VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic

Vysoko čistiaca aktívna pena s intenzívnym obsahom peny na účinné odstraňovanie oleja, mastnoty a minerálnej kontaminácie. V súlade s VDA a šetrný k povrchom a kefám.

Vybrané ingrediencie a špeciálne zloženie pre šetrné a intenzívne čistenie osobných a úžitkových vozidiel súčasne: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic od spoločnosti Kärcher. Aktívna pena, ktorá je vhodná na použitie v samoobslužných umývacích staniciach a umývacích systémoch vozidiel, spoľahlivo a účinne odstraňuje mastnotu, olej a minerálne znečistenie z povrchov vozidiel. RM 812 Classic možno použiť aj ako kefový šampón. Objemná, svetlá pena podporuje kĺzavé vlastnosti kefiek a chráni tak lak a zároveň výrazne znižuje znečistenie kefiek. Okrem toho je aktívna pena s vysokou výťažnosťou prispôsobená nasledujúcim voskovým produktom, čím zabraňuje pruhovaniu, rýchlo oddeľuje olej/vodu v odlučovači oleja a je kompatibilná s VDA.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 20,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 240 x 390
Vlastnosti
 • Šampón s intenzívnou penou na umývanie osobných vozidiel s kefami
 • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
 • Vytvorí objemnú, svetlú a atraktívnu penu
 • Podporuje kĺzavosť kief, a tým chráni povrch vozidla
 • Výrazne redukuje opätovné znečistenie kief
 • Je kompatibilný voskom a zabraňuje tak tvorbe šmúh na lakovanom povrchu
 • Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
 • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
 • Neobsahuje NTA
 VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic
 VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic
 VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic
 VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P302 + P352b PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Oblasti využitia
 • Umývanie áut
 • Umývanie úžitkových vozidiel
 • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
 • Osobné vozidlá
Príslušenstvo