Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Impressum

Friskrivningsklausul

Innehållet på vår hemsida ändras kontinuerligt. Vårt innehåll skapas alltid med yttersta försiktighet. Vi kan dock inte garantera att innehållet är fullständigt eller korrekt. Kärcher Tyskland tar inget ansvar för skador orsakade av användning av information eller data på denna webbsida, såtillvida inte Kärcher AB har handlat med uppsåt eller med grov vårdslöshet.

Kärcher AB tar inget ansvar och lämnar inga garantier för innehållet på webbsidorna man hänvisar till, direkt eller indirekt, på den egna webbsidan. Kärcher AB rekommenderar inte innehållet på tredje parts-webbsidor som man hänvisar till på webbsidan för Kärcher AB. Kärcher AB ansvarar inte för webbsidorna man hänvisar till. Ansvaret ligger hos dataoperatören för respektive webbsida. Besökare följer länkar till andra webbsidor på egen risk och lyder under de villkor som gäller på dessa webbsidor.

Copyright/varumärken

Alla bilder, grafik, text och övrig information som publicerats här, inklusive layouten, är upphovsrättsskyddade. Om inget annat anges har endast Alfred Kärcher GmbH & Co. KG rätt att använda detta skyddade innehåll. Skyddat innehåll får endast återges och/eller återskapas vid skriftligt samtycke från Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Det är särskilt förbjudet att kopiera eller använda bilder på denna webbsida eller format som använts på denna webbsida för personligt bruk. Kärchers logotyp och ordet ”Kärcher” är skyddade namn och märken tillhörande Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG äger även flertalet andra varumärken. Varumärken tillhörande Alfred Kärcher GmbH & Co. KG får endast användas vid skriftligt samtycke.

Integritetspolicy

Kärcher AB (i det följande kallad Kärcher) utför all datahantering (t.ex. datainsamling, bearbetning och överföring) enligt lagstiftade föreskrifterna.

Nedan förklaras vilka uppgifter som samlas in, hur de används och vidarebefordras, vilka säkerhetsåtgärder Kärcher vidtar för att skydda dina uppgifter samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

§ 1 Behandling av personuppgifter enligt PUL
När du använder Kärchers webbtjänster begär Kärcher olika uppgifter från dig, däribland även så kallade personuppgifter. Det handlar om information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person, som t.ex. namn, adress eller telefonnummer.

1. Allmänt vid besök på Kärchers webbplatser

När du besöker Kärchers webbplatser protokollförs vissa uppgifter. De lagras internt i systemet och kan användas för statistik, men är då helt anonyma. Detta gäller följande uppgifter: Namnet på de sidor som besökts, vilken webbläsare som används, operativsystem, Internetleverantör och domänen som förfrågan kommer ifrån samt datum och klockslag för åtkomst, vilka sökmotorer som använts, namnet på nedladdade filer och din IP-adress.

Ytterligare personrelaterad information registreras endast om du frivilligt ställer denna information till förfogande, t.ex. i samband med en förfrågan eller registrering. De personuppgifter som du ställer till förfogande används av Kärcher för att besvara dina frågor, bearbeta din beställning samt för den tekniska administrationen av webbsidorna, beroende på vilket område som uppgifterna berör. Så här används uppgifterna inom de olika områdena:

2. Onlinebutik

a) Beställning utan att ett kundkonto skapas

Vid en beställning via onlinebutiken begär vi in alla uppgifter som är nödvändiga för att ta emot och bearbeta beställningen. För detta ändamål använder vi obligatoriska fält: ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress (fakturaadress och ev. särskild leveransadress). Dessa uppgifter används enbart för att bearbeta din beställning.

b) Kundkonto/registrering

Du kan även registrera dig hos Kärcher i samband med ditt köp. Då kopplar du ett lösenord till din e-postadress. Nästa gång du vill handla hos oss kan du enkelt logga in med dessa båda uppgifter. Några andra personuppgifter behöver du inte uppge. Kärcher lagrar dina uppgifter och skapar ett kundkonto som används för att registrera, genomföra och expediera dina beställningar. Kärcher behåller dina uppgifter för framtida beställningar så länge du väljer att fortsätta vara registrerad. Du har alltid rätt att visa, korrigera eller genom Kärchers försorg radera de uppgifter som registrerats i ditt namn.

c) Lagring av beställningsuppgifter

Om du överför uppgifter till Kärcher i samband med en beställning lagras dina uppgifter så länge de behövs för att expediera beställningen och i enlighet med lagstiftade krav för lagring av personuppgifter.

d) Besök hos en annan återförsäljare

Om du besöker en annan återförsäljare under ditt inköp och kommer till Kärchers webbplatser genom att klicka på en länk till en av våra partners/återförsäljares onlineerbjudande och där fortsätter din beställning, kommer Kärcher inte att inhämta beställningsuppgifter från dig, eftersom du fortsätter ditt inköp hos en annan återförsäljare.

3. Kontaktformulär

Om du kontaktar Kärcher via ett kontaktformulär på Kärchers webbsidor lagras ditt namn, din adress, din e-postadress, vilket område din förfrågan avser och den uppgift du lämnar avseende om du är konsument (privat) eller företagare (yrkesverksam). Därmed kan det meddelande som du lämnar i rutan ”Kommentar” omedelbart vidarebefordras till rätt kontaktperson. De uppgifter som du anger på ett kontaktformulär används aldrig för andra syften, framför allt inte för reklam.

4. Marknadsundersökningar (t.ex. ”Registrera & Vinn”)

Kärcher använder dina uppgifter för marknadsundersökningar i enlighet med gällande lagstiftning om du uttryckligen medger detta genom att kryssa för rutan bredvid följande text:

”Jag är intresserad av att delta i fler enkäter inom ramen för Kärchers marknadsundersökningar!”

Inom ramen för ”Registrera & Vinn” och andra marknadsundersökningskampanjer lagrar Kärcher ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt den kategori som du anser du tillhör (t.ex. privat eller företag). Om du fyllt i motsvarande fält eller kryssat för motsvarande rutor lagrar Kärcher även ditt födelseår samt artikelnummer, produktnamn och inköpsdatum för din Kärcher-produkt och att du är intresserad av att delta i fler marknadsundersökningar. Kärcher använder endast dina uppgifter inom ramen för sina marknadsundersökningar om du medgivit detta genom att kryssa för tillhörande rutor. I annat fall används dina uppgifter uteslutande för att informera dig om du vunnit ett pris.

5. Tävlingar

Vid tävlingskampanjer lagrar Kärcher endast de uppgifter som krävs för utlottning av priser och genomförande av tävlingen (t.ex. ditt namn, din adress och din e-postadress). Kärcher använder endast dina uppgifter för marknadsundersökningar eller utskick av nyhetsbrev om du uttryckligen medgivit att dina uppgifter får användas för andra ändamål genom att kryssa för tillhörande rutor.

6. Garantiförlängningskampanj

Om du deltar i en garantiförlängningskampanj måste du ange namn, adress, e-postadress och produktuppgifterna för maskinen som du vill förlänga garantitiden för i formuläret (obligatoriska fält). Dessa uppgifter används för att hantera garantifall och för att det ska vara möjligt att koppla maskinen till din person. De övriga fälten är frivilliga.

7. Nyhetsbrev

Du kan få Kärchers nyhetsbrev via e-post utan att uppge ditt namn genom att registrera dig med en e-postadress och i meddelandet uttryckligen lämna ditt medgivande genom att kryssa för rutan bredvid följande text:

”Jag vill prenumerera på Kärchers nyhetsbrev.”

När du skickat ditt medgivande via ett bekräftande e-postmeddelande använder Kärcher din e-postadress som mottagaradress för nyhetsbrev via e-post. Dessa nyhetsbrev ger dig regelbundet information om aktuella erbjudanden och Kärchers produkter. Du kan när som helst avbeställa din prenumeration av nyhetsbrev.

§ 2 Vidarebefordran och radering av personuppgifter
1. Besök på Kärchers webbplatser

De uppgifter som lagras när du endast besöker Kärchers webbplatser vidarebefordras inte till tredje part.

2. Onlinebutik

a) Vidarebefordran till partner/återförsäljare

Dina personuppgifter vidarebefordras endast till tredje part via onlinebutiken om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, hantera fakturaärenden eller uppbära betalning. Om du inte beställer varan direkt av Kärcher AB, utan av en av återförsäljarna som är anslutna till Kärchers onlinebutik som avtalspartner, registrerar Kärcher dina beställningsuppgifter på uppdrag av den återförsäljare som du valt. När du slutfört din beställning vidarebefordrar Kärcher dessa uppgifter till partnern/återförsäljaren för bearbetning av beställningen. För hantering av dina personuppgifter och bearbetningen av din beställning ansvarar respektive partner/återförsäljare. Partnern/återförsäljaren erhåller från Kärcher endast sådan information som är nödvändig för att utföra sina respektive arbetsuppgifter. De har inte rätt att använda informationen på annat sätt.

b) Radering av kundkonto

Om du registrerat ett kundkonto i Kärchers onlinebutik raderar Kärcher din registrering om du klickar på knappen ”Radera kontot” i ditt konto eller meddelar dataskyddsansvarig att du önskar radera ditt konto genom att sända begäran från anmäld e-postadress till shop@karcher.se.

3. Kontaktformulär

Din förfrågan eller kommentar vidarebefordras endast om det berör ett annat bolag inom Kärcher koncernen än det som kontaktformuläret är avsett för. Ditt meddelande och tillhörande uppgifter sänds då internt till rätt kontaktperson inom företaget. De uppgifter som du anger online på Kärchers kontaktformulär vidarebefordras inte till tredje part.

4. Marknadsundersökningar

Alla dina uppgifter som registrerats på Kärchers webbplatser för våra marknadsundersökningar används uteslutande internt inom Kärcher och vidarebefordras inte till tredje part. De raderas när dina kunskaper inte längre är nödvändiga för våra marknadsundersökningar.

5. Tävlingar

De uppgifter som registrerats inom ramen för en tävling på Kärchers webbplatser raderas fullständigt och utan fördröjning när kampanjen upphört och vidarebefordras inte heller till tredje part.

6. Garantiförlängningskampanj

De uppgifter som Kärcher registrerat i samband med garantiförlängningskampanjen raderas när den förlängda garantitiden löpt ut. Uppgifterna vidarebefordras inte till någon tredje part utanför Kärcher-koncernen.

7. Nyhetsbrev

Den e-postadress som du angav vid registreringen för nyhetsbrevet vidarebefordras inte till tredje part. Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet raderas din e-postadress från distributionslistan.

8. Utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra offentliga instanser

Dina uppgifter vidarebefordras endast till tredje part utanför Kärcher-koncernen om behörig myndighet eller statligt verk kräver att uppgifterna lämnas ut. I sådana fall är Kärcher AB skyldigt att efterkomma kravet.

§ 3 Säkerhetshänvisningar

Kärcher har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifterna på ett adekvat sätt.

Alla uppgifter som lagras hos Kärcher skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt bestämda rutiner som säkerställer att endast särskilt behöriga personer får åtkomst till informationen.

Kärchers webbplatser skyddas av en programvarubaserad brandvägg som förhindrar åtkomst från andra nätverk med uppkoppling mot Internet. Åtkomst till personuppgifter ges dessutom endast till anställda som behöver informationen för att utföra speciella arbetsuppgifter. Dessa medarbetare är utbildade på säkerhet och dataskyddsteknik och hanterar dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt.

Överföringen av dina personuppgifter i samband med en beställning via onlinebutiken sker med kryptering enligt industristandarden Secure-Socket-Layer (SSL-kryptering version 3). De kontokortsuppgifter som du anger lagras inte av Kärcher, utan överförs direkt till betaltjänsten via hypertext transfer protocol secure (”https”) i krypterad form.

Du får aldrig lämna ut ditt lösenord för våra webbsidor till en utomstående. Var även noga med att regelbundet ändra lösenordet. När du lämnar ditt kundkonto i onlinebutiken ska du alltid logga ut och sedan stänga din webbläsare för att förhindra att obehöriga får åtkomst till ditt konto.

§ 4 Cookies

Vi använder ”Cookies” på våra webbsidor. Cookies är information som lagras på din hårddisk i form av textfiler. Du kan förhindra cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Följden kan dock bli att du inte kan se Kärchers alla webbsidor fullständigt och/eller på korrekt sätt.

§ 5 Dina rättigheter

1. Insyn

Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om din person, varifrån de kommer och för vilket syfte uppgifterna bearbetas. För detta ändamål kontaktar du Kärchers dataskyddsansvarige.

2. Återkallelse (marknadsundersökningar)

Du har när som helst rätt att återkalla Kärchers rätt att använda dina uppgifter för sina marknadsundersökningar. Skicka i så fall ett kortfattat e-postmeddelande till webtjanst@karcher.se (du behöver inte ange något skäl).

3. Ångra (nyhetsbrev)

Du kan när som helst återta ditt medgivande som ger Kärcher rätt använda dina personuppgifter, t.ex. för utskick av Kärchers nyhetsbrev. Om du vill avbryta din prenumeration av nyhetsbrevet klickar du på länken ”Avbeställ nyhetsbrev” längst ned i ett av e-postmeddelandena med nyhetsbrev som du fått. I alla övriga fall ska du kontakta Kärchers personuppgiftsansvarige (§ 6).

4. Radering

Om du önskar hjälp med att radera ditt kundkonto i onlinebutiken (§ 1 nr. 2 b) kontaktar du Kärchers personuppgiftsansvarige (§ 6).

§ 6 Kontakt/personuppgiftsansvarig

Kärcher AB, organisationsnummer: 556222-6661, Box 24, 425 02 Hisings Kärra,
är ansvarigt för de uppgifter som du lämnar till Kärcher.


Godkännande av insamling, lagring och användning av personuppgifter

Användning och överföring av personuppgifter
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG (hädanefter benämnd KÄRCHER) kommer att använda dina personuppgifter
a.) för att kunna dra vinnare i tävlingen ”Register and Win”,
b.) om du själv medgivit, skicka information i form av nyhetsbrev,
c.) om du själv medgivit, skicka marknadsundersökningar i syfte att samla in information.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i samband med myndighetsutövande där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Vår personal är förpliktigad att hantera all personuppgiftsdata konfidentiellt.

Säkerhet
Säkerheten för din personliga information är av yttersta vikt för oss. Vi använder oss av tekniska säkerhetssystem för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och vi strävar ständigt efter att uppdatera dessa system i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till information
I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) kommer KÄRCHER, på begäran, att omedelbart informera dig skriftligen om vi lagrat dina personuppgifter och ge dig detaljerna om dessa uppgifter. Om felaktig information har lagrats, trots vår strävan att försäkra uppgifternas exakthet, gör vi rättelser på din begäran.

Vänligen kontakta KÄRCHER på info@karcher.se om du skulle behöva ytterligare information, eller om du önskar du ta bort eller göra ändringar i dina personuppgifter.


Villkor - Press

Följande villkor gäller för de webbsidan (http://www.karcher.se) som ägs eller licensieras av Kärcher AB. Genom att använda webbsidorna accepterar du att all användning sker i enlighet med följande villkor. Kärcher AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren från tid till annan.

Kärcher AB reserverar sig för eventuella skrivfel och andra eventuella felaktigheter hos det material som presenteras på Kärcher AB's webbsidor. Kärcher AB förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera Kärcher AB's webbsidor eller göra dem oåtkomliga. Kärcher AB ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på Kärcher AB's webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.

Kärcher AB's webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Upphovsrätt till material som tillhandahålls på denna webbsida tillhör Kärcher AB, såvida annat inte anges. Information, namn och symboler på Kärcher AB's webbsidor som betecknar Kärcher AB's produkter och tjänster är varumärken som tillhör eller licensieras av Kärcher AB. Information på Kärcher AB's webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Kärcher AB. Sådan information får inte heller, utan Kärcher AB's föregående skriftliga tillstånd användas för kommersiellt syfte. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på Kärcher AB's webbsidor.