HÅLLBARA RENGÖRINGSMEDEL: FRÅN KONCEPT TILL SERIETILLVERKNING

Dagens rengöringsmedel måste uppfylla en mängd olika krav. Ekologiskt hållbara processlösningar blir allt viktigare. Kärcher möter denna utmaning i våra nya kemiska laboratorier och testlaboratorier i anläggningen i Winnenden. En översikt över utvecklingen av hållbara rengöringsmedel.

Kärcher test laboratory for detergents

Kraven på ett rengöringsmedel

Dagens rengöringsmedel måste uppfylla en mängd olika krav. De måste fungera bra mot smuts, vara effektiva och inte utgöra några risker för användare eller miljö. Ekologiskt hållbara processlösningar blir allt viktigare. Förutom varsam hantering av resurser och material tar dessa lösningar även hänsyn till kemi-, vatten- och energieffektivitet tillsammans med rengöringsprocessen som helhet. Kärcher möter denna utmaning i våra nya kemiska laboratorier och testlaboratorier i anläggningen i Winnenden och tar därmed ytterligare ett viktigt steg för att kombinera kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Kärchers rengöringsmedel är mycket effektiva och tar hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.


Hur utvecklas hållbara och effektiva rengöringsmedel hos Kärcher?

Ett rengöringsmedel är en helt vanlig produkt. Allt börjar med produktidén. Trender, standarder, teknologi och nya verksamhetsmodeller kräver nya resurssparande produkter och har därmed inflytande på utvecklingen.

Hos Kärcher sträcker sig detta traditionellt från produktkoncept och specifikation till prototyper och genomgående praktiska kontroller till serieproduktionen. Under 40 år har Kärcher utvecklat sina rengöringsmedel och går mer och mer mot hållbarhet och miljökompatibilitet: Kärchers rengöringsmedel är mycket effektiva och tar hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Precis som det är brukligt när det gäller andra produkter inleds utvecklingsprocessen för det miljövänliga rengöringsmedlet med produktdefinitionsfasen. Den centrala frågan är vad det nya rengöringsmedlet från Kärcher ska göra – till exempel innehålla biologiskt nedbrytbara ämnen. Dessa krav förmedlas sedan av produkthanteringsavdelningen till kemisterna i ett specifikationsblad.

ett rengöringsmedels produktdefinitionsfas hos Kärcher

Under konceptfasen i avdelningen för kemisk utveckling i Kärchers kompetenscenter för rengöringsmedel presenteras nu konceptförslag och funktionella modeller för egenskaperna hos den hållbara produkten sammanställs. Eftersom rengöringsmedlet senare måste kunna uppfylla andra krav utöver de miljövänliga aspekterna som att t.ex. lösa upp olja, reducera mängden skum eller binda härdare för att undvika kalkavlagringar.

ett rengöringsmedels konceptfas hos Kärcher

 

Konceptverktyget optimeras kontinuerligt av Kärchers kemister vad gäller hållbar kvalitet och rengöring. Formeln, sekvensen för innehållet och produktstabiliteten måste testas. Experterna tittar alltid på den övergripande hållbarheten hos produkten.

Vid valet av råmaterial måste fyra kriterier vara rätt: produktprestanda, nedbrytbarhet, hållbar produktion av råmaterial och råmaterialets pris. Råmaterial som är skadliga för vattenmiljön eller inte biologiskt nedbrytbara, misstänkt cancerframkallande eller genetiskt skadliga, eller som har andra negativa egenskaper, används generellt inte.

Det finns nu vissa kraftiga ingredienser som bygger på naturliga och förnybara råmaterial såsom sockerbaserade ytaktiva ämnen, naturliga lösningsmedel som bioalkohol eller naturliga syror.

Optimering av en rengöringsprodukt hos Kärcher

I Kärchers labb testas effektiviteten hos den ekologiska resursen vid rengöring. Standardiserade testsmutser för hushåll och industri lossas från standardiserade testpaneler med jämnt tryck och jämn hastighet. Först analyseras individuella komponenter och sedan hela produkten som kan bestå av upp till trettio komponenter.

Test av rengöringsproduktens effektivitet i Kärchers labb

Om konceptet testades lyckat med hänsyn till de resurssparande aspekterna går processen in i finjusteringsfasen. I denna fas definieras det nya rengöringsmedlet i detalj i specifikationsbladet för den slutliga utvecklingen.

Rengöringsmedlets finjusteringsfas på Kärcherlabbet

I den följande praktiska kontrollen hos Kärcher testas det hållbara rengöringsmedlets kapacitet utanför labbet och den nya produkten används med skrubber, mopp m.m. Till exempel undersöker man här rengöringskapaciteten, rätt mängd skum, pH-värdet och om det bildas ränder under rengöringsprocessen.

praktisk kontroll av det hållbara rengöringsmedlet hos Kärcher

Pilotproduktionsfasen följer nu, då större volymer av det hållbara rengöringsmedlet produceras av Kärcher och presenteras för kunder i fälttester. Detta sista uthållighetstest innehåller även frågor om hur produkten luktar och känns utöver rengöringsbeteendet vid daglig användning.

Sluttestfas för rengöringsmedelsproduktionen hos Kärcher

Den slutgiltiga uppstartsfasen är marknadslanseringen med serieproduktion av det nya rengöringsmedlet på hållbar grund.

Marknadslansering av en hållbar rengöringsprodukt hos Kärcher

 

För serieproduktionen lägger Kärcher även stor vikt vid behållaren. Eftersom kemikalier och förpackning måste passa ihop. På så vis undviks deformering till följd av diffusion av alkohol. Behållarna måste även stå emot dropptester.

Många rengöringsmedel används också i sprayflaskor som måste vara ergonomiska att använda och i största möjliga utsträckning förhindra inandning av aerosoler. Hos Kärcher testas och optimeras även behållarna med avseende på hållbarhet. Behållare, lock och etikett måste tillverkas av återvinningsbara råmaterial och innehålla största möjliga andel återvunnet material. Ej återvinningsbara förpackningsmaterial, som t.ex. plastkompositer utesluts.

Fokus ligger även på energieffektivitet och på att undvika avfall: produktionsprocessen planeras så att om möjligt inget avloppsvatten uppstår. Rören till blandningskärlen rengörs med vatten som också ingår i receptet. Det finns inget behov för separat rengöring av rören, vilket innebär att vatten som innehåller råmaterial inte släpps ut av Kärcher till avloppsreningsverk. Produktionsprocessen förbrukar så lite energi som möjligt. Endast pumpning av råmaterial, blandning i blandningsbehållaren samt påfyllningssystemet kräver energi. Det är viktigt att undvika produkter som värms upp under produktion eller vars råmaterial måste hålla rätt temperatur före produktion. 

Läs mer i intervjun nedan.

Serieproduktion av det hållbara rengöringsmedlet från Kärcher

Hållbarhet för rengöringsmedel – Intervju med Frank Ritscher, chef för forskning och utveckling av kemiska ämnen hos Kärcher

Frank Ritscher, chef för forskning och utveckling av kemiska ämnen hos Kärcher

Hållbara produkter för inomhusrengöring

Vår produktserie för fastighetsrengöring omfattar alla koncentrat och bruksfärdiga rengöringsmedel som är nödvändiga för inomhusrengöring: djuprengörande sanitetsmedel, underhållande sanitetsmedel, ytrengöringsmedel, glasrengöringsmedel och golvrengöringsmedel. Alla produkter har EU:s miljömärke och österrikisk miljömärkning. Vissa produkter är även svanenmärkta.

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

Rengöring av ett sanitetsrum med ett hållbart rengöringsmedel från Kärcher