FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 2.5l

Surt grundrengöringsmedel för golvrengöringsmaskiner. Löser effektivt upp cementfilm samt avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten. Utmärkt för rengöring efter byggarbeten.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 2,5
Förpackningsenhet (Del(ar)) 4
pH 0,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 3
Produkt
 • Kraftfull sur grundrengöring för alla syrabeständiga hårda golv
 • Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
 • Löser kraftfullt upp cementrester
 • Mycket lågskummande
 • Med inbyggt korrosionsskydd
 • Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
 • NTA-fri
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 2.5l
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 2.5l
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 2.5l
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751, 2.5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • Fara
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Rengöring efter bygget
 • Fönsterrengöring
Tillbehör