RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy, 20l

Zasadowy środek do skutecznego usuwania zanieczyszczeń olejowych, tłuszczowych, białkowych oraz resztek środków spożywczych z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długi i intensywny czas działania na pionowych powierzchniach.

Silnie zasadowy (pH 13.1 w koncentracie) pianowy środek czyszczący Skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i białkowe oraz resztki środków spożywczych z ceramicznych płytek, kafli i kontenerów. Pianowy dywan zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na pochyłych oraz pionowych powierzchniach. RM 58 ASF przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HD i HDS z dyszą pianową oraz ze spryskiwaczami pianowymi. Dozowanie: czyszczenie ręczne (manualne) 10%, czyszczenie wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%, EK1 4-6%

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,1
Waga (kg) 21,3
Waga z opakowaniem (kg) 22,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 260 x 237 x 430

Właściwości

 • Pianowy środek do wysokociśnieniowego czyszczenia
 • Rozpuszcza ciężkie zabrudzenia olejowe, tłuszcze i zabrudzenia białkowe
 • Bezpieczne działanie czyszczące
 • Tworzy długoutrzymujący się dywan pianowy
 • Bardzo dobre właściwości
 • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
 • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
 • Wolny od NTA
 RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy, 20l
 RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy, 20l
 RM 58 Pianowy środek czyszczący, zasadowy, 20l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
 • Czyszczenie kuchni przemysłowych
 • Czyszczenie powierzchni
 • Czyszczenie ścian, płytek
 • Czyszczenie cystern spożywczych
 • Czyszczenie stajni
Akcesoria