CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety

Čistič kobercov a čalúnenia CarpetPro na nástrek a extrakciu s technológiou obaľovania v tabletovej forme. Tablety sú v praktickej, vo vode rozpustnej fólii. Odpadá náročné oplachovanie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť nádoby (Tablety) 16
Jednotka balenia (Kus(y)) 20
Hodnota pH 8,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 72 x 61 x 141
Vlastnosti
 • Účinný prostriedok na základné čistenie pre extrakciu s nástrekom textilných krytín a čalúnenia
 • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
 • Technológia iCapsol: Nie je potrebné oplachovanie, tým rýchlejšie je vysušenie povrchov
 • Kratšia doba schnutia
 • Samostatné balenie čistiacich tabliet na ochranu pokožky
 • Tablety vo fólii ľahko rozpustnej vo vode a podporujúcej čistenie
 • Šetrný k materiálu
 • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
 • Neobsahuje bielidlo
 • Zlepšuje hygienu podlahy
 • Príjemná, svieža vôňa
 • Tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
 • Úprava áut
 • Textilné povrchy