FAQ Professional

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om våra professionella produkter, reparationer och garanti. Om du inte hittar det svar du söker på följande sida, tveka inte att kontakta oss.

Allmänna frågor och svar

Genom åren har maskiner tillverkats med olika anslutningar och därför passar inte alltid nya tillbehör till äldre maskiner och tvärtom. I varje kategori hittar du tips på vilka tillbehör som kan passa din maskin. Du kan också hitta mer information i din bruksanvisning eller vända dig till närmaste serviceverkstad om du är osäker. Ta gärna reda på vilket artikelnummer din maskin har (består av 8 siffror ex: 1.064-909.0) och står på en silverfärgad lapp på maskinen. Vi skiljer på tillbehör och reservdelar. Reservdelar hittar du inte här på hemsidan utan de säljs via serviceverkstäderna eller återförsäljare. Här hittar du sericeverkstäder och återförsäljare

Hos våra återförsäljare hålls regelbundet produktdemonstrationer där du kan testa maskinerna. Här kan du söka efter återförsäljare.

Idag säljer vi enbart konsumentprodukter och tillbehör i vår webshop. Om du önskar köpa proffsmaskiner, tillbehör eller reservdelar till en proffsmaskin så vänd dig till en auktoriserad Kärcherverkstad eller en av våra återförsäljare eller Kärchercenter i Göteborg alternativt Stockholm.

Här kan du söka efter auktoriserad serviceverkstad
Här kan du hitta våra återförsäljare


Frågor och svar om reparationer och reservdelar

Läs mer information om hur du reklamerar en produkt här.

Kontakta våra officiella servicepartners för reservdelar från vårt Professional-utbud.
Till sökningen efter återförsäljare och servicepartner.


Frågor och svar om produkter

Högtryckstvättar utan uppvärmning

Kontrollera om anslutningssladden är skadad.
Kontrollera nätspänning.
Kontakta kundtjänst vid elektrisk defekt.

Beakta anvisningar i motortillverkarens bruksanvisning!

Aggregatet bygger ej upp tryck:
Rengör finfiltret, byt ut vid behov.
Byt ut munstycke.
Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").

För lite vatten matas in:
Kontrollera vattenflödet till pumpen (se Tekniska Data).

Silen i vattenanslutningen är smutsig:
Rengör sil i vattenanslutningen.
Kontrollera alla matarledningar till pumpen.

Munstycke tätt/urtvättat:
Rengör/byt ut munstycke.
Montera högtrycksmunstycke.

Motorns drivvarvtal är för lågt:
Kontrollera motorns drivvarvtal (se Tekniska Data).

Munstycke är inställt på "CHEM“:
Ställ in munstycke på "Högtryck“.

Filter vid vattenanslutningen smutsigt:
Rengör filtret.
Kontakta kundtjänst vid behov.

Tanken för rengöringsmedel är tom:
Fyll på rengöringsmedelstanken eller ställ doseringsventilen på "0“.

Doseringsventil för rengöringsmedel otät:
Kontrollera doseringsventil.

Säkerhetsventil felinställd:
Ställ in säkerhetsventil (kontakta kundtjänst).

Säkerhetsventil otät:
Byt ut säkerhetsventil eller packning (kontakta kundtjänst).

Överströmningsventil defekt:
Byt överströmningsventil (kontakta kundtjänst).

Lufta ur pumpen:
Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0“.
Öppna vattenförsörjning.
Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Munstycke tilltäppt
Rengör munstycke.

Säkerhetsventil felinställd
Ställ in säkerhetsventil (kontakta kundtjänst).

Temperaturbrytare har återigen löst ut
Låt en serviceverkstad kontrollera aggregatet.

Bränsletank tom
Fyll på.

Vattenbrist
Kontrollera vattenanslutning, kontrollera tillförselledningar, rengör vattenbristsäkringen.

Drivmedelspump defekt
Byt drivmedelspump (kundtjänst).

Bränslefiltret nedsmutsat
Byt ut bränslefiltret.

Ingen gnista
Om det inte syns någon tändgnista genom synglaset ska aggregatet testas av en serviceverkstad.

Ojämn bränslefördelning på brännarmunstycket
Rengör bränslefilter.

Munstycke tätt
Rengör munstycke.

Aggregatet är igenkalkat
Avkalka aggregatet.

Sil i vattenbristsäkringen är smutsig
Rengör silen.

Överströmningsventil defekt
Byt överströmningsventil (kontakta kundtjänst).

Pumpen knackar
Kontrollera att sugledningar för vatten och rengöringsmedel är täta.

Lufta ur pumpen
Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0“.
Öppna vattenförsörjning.
Starta motorn enligt motortillverkarens bruksanvisning.
Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Svängningsdämpare defekt
Byt svängningsdämpare (kontakta kundtjänst).

Munstycke är inställt på "Högtryck".
Ställ in munstycket på "CHEM“.

Sugslang med filter, för rengöringsmedel, är otät eller tilltäppt.
Kontrollera/rengör sugslang med filter

Doseringsventilen för rengöringsmedel är stängd eller otät/igentäppt.
Öppna eller kontrollera/rengör doseringsventilen för rengöringsmedel.
Montera lågtrycksmunstycke.

Backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel igenklistrad
Rengör/byt ut backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel.
Uppsök serviceverkstad vid behov.

Drivmedelstanken tom
Fyll på.

Tändstift smutsigt/defekt
Rengör tändstift eller byt ut det

Ingen olja i motorn.
Kontrollera motorns oljenivå.
Fyll på med olja.

Drivmedelsfilter smutsigt
Rengör eller byt bränslefilter.

Drivmedelspump defekt
Byt drivmedelspump (kontakta kundtjänst).

Hetvattentvättar

Ingen nätförsörjning
Kontrollera nätanslutning/elkabel.

Motorn är överbelastad/överhettad
Stäng av strömbrytaren "0/OFF“.
Låt aggregatet svalna.
Slå på apparaten.
Om störningen uppträder igen, låt kundtjänsten testa aggregatet.

Begränsaren för avgastemperaturen har löst ut, värmeslangen är nedsotad
Låt en serviceverkstad avlägsna sotet i aggregatet.

Begränsaren för avgastemperaturen har löst ut, avgastemperaturen är för hög
Stäng av strömbrytaren "0/OFF“.
Låt aggregatet svalna.
Endast hos maskiner med manuell återställning:
Tryck på återställningsknapp för avgastemperaturbegränsare.
Slå på apparaten.
Om störningen uppträder igen, låt en serviceverkstad testa aggregatet.

Lufta ur pumpen
Koppla till och från aggregatet flera gånger med huvudreglaget medan handsprutan är öppen.
Ställ doseringsventilen för rengöringsmedel på "0“.
Koppla till och från aggregatet flera gånger med huvudreglaget medan handsprutan är öppen.
Om den externa behållaren för rengöringsmedel är tom, fyll på/byt ut den tomma behållaren.
Kontrollera anslutningar och ledningar.
Öppna och vrid igen pumpenhetens tryck/mängdreglering när spolhandtaget är öppen.

Filter i vattenanslutningen smutsigt
Rengör filtret.

För lite vatten matas in
Kontrollera vattenflödet till pumpen (seTekniska Data).

Vattenkran stängd
Öppna vattenkranen.

Munstycke är inställt på "CHEM“
Ställ in munstycke på "Högtryck“.

Silen i vattenanslutningen är smutsig
Rengör silen.
Rengör finfiltret, byt ut vid behov.

Trycket är inställt till MIN
Ställ in trycket till MAX.

Bränsletank är tom
Fyll på bränsle.

Vattenbrist
Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkommande ledningar.
Rengör silen i vattenbristsäkringen.

Bränslefiltret nedsmutsat
Byt ut bränslefiltret.

Ingen gnista
Om det inte syns någon tändgnista genom synglaset ska aggregatet testas av en serviceverkstad.

Vatteninmatningstemperatur för hög
Mata in varmt vatten max. 30 °C .

Flaska med systemskötselmedel är tom
Byt ut flaskan med systemskötselmedel

Nedsotade värmeslangar
Låt kundtjänst avlägsna sotet i aggregatet.

Arbetstryck/matningsmängd för hög
Reducera arbetstryck/flödesmängd med tryck/mängdregleringen på pumpenheten.

Flaska med systemskötselmedel är tom
Byt ut flaskan med systemskötselmedel

Vattenbrist
Kontrollera vattenanslutning, kontrollera inkommande ledningar.

Uppvärmning defekt
Informera kundtjänst.

Lufta ur pumpen
Koppla till och från aggregatet flera gånger med huvudreglaget medan handmunstycket är öppen.

Högtrycksmunstycket är igentäppt
Rengör munstycke.

Värmeslang förkalkad
Låt en serviceverkstad avlägsna kalk i maskinen.

Läckage i högtryckssystemet
Kontrollera högtryckssystemet och anslutningar med avseende på läckage.

Pump otät, säkerhetsventil otät.
OBS! Tillåtet är 3 droppar/minut.

Låt kundtjänst kontrollera aggregatet vid större otäthet.

Munstycke är inställt på "Högtryck"
Ställ in munstycket på "CHEM“.

Extern rengöringsmedelsbehållare är tom
Fyll på / byt ut den externa behållaren för rengöringsmedel.

Filter i sugslangen för rengöringsmedel nedsmutsat
Rengör filtret.

Bakslagsventilen tilltäppt
Tag bort slang för rengöringsmedel och lossa backventil med trubbigt föremål.

Kör aggregatet med öppen rengöringsmedel-doseringsventil och stängd vattentillförsel, tills flottörbehållaren har sugits tom och trycket faller till "0".

Öppna vattenförsörjning igen.

Högtryckstvättar - specialklassen

Ingen nätförsörjning
Kontrollera om den angivna spänningen på typskylten överensstämmer med strömkällans spänning.
Kontrollera om nätkabeln är skadad.

Kontrollampan blinkar grönt
Stand by tiden har gått ut. Stäng av apparaten och starta den igen.

Vattenbristsäkringen (tillval) har utlöst pga. för lågt tryck på vattentillförseln.
Kontrollampan för vattenbrist lyser.
Kontrollera trycket på vattentillförseln, för minimala värden se "Tekniska data".

För att starta på nytt, ställ reglaget på läge "0" och starta igen.

Motorn är överbelastad/överhettad eller fasskyddet, eller lindningsskyddsbrytaren,
har löst ut.
Stäng av apparaten och låt den svalna. Åtgärda orsaken till störningen. Starta apparaten igen.
Kontrollera stickkontakt och uttag.
Kontakta en serviceverkstad vid elektrisk defekt.

Aggregatet ger inget tryck
Montera högtrycksmunstycke.
Rengör/byt ut munstycke.
Rengör finfiltret, byt ut vid behov.
Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").
Kontrollera vattenflödet till pumpen (se Tekniska Data).
Kontrollera alla matarledningar till pumpen.
Skruva ur tillsutningsskruven på förtryckspumpen genom öppningen på förtryckspumpen med en skruvmejsel. Lossa förtryckspumpens axel genom att vrida på den. Vrid i tillsutningsskruven och drag fast.
Uppsök en serviceverkstad vid behov.

3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring serviceverkstad vid kraftigare otäthet.

Låt en serviceverkstad kontrollera aggregatet vid större otäthet.

Pumpen knackar
Kontrollera att sugledningar för vatten och rengöringsmedel är täta.
Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").
Rengöra finfilter.
Stäng doseringsventilen för rengöringsmedel vid drift utan sådant medel.
Kontrollera att alla inflödesslangar till högtryckspumpen är täta och att de inte är tilltäppta.
Kontakta kundtjänst vid behov.

Bakslagsventilen tilltäppt
Tag bort slang för rengöringsmedel och lossa backventil med trubbigt föremål.

Växelmunstycke felaktigt inställt
Vrid den räfflade muttern på munstycket för rengöringsmedel moturs tills det tar stopp. Rengöringsmedel sugs in med lågt tryck.

Filter i sugslangen för rengöringsmedel nedsmutsat
Rengör filtret.

Behållaren för rengöringsmedel är tom
Fyll på / byt ut tom behållare för rengöringsmedel.
Montera lågtrycksmunstycke.
Kontrollera/rengör sugslang med filter
Rengör/byt ut backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel.
Öppna eller kontrollera/rengör doseringsventilen för rengöringsmedel.
Kontakta kundtjänst vid behov.

Fel munstycke
Kontrollera munstyckets storlek (se "Tekniska Data").

Lufta ur pumpen
Skruva bort munstycke. Starta apparaten och låt den arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut ur spolröret. Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Munstycke tätt/urtvättat
Rengör/byt ut munstycke.

Filter vid vattenanslutningen smutsigt
Rengör filter på vattenanslutningen.

För lite vatten matas in
Kontrollera vattenflödet till pumpen (se Tekniska Data).

Matarledningar till pumpen är otäta eller igentäppta
Kontrollera att alla inflödesslangar till högtryckspumpen är täta och att de inte är tilltäppta.

Munstycke genomspolat
Rengör/byt ut munstycke.

Växelmunstycke tilltäppt
Rengör växelmunstycke med tryckluft.

För lite vatten matas in
Kontrollera vattenflödet till pumpen (se Tekniska Data).

Kula i växelmunstycket fastklämd
Lossa kulan genom att knacka lätt på växelmunstycket.

Ångtvättar/textilvårdsmaskiner

Stick i nätkontakten.
Kontrollera säkringen i byggnaden.

Kontrollera om nätkontakten är isatt.
Återställ överlastsäkringen genom att trycka in den.
Kontrollera om främmande material blockerar borstarna och tag i så fall bort detta.

Kontrollera att borstarna sitter korrekt.
Byt plats på borstvalsarna.
Lägg borstvalsarna i hett vatten (ca. 80°C) i ca. 15 min.

Fyll på färskvattentanken.
Fyll färskvattentanken med hett vatten (maximalt 60°C) och spola igenom munstycket. Byt eventuellt ut munstycket (se "Underhållsarbeten/Byt munstycke").
Kontrollera att kopplingarna på färskvattenslangen sitter korrekt.
Haka loss och drag ut munstyckeshållaren, rengör munstycket eller byt ut.
Rengör silen i färskvattentanken
Rengöringsmedelspump defekt, kontakta kundtjänst.
Ställ huvudreglaget på normaldrift.

Rengör silen.
Ta ur munstycket, skölj det under rinnande vatten och sätt tillbaka det.
Byt ut munstycke.
Kontrollera placeringen av Kopplingen rengöringsmedelsslang.

Kontrollera om borstarna uppvisar slitage, byt ut vid behov.
Kontrollera dosering av rengöringsmedel.

Kontrollera att locket sitter ordentligt fast.
Rengör tätning på lock och anläggningsyta på aggregatet.
Kontrollera packningen vid kärlet, rengör eller byt ut.
Rengör luddsil.
Kontrollera om sugslangen är tilltäppt, rengör vid behov.
Kontrollera om sugslangen är skadad.
Sätt i sugslangen på rätt sätt vid kärlet.
Gör rent sugskenan.
Smutsvattentank tom.

Ställ huvudreglaget på normaldrift.
Återställ borstdrivft på manöverpanelen.
Kontrollera drivrem, byt ut vid behov.

Stäng av borstdriften med startknappen.
Kontrollera om föremål finns i borsten och tag vid behov bort detaljer som blockerar.
Skruva ur skyddskåpan och tryck in säkringsbrytaren med hjälp av en skruvmejsel.
Skruva i filskyddskåpan igen.

Byt ut utnött munstycke mot nytt munstycke (se "Underhållsarbeten/Byt munstycke").

Återställ säkringar till sugturbin på manöverpanelen.

Fyll på färskvattentanken.

Ta ur munstycket, skölj det under rinnande vatten och sätt tillbaka det.
Byt ut munstycke.
Kontrollera placeringen av kopplingen till rengöringsmedelsslang.

Dammsugare

Motor-Termoprotektor har trätt i funktion
Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)
Byt motorskyddsfilter.
Kontrollera alla delar avseende tilltäppning.
Återstart efter avkylning av motorturbinen efter ca 30-40 minuter.

Kretskort överhettat
Nätdrift är möjlig.

Batterier urladdade
Ladda de uppladdningsbara batterierna.

Inget batteri isatt
Lägg i ett batteri.

Nätsladden defekt
Tag kontakt med kundtjänst.

Kontrollera säkring, kabel, kontakt och vägguttag.
Slå på apparaten.

Avlägsna stopp i sugmunstycke, sugrör eller sugslang.
Rengör huvudfilterkorgen under rinnande vatten.
Sätt på sughuvudet/spärra ordentligt.
Byt ut defekt sugslang.
Byt motorskyddsfilter.

Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) är full
Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)

Filtertillslutningen ej korrekt ihakad
Haka fast filterskyddet ordentligt.

Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) defekt
Byt ut defekt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör).

Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) eventuellt insatt på fel sätt
Kontrollera läget på filterdukspåsen eller pappersfilterpåsen (specialtillbehör).

Filtertillslutningen ej korrekt ihakad
Haka fast filterskyddet ordentligt.

Huvudfilterkorg defekt eller ej insatt
Sätt i oskadad huvudfilterkorg.

Motorskyddsfilter ej insatt eller fel insatt
Sätt i motorskyddsfiltret riktigt.

Våt- & torrdammsugare

Kontrollera kabel, kontakt, säkring, vägguttag och elektroder.
Slå på apparaten.

Töm behållaren.

Koppla från apparaten och vänta i 5 sekunder, koppla till igen efter 5 sekunder.
Rengör både elektroder och mellanrummet mellan elektroderna med en borste.

Avlägsna stopp i sugmunstycke, sugrör, sugslang eller plattvecksfilter.
Byt pappersfilterpåse.
Haka fast filterskyddet ordentligt.
Rengör membranfiltret (specialtillbehör) under rinnande vatten, eller byt ut det.
Byt plattveckat filter.
Byte av patronfilter.
Byta säkerhetsfilterpåse.
Haka fast filterskyddet ordentligt.
Vid behov, gör rent det utgående luftfiltret under rinnande vatten och låt det torka.

Kontrollera plattveckfiltrets monteringsläge.
Haka fast filterskyddet ordentligt.
Byt plattveckat filter.
Vid behov, gör rent det utgående luftfiltret under rinnande vatten och låt det torka.
Byte av patronfilter.

Rengör både elektroder och mellanrummet mellan elektroderna med en borste.
Kontrollera fyllnadsnivån ofta när ej ledande vätska används.
Torka plattveckfilter.
Torka frånluftsfilter.

Ställ in vridreglaget på rätt sugslangstvärsnitt.
Denna måste bytas ut när säkerhetsfilterpåsen är full och även när minsta volymström underskrids.

Flottören täpper igen sugkanalen.
Töm smutsbehållaren.

Batteridrivna sopare & dammsugare

Rengör, alternativt byt ut, borstvals.
Ladda batteriet.

Töm den fulla smutsbehållaren.

Kontrollera anslutning mellan laddare och batteri.
Kontrollera spänningsförsörjning i kontakten.

Valsborstsugare

Motor-Termoprotektor har trätt i funktion
Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)
Byt motorskyddsfilter.
Kontrollera alla delar avseende tilltäppning.
Återstart efter avkylning av motorturbinen efter ca 30-40 minuter.

Kretskort överhettat
Nätdrift är möjlig.

Batterier urladdade
Ladda de uppladdningsbara batterierna.

Inget batteri isatt
Lägg i ett batteri.

Nätsladden defekt
Kontakta kundtjänst.

Kontrollera säkring, kabel, kontakt och vägguttag.
Slå på apparaten.

Avlägsna stopp i sugmunstycke, sugrör eller sugslang.
Rengör huvudfilterkorgen under rinnande vatten.
Sätt på sughuvudet/spärra ordentligt.
Byt ut defekt sugslang.
Byt motorskyddsfilter.

Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) är full
Byt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör)

Filtertillslutningen ej korrekt ihakad
Haka fast filterskyddet ordentligt.

Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) är defekt
Byt ut defekt filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör).

Filterdukspåse eller pappersfilterpåse (specialtillbehör) eventuellt insatt på fel sätt
Kontrollera läget på filterdukspåsen eller pappersfilterpåsen (specialtillbehör).

Filtertillslutningen ej korrekt ihakad
Haka fast filterskyddet ordentligt.

Huvudfilterkorg defekt eller ej insatt
Sätt i oskadad huvudfilterkorg.

Motorskyddsfilter ej insatt eller fel insatt
Sätt i motorskyddsfiltret riktigt.

Ingen elektrisk spänning
Kontrollera säkring, kabel, kontakt och vägguttag.

Termobrytare har stängt av motorn på grund av överhettning
Drag ur nätkontakten, byt tilltäppta filter eller åtgärda stopp i sugslangen. När maskinen har kylts av är den klar att använda igen.

Undersök om det finns föremål som blockerar vid borsten och tag i så fall bort dem.

Undersök om det finns föremål som blockerar borsten.
Frigör borsthuvud, sugrör och sugslang från föremål som blockerar.
Byta filterpåse.
Byt utblåsningsfilter eller motorskyddsfilter.
Kontrollera att lugghöjdsknappen är rätt inställd.
Borsten måste bytas ut om den är alltför nedsliten. Man kan avläsa slitagegraden genom att jämföra med indikatorenheten som har annan färg. Om de svarta borststråna är lika långa som de röda måste borsten bytas ut.

Kombiskurmaskin

Anslut batteristickkontakt till maskinen.
Frigör nöd-stopp-knappen genom att vrida den.
Kontrollera att batterikabeln sitter korrekt.
Kontrollera om batterikabeln är rostangripen, rengör vid behov.
Batterikapacitet uttömd, ladda batteri.
Kontrollera huvudsäkring, byt ut vid behov.
Kontrollera om nätkontakten är isatt.
Uttagets säkring för låg, sök ett lämpligt stickuttag.
Fäll ner maskinens överdel och stäng locket.
Säkerhetsbrytare ej aktiverad, sitt ner på sätet. Maskinen kan endast arbeta om det befinner sig en person på sitsen.
Ta bort foten från gaspedalen före start med nyckelbrytaren. Uppträder felet trots detta, kontakta kundtjänst.

Tryck på upplåsningsknappen.
Ställ spärrspaken på körning.
Åtgärda säkring för drivning
Åtgärda säkring för styrning.
Styrning överhettad, stäng av maskinen och låt den kylas av under en kvart.
Släpp körpedalen, vrid nyckeln till "0", sedan till "1", tryck ner säkerhetspedalen, tryck på upplåsningsknappen, tryck ner körpedalen.
Batterikapacitet uttömd, ladda batteri.
Avlägsna hindren från hjulen eller skjut undan maskinen från hindret.

Parkeringsbromsen är deaktiverad, tryck frisläppningsspaken nedåt för att aktivera bromsen.

Kontrollera borstvalsar med avseende på skador.
Kontrollera stickanslutningar till nätkabel, förlängningskabel.

Borstvalsarna inte runda nog, byt ut borstvalsarna.
Kontrollera att skivborste/pad är korrekt monterad.
Kontrollera att pads sitter fast ordentligt.
Placera handtaget lägre (utsträckta armar)

Sopvals och/eller sidoborstar är slitna, byt vid behov.
Sopvalsen snurrar inte, kontrollera drivremmen, tag ev. bort smuts.
Kontrollera grovsmutsluckans funktion
Kontrollera slitage på tätningslist, ställ in vid behov eller byt ut.

Kontrollera färskvattennivå, fyll på tanken vid behov.
Öppna friskvattentankens lock. Om ett övertryck i tanken konstateras vid öppning, rengör luftningsventilen i färskvattentankens lock.
Rengör vattenfördelare (se "Rengöra vattenfördelare").
Ta ur färskvattentanken och kontrollera om silen är smutsig. Ta vid behov ur silen och rengör den.
Ta loss ventilen med filter från färskvattentanken (Bild 4, se omslagssida) och spola rent med ljummet vatten.
Rengör kulventilen i färskvattentanken
Kontrollera att färskvattentanken sitter fast ordentligt.
Filter i färskvattentanken tilltäppt, rengör filter.
Dra ut vattenfördelningslister ovanför borstarna och spola igenom dem med vatten.
Kontrollera om slangarna är tilltäppta, rengör vid behov.

Ta loss ventilen med filter från färskvattentanken (Bild 4, se omslagssida) och spola rent med ljummet vatten.

Töm smutsvattentank.
Haka fast smutsvattentanken i maskinen.
Rengör tätningar mellan smutsvattentank och lock och kontrollera täthet, byt ut vid behov.
Rengör packningar mellan smutsvattentankens lock och maskinen. Kontakta kundtjänst om packningarna är skadade.
Kontrollera om sugskenorna har hakat fast i rengöringshuvudet.
Sugskena tilltäppt, rengör.
Om sugskenorna är slitna, byt plats på den främre och den bakre sugskenan. Om båda sugskenorna är slitna, montera in nya sugskenor.
Kontrollera om de båda sugrörsdelarna är korrekt förbundna med sugrörsanslutningen.
Kontrollera om sugrör och sugkanal är igensatta, åtgärda i så fall detta (se "Rengöra sugrör").
Kontrollera om kabeln ligger platt bakom tankarna och att det bifogade locket är monterat.
Rengör luddsil
Rengör sugläppar på sugskena, vänd eller byt ut vid behov.
Kontrollera om sugslangen är tilltäppt, rengör vid behov.
Kontrollera om sugslang är tät, byt ut vid behov.
Kontrollera anslutning mellan sugslang och sugskena samt mellan sugslang och maskin.
Rengör flottör i smutsvattentanken.
Åtgärda säkring för sugturbin.
Skumbildning i smutsvattentank? Använd mindre rengöringsmedel eller ett annat rengöringsmedel. Använd avskummare.
Rengör plattvecksfilter i smutsvattentanken.
Lägg extravikt (tillbehör) på sugskenan.

Byt filterpåse eller åtgärda stopp.
Rengör motorskyddsfilter.

Välj ett intensivare rengöringsprogram.
Kontrollera om borsten uppvisar slitage, byt ut vid behov.
Byt ut utnötta skivborstar/pads.
Kontrollera om borsten är smutsig, rengör.
Kontrollera om rengöringsmedel och borste är lämpliga för rengöringsuppgiften.
Ladda batteriet.
Byt smutsiga pads och tvätta vid maximalt 60 °C.
Använd lämpliga borstvalsar beroende av smutstyp och golvbeläggning.
Ställa in anläggningstryck.

Kontrollera rengöringsmedelsnivån i färskvattentanken, fyll på tanken vid behov.
Öka doseringen av rengöringsvätskan.
Luftningshålet i locket till färskvattentanken är tilltäppt; rengör öppningen.
Kontrollera filter för färskvatten, rengör vid behov.

Främmande material i dynan, tag bort detta.
Dyna ej centrerad, lossa dynan och sätt i den på nytt.

Kontrollera om främmande material blockerar borsten/padsen, tag vid behov bort främmande material.
Ställ in borstvarvtalet med vridknappen.
Anpassa skivborste/dyna till objektet.

Kontrollera om främmande material blockerar borstarna, tag vid behov bort främmande material.
Överströmbrytare har löst ut. Överströmsbrytaren friger driften igen efter maximal en minut.

Åtgärda säkring för styrning.

Häng ut linor på sugskenan.

Kontrollera huvudsäkring, byt ut vid behov.

Sugslang tilltäppt, gör ren slangen.

Öppna doseringsanordning på tömningsslang för smutsvatten. Tag bort sugslang från sugskena och stäng manuellt. Ställ programväljare på sugning. Det material som fastnat sugs ut ur tömningsslangen och in i smutsvattentanken.

Töm sopbehållaren.
Kontrollera drivremmen till sopanordningens sugturbin.
Kontrollera sugfläktens tätningsmanschett
Kontrollera dammfilter, rengör eller byt ut.
Kontrollera filterlådans packning.
Kontrollera om tätningslisterna är nedslitna, ställ in vid behov eller byt ut.

Kontrollera sidoborstarnas höjdinställning, ställ ev. in.
Byt ut sidoborstar.

Sop- och sopsugmaskiner

Ta plats på förarsätet, sätessensorn aktiveras
Tanka drivmedel
Öppna bensinkranen
Bränsleledningssystem, kontrollera anslutningar och förbindelser och reparera vid behov
Ladda batteriet
Kontrollera och rengör tändstift, byt ut vid behov.
Stäng maskinhuven
Kontrollera multifunktionsspakens läge
Kontrollera Bowden-vajern till motorn

Rengör luftfiltret eller byt ut filterinsatsen
Bränsleledningssystem, kontrollera anslutningar och förbindelser och reparera vid behov.

Ställa in drivenhetens Bowden-vajrar
Kontrollera kilremmar
Kontrollera frihjulsspaken.
Kontrollera rem och kedja

Fyll på med kylmedel
Spola igenom kylare
Sträck drivrem

Töm sopbehållaren
Kontrollera att sugfläktens slangar är täta.
Kontrollera dammfilter, rengör eller byt ut
Kontrollera filterlådans packning
Stäng våt-/torrventilen.
Kontrollera om tätningslisterna är nedslitna, ställ in vid behov eller byt ut
Kontrollera grovsmutsluckans funktion
Släpp grovsmutsluckans Bowden-vajrar något (justeringsskruv)
Byt tätningsprofil på sopbehållare
Kontrollera tätningen på dammfiltret
Byta ut sopvals
Ställ in sidopackningar

Kontrollera sopvals och sidoborstar, byt ut vid behov
Kontrollera grovsmutsluckans funktion
Kontrollera om tätningslisterna är nedslitna, ställ in vid behov eller byt ut
Kontrollera sträckning och funktion hos vajrar, byt ut vid behov
Släpp grovsmutsluckans Bowden-vajrar något (justeringsskruv)
Justera sopspegeln

Byt sidoborstar
Kontrollera om tätningslisterna är nedslitna, ställ in vid behov eller byt ut
Efterjustera nedsänkning sidoborste
Sänk ner sidoborste
Kontrollera drivremmen på sidoborsten

Töm sopbehållaren
Rengöra dammfilter
Byta ut sopvals
Ställa in sopspegel
Byt ut tätningsband på sopbehållaren
Åtgärda blockering på sopvals

Kontrollera filterlådans packning
Kontrollera att sugfläktens slangar är täta.
Installera lamellfiltret korrekt, se Byta ut dammfilter

Ta bort band eller ledningar från sopvalsen.

Kontrollera säkringar.

Töm den fulla smutsbehållaren (se avsnitt "Töm smutsbehållare").

Ställ gasspaken i det främsta läget (högt varvtal).

Kör i sluttning med mindre lutning
Ställa in drivenhetens Bowden-vajrar
Kontrollera kilremmar

Byt ut säkring
Brytare defekt, kontakta kundtjänst.
Hydraulaggregat defekt, kontakta kundtjänst.

Sänk ner smutsbehållaren helt
Kontrollera slutbrytaren till fläkten
Kontrollera säkring, byt ut vid behov

Fyll på hydraulikvätska