KARCHER SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İşbu “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Karcher”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne , 746449-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Karcher Servis Ticaret Anonim Şirketi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında mal veya hizmet satış işlemlerinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda açıklanan amaçlar ile Şirket tarafından işlenmektedir.

Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://www.kaercher.com/tr/online-alisveris-kosullari/cerez-politikasi.html adresinde bulunan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

Bununla birlikte, https://www.kaercher.com/tr/ web sitesi üzerinden yapacağınız alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasına geçmeden önce paylaşacağınız kişisel verileriniz, ödeme ile ilgili teknik aksaklık, bağlantı veya sipariş sorunu yaşamanız halinde Karcher tarafından sizlere teknik destek ve çözüm sağlamak amaçları ile sınırlı olacak şekilde işlenebilecek olup ticari ileti kapsamında olmayacak şekilde tarafınıza ödeme işlemlerini tamamlayabilmeniz veya ürün satın alımı sırasında meydana gelebilecek sorunları çözümleyebilmek adına arama yapılabilecektir. Bu aramaları cevaplandırıp Karcher ile olan alışveriş sürecini ilerletmeniz halinde aşağıda yer alan amaçlar kapsamında kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Aramaları reddetmeniz halinde ise ödeme sayfasına kadar paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz anonim hale getirilmekte ve kayıt altına alınmamaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Karcher tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi (Kimlik Bilgisi) : T.C. Kimlik No, Ad, soyad, imza
Yurt içi aktarım : Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım: Yurt dışına aktarım yapılıyor. 
 

Kişisel Veri Kategorisi (İletişim Bilgisi): Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi
Yurt içi aktarım: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım : Yurt dışına aktarım yapılıyor. 
 

Kişisel Veri Kategorisi (Müşteri İşlem): Talep bilgisi vb.
Yurt içi aktarım: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
Yurt dışı aktarım: Yurtdışına aktarım yapılıyor
 

Kişisel Veri Kategorisi (İşlem Güvenliği): IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,
Yurt içi aktarım : Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
Yurt dışı aktarım : Yurtdışına aktarım yapılıyor

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Karcher tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi (Kimlik Bilgisi): Ad, soyad, imza
Toplanma Yöntemi: Müşteri işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.  
Hukuki Sebebi: KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası.
 

Kişisel Veri Kategorisi (İletişim Bilgisi): Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi
Toplanma Yöntemi: Müşteri işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.  
Hukuki Sebebi: KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası.
 

Kişisel Veri Kategorisi (Müşteri İşlem) :Talep bilgisi vb.
Toplanma Yöntemi: Sözleşmelerin ifası kapsamında müşteri tarafından paylaşılmaktadır.
Hukuki Sebebi: KVKK m. 5/2-ç – Müşteri taleplerinin karşılanması ve hakkın tesisi.
 

Kişisel Veri Kategorisi (İşlem Güvenliği) :IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri,
Toplanma Yöntemi : Müşteri veya müşteri adayının sözleşme kurmak amacıyla web sitesini ziyaret etmesi esnasında elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi : KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinize ilişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak karcherservis@hs03.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Karcher sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@tr.kaercher.com adresine gönderebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.