K MOKRO SUCHÉMU VYSÁVAČU WD AŽ 45 EUR DARČEKOVÝ POUKAZ

Zaregistrujte Váš KÄRCHER mokro-suchý vysávač WD alebo tepovač SE, ktorý ste zakúpili od 15.04.22 - 31.05.2022 do registračného formuláru, ktorý nájdete nižšie a dostanete od nás DARČEKOVÝ POUKAZ na nákup príslušenstva k mokro-suchým vysávačom WD a tepovačom SE.

 

PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ KAMPANE: "Poukážka na nákup príslušenstva až do 45€ pre WD"

1. USPORIADATEĽ:
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21575/N

2. NÁZOV AKCIE:
Poukážka na nákup príslušenstva až do 45€ pre WD“
(ďalej len „akcia").

3. DOBA TRVANIA:
od 15.04.2022 do 31.05.2022

4. MIESTO KONANIA:
Slovenská republika

5. PODMIENKY ÚČASTI:
Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u zmluvných partnerov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. na území Slovenskej republiky KÄRCHER mokro-suché vysávače WD alebo tepovače SE, a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.

5.1 MECHANIZMUS AKCIE:
5.1.1 Do tejto akcie sú zaradené výrobky KÄRCHER mokro-szché vysávače WD alebo tepovače-extraktory SE zakúpené v období od 15.04.2022 do 31.05.2022 zakúpené na území Slovenskej republiky prostredníctvom vlastných predajní Kärcher center, internetového obchodu www.karcher.sk, autorizovaných predajcov alebo obchodných partnerov.

5.1.2 Účastník akcie je povinný najneskôr :
- do 14 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke :
https://kaercher.com/sk/home-garden/mokro-suche-vysavace/zaregistrujte-nakup-a-zisktajte-az-45-eur-poukaz.html

5.1.3 Do 2 pracovných dní od platnej registrácie, ktorá splnila podmienky marketingovej kampne - obdrží zákazník na ním zadanú emailovú adresu kupón v hodnote zodpovedajúcej kategórii stroja podľa bodu 5.1.4., ktorý si môže jednorazovo uplatniť na pri nákupe na https://www.kaercher.com/sk.

5.1.4. Hodnota kupónov podľa kategórie stroja:

Kategória produktu

Hodnota kupónu

WD 2

15 €

WD 3

20 €

WD 4

25 €

WD 5

35 €

WD 6

45 €

SE

25 €

 


6. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Zákazník svojou účasťou v tejto marketingovej akcii súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov usporiadateľom (správcom) v rozsahu: meno, priezvisko, mesto / obec, emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „osobné údaje“), a to za účelom naplnenia účelu marketingovej akcie (doručenie zľavového kupónu) a vyhodnotenia marketingovej akcie. Plnené znenie Oboznámenia so spracovaním osobných údajov zákazníka je uvedené na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (v časti Služby/Podpora a kontakty) https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html


7. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:
7.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.
7.2. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nesprávne uvedených údajov zákazníka.
7.3. Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na:
https://kaercher.com/sk/home-garden/mokro-suche-vysavace/zaregistrujte-nakup-a-zisktajte-az-45-eur-poukaz-pravidla-akcie.html
7.4. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 30 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

 

V Nitre dňa 15.04.2022