Kärcher AB

Tagenevägen 31
425 37  Hisings Kärra
Tel: +46 31 57 73 00
kundtjanst@karcher.se

Friskrivningsklausul

Innehållet på vår hemsida ändras kontinuerligt. Vårt innehåll skapas alltid med yttersta försiktighet. Vi kan dock inte garantera att innehållet är fullständigt eller korrekt. Kärcher Tyskland tar inget ansvar för skador orsakade av användning av information eller data på denna webbsida, såtillvida inte Kärcher AB har handlat med uppsåt eller med grov vårdslöshet.

Kärcher AB tar inget ansvar och lämnar inga garantier för innehållet på webbsidorna man hänvisar till, direkt eller indirekt, på den egna webbsidan. Kärcher AB rekommenderar inte innehållet på tredje parts-webbsidor som man hänvisar till på webbsidan för Kärcher AB. Kärcher AB ansvarar inte för webbsidorna man hänvisar till. Ansvaret ligger hos dataoperatören för respektive webbsida. Besökare följer länkar till andra webbsidor på egen risk och lyder under de villkor som gäller på dessa webbsidor.

Copyright/varumärken

Alla bilder, grafik, text och övrig information som publicerats här, inklusive layouten, är upphovsrättsskyddade. Om inget annat anges har endast Alfred Kärcher GmbH & Co. KG rätt att använda detta skyddade innehåll. Skyddat innehåll får endast återges och/eller återskapas vid skriftligt samtycke från Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Det är särskilt förbjudet att kopiera eller använda bilder på denna webbsida eller format som använts på denna webbsida för personligt bruk. Kärchers logotyp och ordet ”Kärcher” är skyddade namn och märken tillhörande Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG äger även flertalet andra varumärken. Varumärken tillhörande Alfred Kärcher GmbH & Co. KG får endast användas vid skriftligt samtycke.

Integritetspolicy

Ansvariges namn och kontaktuppgifter:

Kärcher AB
Regional President Nils Kloster
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Tel.: + 46 31 57 73 00
kundtjanst@karcher.se

(Härefter: Kärcher) utför all datahantering (t.ex. datainsamling, bearbetning och överföring) enligt de lagstiftade föreskrifterna. Nedan förklaras vilka uppgifter som samlas in och hur de används och vidarebefordras samt vilka säkerhetsåtgärder Kärcher vidtar för att skydda dina uppgifter och hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Kontakt/dataskyddsansvarig

Vid frågor om dataskydd och dina rättigheter som berörd person kan du kontakta Kärchers dataskyddsansvarige på:

Kärcher AB
Tagenevägen 31
425 37 Hisings Kärra
Tel.: + 46 31 57 73 00
kundtjanst@karcher.se


§ 1 Insamling, användning och lagring av personuppgifter

När du använder Kärchers webbtjänster begär Kärcher olika uppgifter från dig, delvis även så kallade personuppgifter. Det gäller då information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter ”berörd person”).

1. Allmänt vid besök på Kärchers webbplatser

När du besöker Kärchers webbplatser överför du (av tekniska skäl) uppgifter till vår webbserver via din webbläsare. Följande uppgifter registreras under en pågående kommunikationsanslutning mellan din webbläsare och vår webbserver:

  •   Datum och tidpunkt för begäran
  •   Namn på den begärda filen
  •   Sida som filen begärts ifrån
  •   Åtkomststatus (fil överförd, filen hittades inte osv.)
  •   Webbläsare och operativsystem som används
  •   Fullständig IP-adress för datorn som begär uppgifterna
  •   Mängd överförda uppgifter

Av säkerhetsskäl, i synnerhet i syfte att förhindra angreppsförsök på vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter tillfälligt. Det går inte att dra några slutsatser om enskilda personer baserat på dessa uppgifter.

Ytterligare personrelaterad information registreras endast om du frivilligt ställer denna information till förfogande, t.ex. i samband med en förfrågan eller registrering. De personuppgifter som du ställer till förfogande används av Kärcher för att besvara dina frågor, bearbeta din beställning samt för den tekniska administrationen av webbsidorna, beroende på vilket område som uppgifterna berör. Så här används uppgifterna inom de olika områdena:

2. Onlinebutik

När du besöker vår onlinebutik lagrar vi följande information för att fullgöra det slutna avtalet mellan dig och Kärcher eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal enligt artikel 6b i GDPR:

a) Beställning utan att skapa ett kundkonto
Vid en beställning via onlinebutiken begär vi in alla uppgifter som är nödvändiga för att ta emot och bearbeta beställningen. För detta ändamål använder vi obligatoriska fält: ditt fullständiga namn, din e-postadress, din postadress (fakturaadress och ev. särskild leveransadress). Dessa uppgifter används enbart för att bearbeta din beställning.

b) Kundkonto/registrering
Du kan även registrera dig hos Kärcher i samband med ditt köp. Då kopplar du ett lösenord till din e-postadress. Nästa gång du vill handla hos oss kan du enkelt logga in med dessa båda uppgifter. Några andra personuppgifter behöver du inte uppge. Kärcher lagrar dina uppgifter och skapar ett kundkonto som används för att registrera, genomföra och expediera dina beställningar. Kärcher behåller dina uppgifter för framtida beställningar så länge du väljer att fortsätta vara registrerad. Du har alltid rätt att visa, korrigera eller genom Kärchers försorg radera de uppgifter som registrerats i ditt namn.

c) Lagring av beställningsuppgifter
Om du överför uppgifter till Kärcher i samband med en beställning lagras dina uppgifter så länge de behövs för att expediera beställningen och i enlighet med de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.

d) Besök hos en annan återförsäljare
Om du besöker en annan återförsäljare under ditt inköp och kommer till Kärchers webbplatser genom att klicka på en länk till en av våra återförsäljares online-erbjudande och där fortsätter din beställning, kommer Kärcher inte att inhämta beställningsuppgifter från dig, eftersom du fortsätter ditt inköp hos en annan återförsäljare. Observera i detta fall dataskyddsinformationen hos den berörda återförsäljaren.

3. Kontaktformulär

Om du kontaktar Kärcher via ett kontaktformulär på Kärchers webbsidor lagras uppgifterna som du har angivit så att ditt meddelande ska kunna vidarebefordras till rätt kontaktperson. Detta sker i enlighet med artikel 6b i GDPR för att hantera din förfrågan. De uppgifter som du anger på ett kontaktformulär används aldrig för andra syften, framför allt inte för reklam. När din förfrågan har besvarats raderar vi din förfrågan och tillhörande personuppgifter.

4. Marknadsundersökningar (t.ex. Register & Win)

Kärcher använder dina uppgifter för marknadsundersökningar i enlighet med gällande lagstiftning om du uttryckligen medger detta genom att kryssa för rutan bredvid följande text:

”Jag är intresserad av att delta i fler enkäter inom ramen för Kärchers marknadsundersökningar!”

Inom ramen för ”Register & Win” och andra marknadsundersökningskampanjer lagrar Kärcher ditt tilltal, ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt den kategori som du anser du tillhör (privat eller företag). Om du fyllt i motsvarande fält eller kryssat för motsvarande rutor lagrar Kärcher även ditt födelseår samt artikelnummer, produktnamn och inköpsdatum för din Kärcher-produkt och att du är intresserad av att delta i fler marknadsundersökningar. Kärcher använder endast dina uppgifter inom ramen för sina marknadsundersökningar i enlighet med artikel 6a i GDPR om du medgivit detta genom att kryssa för tillhörande rutor. I annat fall används dina uppgifter uteslutande för att informera dig om du vunnit ett pris enligt i enlighet med artikel 6b i GDPR.

5. Tävlingar

Vid tävlingskampanjer lagrar Kärcher endast de uppgifter som krävs för utlottning av priser och genomförande av tävlingen enligt artikel 6b i GDPR (t.ex. ditt namn, din adress och din e-postadress). Kärcher använder endast dina uppgifter för marknadsundersökningar eller utskick av nyhetsbrev i enlighet med artikel 6a i GDPR om du uttryckligen medgivit att dina uppgifter får användas för andra ändamål genom att kryssa för tillhörande rutor.

6. Utökad garanti för högtryckstvättar och pumpar

GDPR och laglig grund för behandlingen kopplad till erbjudandet om utökad garanti

Personuppgifter och syfte med behandlingen

- Att ingå avtal om utökad produktgaranti, för detta behöver vi kontrollera att produkten kunden har köpt omfattas av garantierbjudandet, samt att kunden registrerat sig och sin produkt enligt Kärchers anvisningar. För detta behandlas kundens namn, mejladress, registrerad produkt, och datum och tid för registrering;

- Sända kunden garantibeviset och information om garantin. För detta behandlas kundens namn, mejladress, registrerad produkt, och datum och tid för registrering;

- Ge kunden förtur till kampanjer, erbjudanden och relevant information kopplad till kundens produkter (detta kan skickas via mejl och/eller SMS). För detta behandlas kundens namn och mejladress;

- Hantera garantiärenden för detta behöver vi kontrollera att produkten omfattas av garanti, kommunicera med dig på elektronisk väg, bedöma felet, samt åtgärda- eller omleverera produkten. För detta behandlas kundens namn, mejladress, kommunikation med kunden avseende ärendet, och registreringsuppgifter för produkten som garantin avser.

Personuppgiftsbehandlingen för ovan syften sker med stöd av artikel 6(1)(b) då behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet med kunden.

Personuppgifter och syfte med behandlingen

- Sända kunden nyhetsbrev inklusive marknadsföring om Kärchers produkter. För detta behandlas kundens namn, mejladress och postnummer.

Personuppgiftsbehandlingen för ovan syfte sker med stöd av artikel 6(1)(f), Kärchers berättigade intresse. Det berättigade intresset är att tillgodogöra sig Kärchers kontraktuella rättigheter (eftersom en förutsättning för att kunden ska få det utökade garantiåtagandet är att kunden blir prenumerant på Kärchers nyhetsbrev).

Kunden har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring varvid Kärcher måste upphöra med behandlingen för detta syfte.

Lagringstid

Personuppgiftsbehandlingen sker under hela garantitiden och sparas för en period om tre månader därefter, om inte vi behöver behandla personuppgifterna för att hantera rättsliga anspråk eller för att fullgöra lag.

7. myKärcher

Skapandet av ett lösenordsskyddat användarområde (myKärcher-konto) ger dig tillgång till resp. gör det enklare att använda tillgängliga funktioner som t.ex. onlinebutiken och reparationshantering online.

Följande uppgifter sparas då om dig: för- och efternamn, e-postadress, lösenord och födelsedatum som obligatoriska uppgifter och adress, titel, telefon- och mobiltelefonnummer som frivilliga uppgifter.

Dessa uppgifter lagras hos vår molnleverantör Amazon Web Service i Irland och/eller Frankfurt am Main.

Om ett köp görs via det lösenordsskyddade användarområdet (onlinebutik eller reparationsuppdrag) sparas även adressuppgifter. Dessa uppgifter lagras även hos vår molnleverantör Amazon Web Service i Irland och/eller Frankfurt am Main.

Det lösenordsskyddade användarområdet kan när som helst raderas av användaren själv med hjälp av funktionen ”Radera konto”.

8. Reparationsprocess online

Om du använder tjänsten Reparationsprocess online på myKärcher eller Kärcher Infonet så samlar vi in dina namn- och adressuppgifter samt angiven maskintyp för att utföra reparationsuppdraget i enlighet med artikel 6b i GDPR.

När reparationsuppdraget slutförts sparas dina uppgifter så länge som krävs enligt de lagstiftade kraven på lagring av personuppgifter. Den förlängda lagringstiden för att uppfylla skyldigheterna att lagra uppgifter sker i enlighet med artikel 6c i GDPR.

9. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av behandlingen

a) Prenumerera på vårt nyhetsbrev

På vår hemsida har du möjlighet att registrera dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är gratis. I samband med registrering inhämtas och överförs uppgifterna som du anger (titel, för- och efternamn, e-postadress, och nyhetsbrevsinställningar) till oss.

Dessutom samlas följande uppgifter in vid din registrering:

 ●      Datum och tid för registreringen

 

Som del av registreringen inhämtar vi ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter och en hänvisning görs till denna integritetspolicy.

När du har registrerat dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig information om våra kampanjer, erbjudanden och tjänster. Informationen skickas via e-post. Vi använder dubbel opt-in för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi bara kommer att skicka ett nyhetsbrev via e-post om du har gett ditt samtycke till det. Vi kommer därefter skicka ett bekräftelsemeddelande till dig där du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du önskar ta emot nyhetsbrev i framtiden. Obekräftade prenumeranter raderas i systemet efter 3 månader.  

Om du anmälet dig till nyhetsbrevet genom ett visst formulär (t.ex. formuläret ”Register & Win”, formulär för förläning av garanti eller vid utcheckning från webshopen) kommer informationen från formuläret att läggas till din befintliga nyhetsbrevprofil eller användas som underlag för att skapa en ny nyhetsbrevprofil. Uppgifterna används för att anpassa nyhetsbrevet för att ge dig den mest lämpliga informationen om våra kampanjer, erbjudande och tjänster.

b) Nyhetsbrev till befintliga kunder

Om du är en befintlig kund kommer vi att behandla dina personuppgifter (för- och efternamn och e-postadress) som finns tillgängliga för oss, för syftet att regelbundet skicka information om våra kampanjer, erbjudanden och tjänster. Informationen skickas via e-post. Du kan när som helst invända mot denna behandling och motsätta dig direkt marknadsföring från oss.

c) Mätning av öppnings- och klickfrekvenser

För att förbättra våra nyhetsbrev till prenumeranter (punkt 1 a ovan) mäter vi öppnings- och klickfrekvenser. För att göra detta innehåller nyhetsbreven en pixelstor fil (en så kallad spårningspixel) som hämtas från vår server eller från vår e-postleverantör när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av hämtningsprocessen kommer personuppgifter i form av teknisk information (såsom information om webbläsaren och systemet du använder), tidpunkten för hämtning, klickningar på länkar, sidvisningar och e-post att samlas in.

Uppgifterna används för att förbättra vårt nyhetsbrev ur ett tekniskt perspektiv baserat på tekniska data, eller målgrupperna och dessa målgruppers läsbeteenden. I denna analys ingår också att avgöra om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Denna information tilldelas respektive mottagare av nyhetsbrevet och lagras i mottagarens profil. Vi använder analyserna för att identifiera våra prenumeranters läsvanor och för att anpassa vårt innehåll till dem. Den beskrivna behandlingen innebär att vi, och vår tjänsteleverantör för att skicka nyhetsbrev, använder nämnda personuppgifter för profilering. Profileringen består av att analysera ditt beteende när du läser våra nyhetsbrev.

Om inget annat anges, kommer uppgifterna inte att delas med någon tredje part utanför Kärcher-koncernen. Uppgifterna används endast på det sätt som beskrivs i detta avsnitt c).

Som prenumerant på Kärchers nyhetsbrev samtycker jag till att Kärcher
använder en spårningspixel för att mäta hur jag tar del av nyhetsbreven (t.ex.
om/när nyhetsbreven öppnas och vilka länkar som klickas på) för syftet att
identifiera prenumeranters läsvanor och anpassa innehållet till dem, samt för att
förbättra nyhetsbreven. Du kan när som helst återkalla sitt samtycke och/eller invända mot att få nyhetsbrevet eller annan direkt marknadsföring. För detta syfte finns en
avregistreringslänk i varje nyhetsbrev.

2. Laglig grund för behandlingen
Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter avseende nyhetsbrev till prenumeranter (punkt 1 a ovan) är samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter för att förbättra nyhetsbrevet genom att mäta öppnings- och klickfrekvenser (punkt 1 c ovan) är att prenumeranten ger sitt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter avseende befintliga kunder (punkt 1 b ovan) är vårt berättigade intresse enligt, artikel 6.1 f GDPR. Vårt berättigade intresse är att marknadsföra och informera om vår verksamhet.

3. Syfte med behandlingen
E-postadress och nyhetsbrevsinställningar samlas in för att kunna administrera och leverera nyhetsbrevet. Övriga personuppgifter som samlas in i samband med registrering till nyhetsbrevet används för att förbygga missbruk av tjänsten och missbruk av e-postadressen.

Personuppgifter som samlas in av spårningspixeln används för att förbättra vårt nyhetsbrev genom att mäta och analysera läsbeteenden, inklusive öppnings- och klickfrekvenser.

Om nyhetsbrevet prenumereras på genom att ha fylla i ett visst formulär kommer informationen från formuläret att bearbetas för att skapa eller berika prenumerantens profil och för att anpassa nyhetsbrev för att ge den mest lämpliga informationen om våra kampanjer, erbjudanden och tjänster.

4. Lagringstid
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Därför kommer prenumerants e-postadress att lagras så länge prenumerationen på nyhetsbrevet förblir aktiv. Din e-postadress kommer att blockeras och raderas från vår e-postlista för nyhetsbrev efter fyra veckor efter att du har avslutat prenumerationen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller om vi har förbehållit oss rätten att använda dina uppgifter utöver sådan omfattning, givet att det sker på ett sätt som är tillåtet enligt lag och som vi har informerat dig om i denna policy.

Den data som behandlas för att analysera läsbeteenden och mäta öppnings- och klickfrekvenser kommer att lagras i sex månader, därefter används uppgifterna endast i en aggregerad form dvs, på ett sätt som gör att de inte kan kopplas till dig.

5. Återkallelse av samtycke (om samtycke tidigare har lämnats) och invändning mot behandlingen
Du kan när som helst återkalla sitt samtycke och/eller invända mot att få nyhetsbrevet eller annan direkt marknadsföring. För detta syfte finns en avregistreringslänk i varje nyhetsbrev.

 

Läs mer om dina rättigheter här.

10. Chatbot

Kärcher Sverige använder teknologi från boost.ai i sin chatrobot Airene. All information som samlas in i vår chatbot lagras på servern i AWS molntjänst, med ISO 27001-standard för informationssäkerhet. Du uppmanas att inte uppge personlig information när du använder vår chatbot.

 

§ 2 Vidarebefordran och radering av personuppgifter

1. Besök på Kärchers webbplatser

De uppgifter som lagras när du endast besöker Kärchers webbplatser (§ 1) vidarebefordras inte till tredje part.

2. Onlinebutik

a) Vidarebefordran till återförsäljare
Dina personuppgifter vidarebefordras endast till tredje part via onlinebutiken om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, hantera fakturaärenden eller uppbära betalning. Om du inte beställer varan direkt av Kärcher AB, utan av en av återförsäljarna som är anslutna till Kärchers onlinebutik som avtalspartner, registrerar Kärcher dina beställningsuppgifter enligt beskrivningen i § 1 nr. 2 på uppdrag av den återförsäljare som du valt. När du slutfört din beställning vidarebefordrar Kärcher dessa uppgifter till återförsäljaren för bearbetning av beställningen. För hantering av dina personuppgifter och bearbetningen av din beställning ansvarar respektive återförsäljare. Återförsäljaren erhåller från Kärcher endast sådan information som är nödvändig för att utföra sina respektive arbetsuppgifter. De har inte rätt att använda informationen på annat sätt.

b) Radering av kundkonto
Om du har registrerat ett kundkonto i Kärchers onlinebutik raderar Kärcher din registrering om du framför detta önskemål till dataskyddsansvarige (§ 6).

c) Kreditkontroll
Vårt företag kontrollerar regelbundet kunders kreditvärdighet, även befintliga kunders, vid tecknande av avtal och i särskilda fall då det finns ett legitimt intresse. För detta arbetar vi tillsammans med Business Check från vilka vi får nödvändiga uppgifter. För detta ändamål ska vi skicka ditt namn och kontaktuppgifter till www.businesscheck.se. Detta sker i enlighet med artikel Artikel 14 i GDPR.

3. Kontaktformulär

Din förfrågan eller kommentar vidarebefordras endast om det berör ett annat bolag inom Alfred Kärcher GmbH & Co. än det som kontaktformuläret är avsett för. Ditt meddelande och tillhörande uppgifter sänds då internt till rätt kontaktperson inom företaget. De uppgifter som du anger online på Kärchers kontaktformulär vidarebefordras inte till tredje part såvida du inte informeras specifikt om detta.

4. Marknadsundersökningar

Alla dina uppgifter som registrerats på Kärchers webbplatser för våra marknadsundersökningar används uteslutande internt inom Kärcher och vidarebefordras inte till tredje part. De raderas när dina kunskaper inte längre är nödvändiga för våra marknadsundersökningar.

5. Tävlingar

De uppgifter som registrerats inom ramen för en tävling på Kärchers webbplatser raderas fullständigt och utan fördröjning när kampanjen upphört och vidarebefordras inte heller till tredje part.

6. Garantiförlängningskampanj

De uppgifter som Kärcher registrerat i samband med garantiförlängningskampanjen raderas när den förlängda garantitiden löpt ut. Uppgifterna vidarebefordras inte till någon tredje part utanför Kärcher-koncernen.

7. Nyhetsbrev

Den e-postadress som du angav vid registreringen för nyhetsbrevet vidarebefordras inte till tredje part. Kärcher använder sig av Kärcher der SC-Networks GmbH, Enzianstraße 2, 82319 Starnberg enbart för databehandling. Om du inte längre önskar få nyhetsbrevet (§ 5 nr. 3) raderas din e-postadress från distributionslistan.

8. Utlämnande av uppgifter till myndigheter och andra offentliga instanser


Dina uppgifter vidarebefordras endast till tredje part utanför Kärcher-koncernen om behörig myndighet eller statligt verk kräver att uppgifterna lämnas ut. I sådana fall är Kärcher skyldig att efterkomma kravet.

 

§ 3 Säkerhetshänvisningar

1. Allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder:

Kärcher har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifterna på ett adekvat sätt och i tillräcklig omfattning.

Alla uppgifter som lagras hos Kärcher skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt bestämda rutiner som säkerställer att endast särskilt behöriga personer får åtkomst till informationen i enlighet med denna dataskyddsförsäkran.

Kärchers webbplatser skyddas av en programvarubaserad brandvägg som förhindrar åtkomst från andra nätverk med uppkoppling mot Internet. Åtkomst till personuppgifter ges dessutom endast till anställda som behöver informationen för att utföra speciella arbetsuppgifter. Dessa medarbetare är utbildade på säkerhet och dataskyddsteknik och hanterar dina uppgifter på ett konfidentiellt sätt. 2. Säker överföring av uppgifter

Överföringen av dina personuppgifter i samband med en beställning via onlinebutiken sker med kryptering enligt industristandarden Secure-Socket-Layer (SSL-kryptering version 3).

3. Kontokortsuppgifter

De kontokortsuppgifter som du anger lagras inte av Kärcher, utan samlas in direkt av betaltjänsten via hypertext transfer protocol secure (”https”) i krypterad form.

4. Lösenord

Du får aldrig lämna ut ditt lösenord för våra webbsidor till en utomstående. Var även noga med att regelbundet ändra lösenordet. När du lämnar ditt kundkonto i onlinebutiken ska du alltid logga ut och sedan stänga din webbläsare för att förhindra att obehöriga får åtkomst till ditt konto.

 

§ 4 Cookies/beteendestyrd annonsering (Behavioural Advertising)

På grundval av § 15 kap. 3 i TMG skapar Kärcher användarprofiler i annonseringssyfte, marknadsundersökningssyfte eller för att utforma Kärchers webbsidor efter besökarnas behov, förutsatt att inte användaren invänder mot detta. Dina möjligheter att invända anges vid respektive tekniska åtgärd.

1. Användning av cookies

Vi använder ”cookies” på våra webbsidor för så kallad Behavioural Targeting. Det rör sig då om textfiler med information om användning (besökta webbsidor, antal besökare, besökstider, vistelsens längd på enskilda sidor osv.), dvs. användarprofiler, som sparas på din hårddisk. Dessa användarprofiler anonymiseras och analyseras med en teknisk (statistisk) analysmetod för att andra webbplatser senare ska kunna visa internetannonser (t.ex. banners) baserat på respektive användares intressen. Personuppgifter som namn, adress eller e-postadress sparas aldrig i dessa cookies.

2. Behavioural Advertising

IP-adressen samlas in direkt av tjänsteleverantören för Behaviour Targeting – GroupM Competence Center GmbH på Kärchers webbplatser – där den enbart sparas och behandlas antingen i förkortad eller krypterad form (dvs. ersatt av en annan nummersekvens som inte gör det möjligt att dra slutsatser om den ursprungliga IP-adressen och som inte kan spåras tillbaka). GroupM Competence Center GmbH erbjuder även reklam för andra leverantörers webbplatser och använder sina Targeting-system för att välja ut insamlade uppgifter för användaranpassad annonsering. Mer information om dataskydd och Behavioural Targeting hos GroupM Competence Center GmbH och deras teknologi hittar du på http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Där kan du även invända mot den anonyma analysen av ditt surfbeteende.

Du kan även förhindra att cookies lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Följden kan dock bli att du inte kan se Kärchers alla webbsidor fullständigt och/eller på korrekt sätt.

3. Adobe Analytics

På denna webbplats används även Adobe Analytics, en webbanalystjänst från Adobe Systems Software Ireland Limited (”Adobe”). Adobe Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur en webbplats används. Om informationen som skapas via cookies om användningen av webbplatsen överförs till en Adobe-server säkerställer inställningarna att IP-adressen anonymiseras mot geolokalisering och ersätts av en generisk IP-adress innan uppgifterna sparas. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Adobe denna information för att analysera hur användaren använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och för att tillhandahålla fler tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och internet för webbplatsoperatören. IP-adressen som överfördes från din webbläsare inom ramen för Adobe Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Adobe. Du kan förhindra att cookies lagras genom inställningarna i din webbläsares programvara. Observera dock att du i detta fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan även förhindra att Adobe samlar in uppgifter (inkl. din IP-adress) som skapas av cookies och som rör hur du använder webbplatsen, samt hur Adobe behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera webbläsarpluginen via länken nedan: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

4. Target

Så fort användaren öppnar webbplatser och interagerar med dessa och annonser visas där Xasis-tjänster används registreras information om webbsurfning, användning och interaktioner. Xasis kan även samla in information som identifierar webbläsare och enheter som användaren har interagerat med tidigare. Sådan information som registreras via Xasis-tjänsterna kan vara typ av webbläsare, webbläsarspråk och vilket operativsystem som används, internetprotokolladress (”IP-adress”), de unika identifierare som finns tillgängliga på användarens enhet, anslutningstyp (via kabel eller Wi-Fi), region som enheten befinner sig i, nätverk som enheten är ansluten till, en (mobil) enhets längd-/breddgrad, mobiloperatör (i förekommande fall), webbplats och vilken sida användaren kom från och besökte efteråt. Visning av en annons och information om webbplatsen och sidan som användaren besökte.

Till enheterna hör datorer, mobiltelefoner, pekplattor, läsplattor eller andra digitala enheter med möjlighet till internetanslutning.

Xaxis samlar inte in användarnamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser eller liknande information som identifierar personer via sina tjänster.

Xaxis kan även få information från andra företag, inklusive deras kunder, som samlas in utanför deras tjänster och som tillhandahålls för dem i samband med tjänsterna. Xasis kan integrera denna information i information som samlas in via deras tjänster.

Xasis använder informationen som samlats in via deras tjänster för att säkerställa att användaren får den mest användbara och relevanta reklamen på webbplatser.

  

§ 5 Dina rättigheter

1. Insyn

Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter som lagrats om din person, varifrån de kommer och för vilket syfte uppgifterna bearbetas. För detta ändamål kontaktar du Kärchers -dataskyddsansvarige (§ 6).

2. Invändning (marknadsundersökningar)

Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter som rör dig i enlighet med art. 21 i GDPR. Detta gäller i synnerhet om syftet med behandlingen är direktreklam. Skicka i så fall ett kortfattat e-postmeddelande till kaercher.marketresearch@de.kaercher.com (du behöver inte ange något skäl).

3. Ångra ett samtycke (t.ex. utskick av nyhetsbrev)

Du kan när som helst återta ditt medgivande som ger Kärcher rätt använda dina personuppgifter, t.ex. för utskick av Kärchers nyhetsbrev. Om du vill avbryta ditt abonnemang av nyhetsbrevet klickar du på länken ”Avbeställ nyhetsbrev” längst ned i ett av e-postmeddelandena med nyhetsbrev som du fått. I alla övriga fall ska du kontakta den dataskyddsansvarige hos Kärcher AB.

4. Ytterligare rättigheter
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller begränsade för behandling, rätt att invända mot framtida behandling samt rätt till dataportabilitet.

Du som berörd person har rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat du befinner dig i, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen utan att det påverkar andra domstolsprövningar, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelser.

5. Behörig tillsynsmyndighet

Vid klagomål gällande användning av dina personuppgifter kan du även vända dig till Kärchers behöriga tillsynsmyndighet:

Datainspektionen
Tel. 08-657 61 00
Mail datainspektionen@datainspektionen.se
Hemsida datainspektionen.se

 


Villkor - Press

Följande villkor gäller för de webbsidan (http://www.karcher.se) som ägs eller licensieras av Kärcher AB. Genom att använda webbsidorna accepterar du att all användning sker i enlighet med följande villkor. Kärcher AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren från tid till annan.

Kärcher AB reserverar sig för eventuella skrivfel och andra eventuella felaktigheter hos det material som presenteras på Kärcher AB's webbsidor. Kärcher AB förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera Kärcher AB's webbsidor eller göra dem oåtkomliga. Kärcher AB ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på Kärcher AB's webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.

Kärcher AB's webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Upphovsrätt till material som tillhandahålls på denna webbsida tillhör Kärcher AB, såvida annat inte anges. Information, namn och symboler på Kärcher AB's webbsidor som betecknar Kärcher AB's produkter och tjänster är varumärken som tillhör eller licensieras av Kärcher AB. Information på Kärcher AB's webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Kärcher AB. Sådan information får inte heller, utan Kärcher AB's föregående skriftliga tillstånd användas för kommersiellt syfte. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på Kärcher AB's webbsidor.