut Jenner
CEO och styrelseordförande
Alfred Kärcher SE & Co. KG

REGELEFTERLEVNAD HOS KÄRCHER

 

  • Som ett globalt företag betyder det förtroende som våra affärspartners, anställda och allmänheten ger oss varje dag väldigt mycket för oss. För att förtjäna detta förtroende har vi byggt upp vår företagskultur kring transparens och tydliga ansvarsområden.

  • Regelefterlevnad och etiskt uppförande är våra grundläggande förutsättningar för att säkerställa långsiktig framgång för vår verksamhet. Vi säger att efterlevnad för Kärcher måste innebära fullständig efterlevnad av alla lagar, interna bestämmelser, frivilliga åtaganden och etiska principer.

  • Företaget har upprättat ett system för regelefterlevnad för att kunna garantera efterlevnad och förhindra systematiska oegentligheter. De grundläggande principerna och åtgärderna kopplade till att agera med integritet anges i vår code of conduct. 

  • Dessa principer utgör en integrerad del av vår företagsfilosofi. De fungerar som viktig vägledning och en skyddsmekanism för Kärcher, våra anställda och våra affärspartners.

  • Målet är att permanent fastställa våra grundläggande principer och att kontinuerligt granska och förbättra dem. Detta säkerställer att vi alltid agerar med integritet.

PRINCIPER FÖR REGELEFTERLEVNAD HOS KÄRCHER

Systemet för regelefterlevnad bygger på tre huvudprinciper:

FÖRHINDRA

Alla är ansvariga för sina egna handlingar och sitt eget uppförande. Grunden för etiskt uppförande är kunskap om lagstadgade krav, företagsregler och riktlinjer, samt avdelningsrelaterade standarder och regler. Kärcher kräver och främjar kontinuerlig utbildning för alla anställda för att förhindra potentiella överträdelser och göra integritet till en del av det dagliga arbetet.

UPPTÄCKA

Kärcher har nolltolerans mot överträdelser. Trots omsorgsfulla förebyggande åtgärder och all vederbörlig försiktighet måste vi därför vara uppmärksamma för att identifiera risker i god tid och förhindra (oavsiktliga) överträdelser av regler. Om några oegentligheter eller avvikelser identifieras måste Corporate Compliance-teamet meddelas omedelbart. 

AGERA

Vi ser regelbundet över vårt system för hanteringen av våra regler, våra processer och våra strukturer för att säkerställa att de är effektiva och därmed bidrar till fortsatt utveckling. Vi drar stor nytta av den kunskap vi får från denna detaljerade information. Varje rapport är viktig för att hjälpa oss att identifiera potentiella missnöjen i ett tidigt skede och vidta lämpliga åtgärder.

SKICKA IN EN RAPPORT VID MISSTÄNKTA FALL AV ÖVERTRÄDELSE

Ansvarsfullt och lagligt beteende är högsta prioritet för Kärcher. Våra anställda, våra affärspartners och tredje parter kan när som helst rapportera potentiella överträdelser, och på så vis göra det lättare för oss att upptäcka dem. Vi kontrollerar all inkommande information på ett systematiskt och konfidentiellt sätt. Om en överträdelse inträffar måste detta behandlas så snabbt som möjligt och lämpliga åtgärder måste vidtas.

HUR SKICKAR MAN IN EN RAPPORT?

Information kan lämnas via olika rapporteringskanaler:

RAPPORTERINGSSYSTEM ONLINE

Rapporter kan skickas in via vårt externa visselblåsarsystem. Detta görs konfidentiellt, säkert och anonymt. Använd följande länk för att komma till visselblåsarsystemet:

Visselblåsarsystem

E-POST

Information kan skickas till Kärchers Corporate Compliance-team på följande e-postadress: compliance@de.kaercher.com

Skicka e-post

HOTLINE

För att kontakta Kärchers Corporate Compliance-team via telefon, ring:

+49 (7195) 14 1500

POST

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
D-71364 Winnenden

KONTAKTA CORPORATE COMPLIANCE

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
D-71364 Winnenden Tyskland

E-post: compliance@de.kaercher.com