Brandenburger Tor

Brandenburger Tor glänser som nytt

Kärcher utförde rengöringsarbete på Brandenburger Tor under övervakning av experten och chefskonservatorn Thomas Schubert.

Symbolen för den tyska återföreningen har renoverats flera gånger genom historien som sträcker sig över mer än 200 år. Porten renoverades första gången 1804, bara 13 år efter att den stod klar. Minnesmärket byggdes upp igen 1956-58 och helrenoverades av stenhuggare efter de svåra skador den drabbades av under Andra världskriget.

Flera olika rengöringsproblem krävde en lösning vid Brandenburger Tor. Utöver normal ytsmuts riktade Thomas Schubert särskild uppmärksamhet mot graffiti och svarta avlagringar som hade torkat in ordentligt. Det fanns även mycket smuts i form av fågelspillning på den doriska frisen på portens östra sida.

Graffiti fanns på minnesmärkets alla delar men särskilt på vinden och i gångarna.

Skadliga ämnen i luften är en stor orsak till smutsen, men framförallt orsakar SO2 och den höga dammhalten i luften i Berlin stora skador.

Innan rengöringsarbetet påbörjades utfördes en serie med tester för att fastställa vilken rengöringsteknik som passade bäst för varje område. Olika metoder, inklusive ångtvätt, våtblästring och sandblästring, testades med olika spolmedel. I slutändan valde man en mycket varsam metod: rengöring med rent vatten vid ett tryck på 50 bar och en temperatur på 90 °C. Kemikalier användes inte överhuvudtaget.

Genom att välja denna varsamma metod bevarades Brandenburger Tors naturliga patina och det historiska kulturminnesmärkets karaktär bibehölls.

Rengöringen startade i början på maj 1990. De smutsiga ytorna förspolades med vatten. Efter en kort kontakttid rengjordes ytan med relevanta parametrar och flatstråle. Rengöringsarbetet slutfördes i början på september 1990.