Nội dung trên các trang internet của chúng tôi được thay đổi liên tục với mỗi lần thay đổi là một sự cải thiện.  Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm việc thực hiện này là hoàn toàn hoàn thiện và chính xác. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG không chịu trác nhiệm đối với những thiệt hại trên cơ sở sử dụng các thông tin và dữ liệu trên trang web này, trừ trường hợp Alfred Kärcher GmbH & Co. KG cố ý hoặc do chính sự bất cẩn của chúng tôi.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG không chịu trách nhiệm hoặc bảo đảm cho các nội dung của trang internet mà các nội dung được tạo trực tiếp hoặc gián tiếp trên trang web của chúng tôi. KG cũng không chịu trách nhiệm đối với các trang internet được đề cập đến, hoặc của bên thứ ba. Vì vậy, khách hàng theo deo các liên kết đến các trang internet khác phải tự chịu rủi ro và sử dụng chúng theo các điều kiện tương ứng hợp lệ của các trang web đó.