RM 500 RTU 1l fönsterputsmedel, 1l

Rengöringsmedel till fönster, speglar, glas m.m. Tar effektivt bort fingeravtryck, smuts och feta fläckar.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet 6
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
Produkt
 • Rengöring utan ränder.
 • Extremt varsamt mot material
 • Angenäm, frisk doft
 • Bra vätande egenskaper
 • Kan även användas manuellt
 RM 500 RTU 1l fönsterputsmedel, 1l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P264 Tvätta grundligt efter användning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområden
 • Bilrutor
 • Spröjsade fönster
 • Speglar
 • Glasbord
 • Duschkabiner i glas