RM 57 Pianowy środek czyszczący, neutralny, 20l

Środek pianowy o delikatnym działaniu do mycia lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany zwiększa efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje.

Delikatny, neutralny (pH 6.7 w koncentracie) pianowy środek czyszczący do lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna warstwa piany poprawia efekt czyszczenia i łatwo się spłukuje. RM 57 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, EK1 10 %

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Opakowanie (szt.) 1
pH 6,7
Waga (kg) 20,4
Waga z opakowaniem (kg) 21,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

 • Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
 • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
 • Szczególnie łagodny do powierzchni dzięki neutralnej formule
 • Tworzy długoutrzymujący się dywan pianowy
 • Bardzo dobre właściwości
 • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
 • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
 • Wolny od NTA
 RM 57 Pianowy środek czyszczący, neutralny, 20l
 RM 57 Pianowy środek czyszczący, neutralny, 20l
 RM 57 Pianowy środek czyszczący, neutralny, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P302 + P352b W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody i mydła.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie kuchni przemysłowych
 • Czyszczenie powierzchni
 • Czyszczenie kuchni gastronomicznych
 • Czyszczenie stajni
Akcesoria