Pravidlá súťaže "Váš názor odmeníme"

 Úplné znenie pravidiel súťaže

“Váš názor odmeníme“

(ďalej len „štatút“)

 

1.     Usporiadateľ súťaže

1.1 Usporiadateľom súťaže je spoločnosť:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

So sídlom: Bratislavská 31, 949 01 Nitra

IČO: 43 967 663

IČ DPH: SK 2022541279

Zapísaný: v OR OS Nitra, Odd.: s.r.o., vložka. č.: 21575/N

E-mail: info.sk@karcher.com

Telefón: +421 (0) 37 / 6555 798

(ďalej len „Spoločnosť“).

 

2. Miesto konania, doba trvania súťaže, cieľ súťaže

2.1 Súťaž prebieha len na území Slovenskej republiky.

2.2. Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 01.01.2023 od 00:01 do 31.12.2023 do 15:00.

 

3. Podmienky účasti na súťaži

3.1 Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa nemôžu zúčastniť súťaže. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže vyplnením otázok v anketovom formulári, odoslaním formuláru a súhlasov. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže. Účasť na súťaži nie je spoplatnená.

3.2 Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kärcher zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., KÄRCHER Slovakia má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. (ďalej len "súťažiaci").

3.3 V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného odoslaného formuláru). Pri viacnásobnej účasti (odoslaním viacerých formulárov) súťažiaceho si KÄRCHER Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže.

 

4. Priebeh a realizácia súťaže

4.1 Súťažiaci vstupuje do súťaže vyplnením anketového formuláru, vyplnením kontaktných údajov a potvrdením súhlasov potrebných pre zapojenie sa do súťaže.

4.2 Súťaž trvá v čase od 01.01.2023 od 00.01 h do 31.12.2023 do 15.00 h. Hodnotenia, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

 

5. Žrebovanie

5.1 Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa. Žrebovanie bude prebiehať priebežne. Žrebovanie výhercov za dané súťažné kolo (t. j. za príslušný kalendárny mesiac) sa uskutoční vždy najneskôr do 30. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca V každom žrebovaní budú vyžrebovaní traja výhercovia. Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel (ďalej aj ako „pravidlá súťaže“), v súťaži vyžrebuje za každý kalendárny mesiac trvania súťaže zo súťažiacich zaregistrovaných do súťaže v danom kalendárnom mesiaci, nasledovné výhry:

3 x nákupnú elektronickú poukážku Kärcher v nominálnej hodnote 50 € uplatniteľnú v internetovom obchode www.karcher.sk.

Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou KÄRCHER Slovakia prostredníctvom e-mailu na e-mail, ktorý je uvedený v hodnotení. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti KÄRCHER Slovakia na e-mail: info.sk@karcher.com a neposkytne spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o ,svoje kontaktné údaje do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné. Výhercovia súťaže nebudú zverejnený.

5.2 Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovné výhry:

a) 36 x nákupnú elektronickú poukážku Kärcher v nominálnej hodnote 50 € uplatniteľnú v internetovom obchode www.karcher.sk.

b) každý mesiac odovzdá spoločnosť 3x nákupnú elektronickú poukážku Kärcher v nominálnej hodnote 50 € uplatniteľnú v internetovom obchode www.karcher.sk.

5.3 Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

5.4 Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti.

5.5 Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

6. Ďalšie ustanovenia

6.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane Spoločnosti nebude možné danú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

6.2 V prípade, že výherca do 7 kalendárných dní neodpovie na e-mail, ktorý obsahuje informáciu o výhre, výhra prepadá v prospech Spoločnosti.

6.3 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke vyhlasovateľa súťaže. Neprevzatá výhra prepadá v prospech spoločnosti.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže na www.karcher.sk. Účasťou v súťaži (vyplnením kontaktných údajov a potvrdením súhlasov) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti KÄRCHER Slovakia súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu -  meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@karcher.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 36 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7.2 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.karcher.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

7.3 Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.4 Zodpovednú osobu spoločnosti KÄRCHER Slovakia pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese info.sk@karcher.com alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Meno a priezvisko: Ing. Ján Šaliga

Adresa: KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra

Tel. kontakt: 00421/ 37/ 65 55 798

E-mail: info.sk@karcher.com

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

8.2 Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

V Nitre, dňa 01.01.2023

Vyhlasovateľ súťaže: KÄRCHER Slovakia s.r.o.