Polityka prywatności

Kärcher Sp. z o.o.

Datenschutz

Polityka prywatności

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Kärcher Sp. z o.o.
ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków

(zwana dalej: Kärcher) realizuje wszystkie procedury przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podaje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Kärcher w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub Pana/Pani praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych:

Kärcher Sp. z o.o.
Marcin Antoniuk
ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
rodo@pl.kaercher.com

§1 Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Jeśli skorzysta Pan/Pani przez internet z oferty firmy Kärcher, Kärcher zbiera i przetwarza od Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. różne dane, częściowo również tzw. dane osobowe. Są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą")

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Kärcher ogólnie

Odwiedzając witryny internetowe Kärcher przekazuje Pan/Pani (z technicznej konieczności) dane do naszego serwera internetowego poprzez Pana/Pani przeglądarkę internetową. Poniższe dane są zapisywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem internetowym:

- data i godzina żądania,

- nazwa żądanego pliku,

- strona, z której zażądano plik,

- status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),

- używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,

- pełny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie,

- objętość przesyłanych danych.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności celem zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowywane są przez nas przez krótki czas. Na podstawie tych danych nie ma możliwości wyciągania wniosków odnośnie do poszczególnych osób.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy poda je Pan/Pani dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu Kärcher wykorzysta podane przez Pana/Panią dane osobowe do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania, do realizacji Pana/Pani zamówienia oraz do celów technicznego zarządzania stronami internetowymi. Poniżej przedstawiono szczegółowo sposób wykorzystywania danych w poszczególnych zakresach:

2. Sklep internetowy

Jeśli odwiedzi Pan/Pani nasz sklep internetowy, zapiszemy następujące informacje w celu zrealizowania umowy zawartej między Panem/Panią a firmą Kärcher wzgl. w celu wykonania czynności przedumownych zgodnie z art. 6 lit. b) i lit. f)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” lub „Ogólnym rozporządzeniem”:

a) Zamówienie bez zakładania konta klienta

Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym pobierane będą wszystkie dane niezbędne do realizacji i przetwarzania zamówienia z zastosowaniem obowiązkowych pól: Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, adres (adres do faktury oraz ewentualnie inny adres dostawy). Pana/Pani dane będą wykorzystywane tylko do realizacji Pana/Pani zamówienia.

b) Konto klienta / Rejestracja

Możliwe jest również zarejestrowanie się w firmie Kärcher w celu dokonania zakupu. W tym celu może Pan/Pani do adresu e-mail wybrać hasło, co ułatwi Panu/Pani zalogowanie się przy późniejszym zakupie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Kärcher przechowa wprowadzone przez Pana/Panią dane w celu założenia konta klienta, za pomocą którego Pana/Pani zamówienia będą rejestrowane i realizowane. Kärcher będzie przechowywał Pana/Pani dane do dalszych zamówień tak długo, jak długo będzie Pan/Pani utrzymywał rejestrację. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych rejestracyjnych, ich poprawiania i/lub żądania ich usunięcia przez firmę Kärcher.

c) Przechowywanie danych zamówienia

W przypadku przekazania danych do firmy Kärcher celem złożenia zamówienia, Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji transakcji zakupu, oraz obowiązkowo przez przewidziany ustawą okres dla przechowywania danych. Przedłużenie terminu przechowywania danych celem wypełnienia obowiązków odnośnie do przechowywania danych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Formularze kontaktowe i czat

Firma Kärcher przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym lub w ramach czatu dostępnego na stronach internetowych firmy Kärcher. Powyższe dane obejmują:

  • w przypadku formularza kontaktowego – imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, a w przypadku podania przez Pana/Panią także ulica i numer domu/mieszkania, numer telefonu oraz inne dane podane przez Pana/Panią podane w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • w przypadku chatu – nick, adres e-mail, adres IP oraz inne dane podane przez Pana/Panią w trakcie prowadzenia korespondencji.

Wskazane powyżej dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani wiadomość lub prowadzenia z Panem/Panią korespondencji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 p. f RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Dane osobowe przetwarzane w powyższych celach zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy lub czat.

Dane osobowe podane w formularzu czatu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (jednakże bez profilowania) – odpowiedzi na pytania przesłane w ramach czatu będą przesyłane automatycznie. Zautomatyzowane przetwarzanie danych nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w żaden sposób istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

4. Akcja przedłużenia gwarancji

Akcja przedłużenia gwarancji skierowana jest wyłącznie do klientów komercyjnych firmy Kärcher. W przypadku uczestnictwa należy w formularzu (wymagane pola) podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące urządzenia, na które ma zostać przedłużony okres gwarancji. Dane te są wymagane do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego i związanej z tym konieczności przypisania urządzenia do Pana/Pani i są gromadzone zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wypełnienie pozostałych pól nie jest wymagane. Dlatego też zbieramy te dane za Pana/Pani zgodą na mocy art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. myKärcher

Utworzenie chronionej hasłem strefy użytkownika (konto myKärcher) umożliwia wzgl. upraszcza korzystanie z udostępnionych funkcji, np. sklepu internetowego i przebieg procesu napraw online. Zachowane zostaną następujące Pana/Pani dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i data urodzenia jako dane obowiązkowe. Forma grzecznościowa, tytuł, numer telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego to dane podawane opcjonalnie.

Dane te są przechowywane u naszego dostawcy usług w chmurze Amazon Web Service w Irlandii i/lub Frankfurcie nad Menem.

W przypadku zakupu (sklep internetowy lub zlecenie naprawy) za pośrednictwem chronionej hasłem strefy użytkownika dane adresowe są również zapisywane. Dane te są również przechowywane u naszego dostawcy usług w chmurze Amazon Web Service w Irlandii i/lub Frankfurcie nad Menem.

Chroniona hasłem strefa użytkownika może zostać w każdej chwili usunięta przez samego użytkownika za pomocą funkcji "Usuń konto".

6. Wykonanie naprawy

W przypadku zlecenia Kärcher naprawy Pana/Pani urządzenia, Kärcher przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, w celu wykonania usługi naprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy na świadczenie przez Kärcher usługi serwisowej.

Po zrealizowaniu zlecenia naprawy Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych po wykonaniu usługi serwisowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – możliwość rozpatrywania reklamacji oraz ustosunkowywania się do ewentualnych roszczeń).

Odbiorcami powyższych danych będą podmioty świadczące usługi wspierające proces realizacji naprawy LINK Mobility Poland sp. z o.o. i QUESTY Wdrożenia i Wsparcie IT sp. z o.o. – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

7. Marketing własny

Firma Kärcher przetwarza Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, w celu marketingu własnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przez cały czas przetwarzania danych dysponuje Pan/ Pani prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Kärcher Sp. z o.o. na adres e-mailowy: rodo@pl.kaercher.com.

8. Badania satysfakcji

Firma Kärcher przetwarza dane osób, które kupiły od firmy Kärcher produkty lub skorzystały z usług świadczonych przez firmę Kärcher, w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, w celu przeprowadzenia badań satysfakcji z produktów i usług firmy Kärcher, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora polegającego na dbaniu o jakość produktów i usług). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż …….. od daty zakupu produktu lub skorzystania z usługi, jednakże wyłącznie do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Badania marketingowe

Firma Kärcher przetwarza dane osobowe osób, które wyraziły na to zgodę, w celu przeprowadzenia badań marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w badaniach marketingowych. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta zgodnie § 5 p. 3 niniejszej polityki prywatności. Dane będą przechowywane w tym celu wyłącznie do momentu cofnięcia zgody.

10. Serwis LinkedIn

Firma Kärcher przetwarza dane osobowe osób korzystających z profilu Kärcher wchodzących w interakcje z firmą Kärcher w serwisie LinkedIn. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora) w następujących celach: administrowanie i prowadzenie profilu Kärcher, prowadzenie korespondencji z użytkownikami. Dane będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z profilu Kärcher i prowadzenia komunikacji z firmą Kärcher w serwisie LinkedIn.

§2 Przekazywanie danych osobowych

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Kärcher

Pana/Pani dane osobowe w przypadku samego wejścia na witryny internetowe firmy Kärcher (§ 1) nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Sklep internetowy

a) Złożenie zamówienia

W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę, Kärcher Sp. z o.o. uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży.

Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Kärcher Sp. z o.o. na adres e-mailowy: ekarcher@pl.kaercher.com.

b) Usunięcie konta klienta

Jeśli zarejestrował/-a się Pan/Pani celem założenia konta klienta w sklepie internetowym firmy Kärcher, Kärcher usunie Pana/Pani rejestrację, jeśli zgłosi Pan/Pani takie żądanie do inspektora ochrony danych (§ 6).

c) Ocena wypłacalności

Nasza firma zawsze sprawdza wypłacalność przy zawieraniu umów, a w uzasadnionych przypadkach również u aktualnych klientów. W tym celu współpracujemy z Krajowym Rejestrem Sądowym, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Pana/Pani imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Formularz kontaktowy

Tylko w przypadku, gdy Pana/Pani zapytanie lub uwaga będzie dotyczyła innej spółki Kärcher Sp. z o.o. niż tej, której formularz kontaktowy Pan/Pani stosuje, wiadomość Pana/Pani i związane z nią dane zostaną przekazane właściwej osobie kontaktowej w przedsiębiorstwie. Dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego online nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie Pan/Pani o tym wyraźnie poinformowany/-a.

4. Czat na stronach firmy Kärcher

W przypadki skorzystania z czatu dostępnego na stronach Kärcher, dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie mieć dostawca usługi czatu – LiveChat Inc. z siedzibą w Bostonie (USA, z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z firmą Kärcher.

5. Badanie rynku

Wszystkie dane zgromadzone na witrynach internetowych firmy Kärcher do celów badania rynku będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów firmy Kärcher i nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą one usuwane, gdy wiedza o nich nie będzie już potrzebna do badań rynkowych.

6. Konkursy

Dane zebrane w ramach konkursu na witrynach internetowych firmy Kärcher zostaną w całości i natychmiast po zakończeniu akcji usunięte i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

7. Akcja przedłużenia gwarancji

Po upływie przedłużonego okresu gwarancji Kärcher usunie Pana/Pani dane zebrane podczas akcji przedłużenia gwarancji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim spoza Grupy Kärcher.

8. Newsletter

Adres e-mail, który podał Pan/Pani podczas rejestracji do newslettera, nie będzie przekazywany osobom trzecim. Tylko do przetwarzania danych z upoważnienia, Kärcher posłuży się DIGITREE GROUP S.A., z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A. Jeśli nie będzie Pan/Pani chciał/-a już otrzymywać biuletynu (§ 5 nr 3), Pana/Pani adres e-mail zostanie usunięty z rozdzielnika.

9. Przekazywanie danych władzom i innym organom publicznym

Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim spoza Grupy Kärcher tylko wtedy, gdy właściwy organ publiczny lub instytucja państwowa zarządzi ich ujawnienie w indywidualnych przypadkach, do czego firma Kärcher w takiej sytuacji jest zobowiązana.


§3 Wskazówki bezpieczeństwa

1. Ogólne działania techniczno-organizacyjne:

Firma Kärcher podjęła szereg środków bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Wszystkie dane przechowywane w firmie Kärcher są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych, jak również proceduralnych, które ograniczają dostęp do informacji do osób upoważnionych zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Witryny internetowe firmy Kärcher znajdują się za zaporą sieciową, która uniemożliwia dostęp innym sieciom internetowym. Ponadto tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonego zadania, będą mieli dostęp do danych osobowych. Pracownicy ci są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i działań zapewniających ochronę danych i zachowują poufność odnośnie do Pana/Pani danych.

2. Bezpieczne przekazywanie danych

Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych przy realizacji zamówienia w sklepie internetowym odbywa się w sposób zaszyfrowany w oparciu o standard przemysłowy - technologię Secure Socket Layer ("SSL") (szyfrowanie SSL w wersji 3).

3. Informacje dotyczące kart kredytowych

Podane przez Pana/Panią informacji dotyczących karty kredytowej nie są przechowywane przez firmę Kärcher, lecz - zaszyfrowane za pomocą protokołu transferu hipertekstowego ("https") - gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

4. Hasła

Nigdy nie należy podawać hasła dostępu do naszych stron osobom trzecim, hasło należy ponadto regularnie zmieniać. Wychodząc ze swojego konta klienta w sklepie internetowym, należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.


§ 4 Pliki cookie / reklama związana z użytkowaniem (reklama behawioralna)

Kärcher tworzy profile użytkowników do celów reklamowych, badania rynku lub projektowania stron internetowych firmy Kärcher zgodnie z zapotrzebowaniem, pod warunkiem, że użytkownik nie sprzeciwi się temu. Możliwość wniesienia przez niego sprzeciwu jest opisana w poszczególnych działaniach technicznych.

1. Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie stosowane są „ciasteczka" do tzw. targetowania behawioralnego. Są to pliki tekstowe, za pomocą których dane zawierające informacje o użytkowaniu (odwiedzane strony internetowe, liczba wejść, czasy wejść, długość pobytu na poszczególnych stronach itp.), a więc profile użytkowników, są zachowywane na dysku twardym. Te profile są anonimizowane i analizowane w ramach technicznej (statystycznej) procedury oceny, aby później przy umieszczeniu reklamy (np. banera) na innych stronach umożliwić wyboru związanego z zainteresowaniami danego użytkownika. W żadnym wypadku dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nie są przechowywane w plikach cookie.

2. Reklama behawioralna

Adres IP zostaje przy tym pobrany bezpośrednio od usługodawcy oferującego targetowanie behawioralne - na witrynach internetowych firmy Kärcher jest to GroupM Competence Center GmbH - i zachowany oraz dalej przetwarzany albo w formie skróconej albo zaszyfrowanej (tzn. jest zastąpiony inną sekwencją liczb, która nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat oryginalnej sekwencji numerów IP i nie umożliwia jej prześledzenia). GroupM Competence Center GmbH oferuje również reklamę dla stron internetowych innych oferentów i stosuje swoje systemy targetowania do wybierania zgromadzonych danych do reklamy zorientowanej na użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych i targetowania behawioralnego firmy GroupM Competence Center GmbH i jej technologii można znaleźć na stronie http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Można tam również sprzeciwić się anonimowej analizie Pana/Pani surfingowego wzorca.

Można również użyć ustawień przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie. Możliwe jest jednak, że nie wszystkie strony internetowe firmy Kärcher będą wyświetlane w całości i/lub poprawnie.

3. Adobe Analytics

Niniejsza witryna korzysta również z narzędzia Adobe Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics używa tzw. "ciasteczek", czyli plików tekstowych, zapisanych na Pana/Pani komputerze i umożliwiających przeprowadzenia analizy korzystania przez Pana/Panią z ze strony. Jeśli generowane przez cookie informacje o korzystaniu z witryny są przesyłane do serwera Adobe, ustawienia te zapewniają anonimizację adresu IP przed geolokalizacją i zastąpienie go ogólnym adresem IP przed zapisaniem. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej Adobe wykorzysta te informacje, aby móc analizować korzystanie przez użytkowników z witryny internetowej, sporządzać raporty o aktywności na tej witrynie oraz świadczyć na rzecz operatora witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Pana/Pani przeglądarkę w ramach Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi Adobe. Może Pan/Pani zapobiec zapisywaniu „ciasteczek” wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może Pan/Pani nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Może Pan/Pani również uniemożliwić gromadzenie danych (w tym Pana/Pani adresu IP) generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Pana/Panią z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Adobe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

4. Cel

Gdy użytkownik wejdzie na witryny internetowe i wejdzie z nimi w interakcję i pojawią się wyświetlenia, przy których wykorzystywane są usługi Xaxis, identyfikowane są informacje na temat przeglądania stron internetowych, korzystania z nich i interakcji z nimi. Xaxis może również zbierać informacje identyfikujące przeglądarki i urządzenia, z którymi użytkownik wcześniej wchodził w interakcje. Takie informacje gromadzone za pośrednictwem usług Xaxis mogą obejmować rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki i używany system operacyjny, adres protokołu internetowego ("adres IP"), niepowtarzalne identyfikatory dostępne w urządzeniu użytkownika, rodzaj połączenia (przewodowe lub Wi-Fi), region, w którym znajduje się urządzenie, sieć, do której urządzenie jest podłączone, współrzędne urządzenia (przenośnego), operatora sieci komórkowej (jeśli jest dostępny), witrynę internetową oraz stronę, którą użytkownik wcześniej opuścił, a następnie na którą nastąpiło wejście, wyświetlenia reklamy oraz informacje o witrynie i stronie przeglądanej przez użytkownika.

Urządzenia to komputery, telefony komórkowe, tablety, czytniki elektroniczne lub inne urządzenia cyfrowe, które mogą utrzymywać połączenie z Internetem.

Xaxis nie gromadzi żadnych nazw użytkowników, adresów do korespondencji, numerów telefonów, adresów e-mail ani podobnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Xaxis może również otrzymywać informacje od innych firm, w tym ich klientów, które są gromadzone poza usługami Xaxis i udostępniane im do wykorzystania w związku z tymi usługami. Xaxis może włączyć te informacje do informacji zbieranych w ramach świadczenia swoich usług.

Xaxis wykorzystuje informacje zebrane w ramach świadczenia swoich usług, aby zapewnić, że użytkownicy otrzymują najbardziej użyteczną i istotną reklamę online na witrynach internetowych.


§5 Przysługujące Panu/Pani prawa

1. Informacje

Przez cały czas ma Pan/Pani prawo do uzyskiwania informacji o przechowywanych danych dotyczących Pana/Pani osoby, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych (§ 6).

2. Sprzeciw

W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu dotyczących Pana/Pani danych zgodnie z art. 21 RODO. . Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego administratora. Prosimy o wysłanie w tym celu krótkiej wiadomości e-mail na adres: rodo@pl.kaercher.com (bez konieczności podawania przyczyny).

3. Cofnięcie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez firmę Kärcher. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się ze specjalistą od danych osobowych w firmie Kärcher (dane kontaktowe zostały podane na początku niniejszej Polityki prywatności). Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Inne prawa

Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Bez ograniczenia wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani przebywa, pracuje lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, jest sprzeczne z przepisami ochrony danych.

5. Właściwy organ nadzoru

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Pana/Pani danych osobowych można również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym firmy Kärcher Sp. z o.o., którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.