Tất cả các hình ảnh, sơ đồ, văn bản và các thông tin khác hiển thị tại website này cũng như cách bố trí đều được bảo hộ theo Luật bản quyền. Chỉ duy nhất Alfred Kärcher GmbH & Co có quyền sử dụng những nội dung được bảo hộ này, nếu không có quy định khác. Việc sử dụng và/hoặc sao chép chỉ được chấp thuận nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Không chấp nhận việc sao chép và thuyết trình những thông tin từ trang web này cho các mục đích cá nhân.

Logo Kärcher và thành phần của logo Kärcher là tên và nhãn hiệu được bảo hộ của Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Ngoài ra, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG còn sở hữu một số nhãn hiệu được bảo hộ khác. Việc sử dụng nhãn hiệu của Alfred Kärcher GmbH & Co. KG chỉ được chấp nhận sau khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản.