Hållbara. Från början.

Att ta ansvar har alltid varit en hörnsten i Kärchers företagskultur.

Sustainability History

Hållbarhet i företagets historia

Att tänka hållbarhet och agera därefter har en lång tradition hos Kärcher. För Alfred Kärcher själv var de anställdas välbefinnande och skyddet av miljön något som låg honom varmt om hjärtat. År 1939, när det unga företaget flyttade till Winnenden, byggde Alfred Kärcher ett eget reningsverk för spillvatten på företagets tomt. År 1940 grundade Alfred Kärcher en stiftelse för anställda i behov av stöd som såg till att barn till anställda fick leksaker i julklapp under åren 1943 till 1948. Fler milstolpar följde efter hand.

Begreppet hållbarhet är än i dag djupt rotat i familjeföretaget Kärcher. Vi har satt upp tydliga mål för vår arbete med hållbarhet. Vi vill vara normgivande inom området hållbarhet på rengöringsmarknaden och hålla högsta tänkbara nivå vad gäller kunduppfattning och kundnöjdhet. För att förverkliga denna vision förlitar sig Kärcher-koncernen på strategiska långsiktiga hållbarhetsmål. Tanken bakom detta är att hållbarhet måste genomsyra hela företaget för att uppnå effekt.

 

Tre strategiska områden har etablerats

2014 antog vi hållbarhetsprogrammet ”Sustainability Excellence” i enlighet med resultaten från en undersökning bland våra aktieägare. Programmet innefattar 14 övergripande mål för hela koncernen, fördelade på sex åtgärdsområden som följer principerna för UN Global Compact som vi anslöt oss till 2011. Redan i början av 2016 åtog vi oss att följa ”Paris Pledge for Action” och därmed det globala klimatskyddet i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 °C.

Med den första hållbarhetsstrategin blev Corporate Social Responsibility (CSR) återigen betydande och utvecklades systematiskt. För detta ändamål utsågs miljöambassadörer till exempel på alla produktions- och logistikplatser, som också är kontaktpunkter för hållbarhetsarbetet på plats. Åtgärderna samordnas för hela Kärchergruppen i en CSR-styrkommitté. De viktigaste delarna i detta är de tre strategiska ämnesområdena ”Natur, kultur och samhälle”, ”Produkter och produktionskedja” samt ”Anställda”.

Blickar mot framtiden

Tillsammans med hållbarhetsmålen för 2025 har vi tagit fram tre initiativ för ytterligare förbättring av vårt hållbarhetsarbete. De bygger på FN:s mål för hållbar utveckling och följer hållbarhetsprogrammet ”Sustainability Excellence”. De tre initiativen ”Zero Emissions”, ”Reduce, Reuse, Recycle” och ”Social Hero” är ett paraply för olika projekt och mål.