6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" hükümleri gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen mesafeli satışlar için hazırlanan Ön Bilgilendirme Formu aşağıda yer almaktadır.

 

TÜKETİCİ, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin kurulmasından önce, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi öngörülen SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını TÜKETİCİ Mahkemesi’ne veya TÜKETİCİ Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olmaktadır.

 

TÜKETİCİ, talep ve şikayetlerini aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir.

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

SATICI

 

 • Ünvan: Karcher Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
 • Adres: Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi, Ayaz Plaza Sitesi No:5b/7 Halkalı, Küçükçekmece İstanbul
 • Telefon: 0850 288 30 00 / + 90 212 703 44 44
 • E-Posta: info@karcher.com.tr
 • Mersis No: 0523016179200017

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE SATIŞ FİYATLARI

 

Ürünün satış fiyatı veya yasal vergiler aşağıdaki belirtildiği şekilde sipariş esnasında yansıtılır.

 • Ürün Adı / Modeli
 • Ürün Özellikleri
 • Ürün Adedi
 • Birim Fiyatı
 • KDV Bedeli
 • İndirim Oranı
 • Taşıma Bedeli
 • Tüm Vergiler Dahil Toplam Satış Bedeli

 

ÖDEME, TESLİM VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 • TÜKETİCİ, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.
 • Tüketiciler satın almış oldukları ürün bedelini banka kartı veya kredi kartıyla ödeyebilirler.
 • Siparişin faturası TÜKETİCİ’nin sipariş formunda belirttiği adresine kesilecektir.
 • İfa anında TÜKETİCİ’nin ifayı kabul etmemesi durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.
 • Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Ürünün zamanında teslim edilmesi amacıyla, TÜKETİCİ’nin vermiş olduğu adres bilgileri ve telefon numaraları kargo firması ve Bayiler ile paylaşılmaktadır.
 • TÜKETİCİ, ürün kendisine teslim edilirken ürünü muayene ederek açık ayıpların olması halinde, bunu teslim anında bildirmekle yükümlüdür. Ürünün tahrip edilmiş, kırılmış, ambalajının yırtılmış veya herhangi bir şekilde hasarlı olması durumunda kargo görevlisine “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlatmalı ve bu konuda SATICI’yı bilgilendirmelidir.
 • Kargo firmasının, ürünü TÜKETİCİ’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Satıcı malın TÜKETİCİ ya da TÜKETİCİ’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
 • TÜKETİCİ’nin, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.
 • SATICI, sipariş konusu malın tesliminin imkânsızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde TÜKETİCİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tek seferde iade edecektir.
 • SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’yi bilgilendirmek ve açıkça yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilecektir.
 • Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.
 • Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde TÜKETİCİ’nin rızası hilafına yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
 • Sabit telefonlardan yapılan aramalar TÜKETİCİ’nin kullanmakta olduğu tarife üzerinden, cep telefonu üzerinden yapılan aramalar ise TÜKETİCİ’nin kullanmakta olduğu GSM operatörü tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.
 • İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, teslimat masrafları da dahil tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

 

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER 

 

 • TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa ifasından itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 • Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlayacaktır. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.
 • TÜKETİCİ, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
 • Cayma bildirimi SATICI’nın işbu Ön Bilgilendirma Formu’nda belirtmiş olduğu adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılabilir.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince aşağıda sayılan hallerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
 1. Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
 2. Kozmetik vb. ile gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
 3. TÜKETİCİ tarafından ambalajı açılmış CD, DVD gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 4. Fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar,
 5. Gazete, dergi gibi yayınlar
 6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler, genel olarak elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve TÜKETİCİ’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar.
 7. TÜKETİCİ onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış dışında kalan diğer mal-hizmetler.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

TÜKETİCİ’nin işbu Ön Bilgilendirme Formu ile verilen bilgiler dahilinde siparişi onaylamasının akabinde ödeme yükümlülüğü doğacak ve satışı gerçekleşecek ürüne ilişkin TÜKETİCİ ile SATICI arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilecektir.

 

Belirtmemiz gerekir ki işbu Sözleşme yalnızca TÜKETİCİ işlemlerinde uygulama alanı bulacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, satıcı tarafından gerçekleştirilecek olan satış işlemi sonucunda kurumsal fatura ile ilerlenmesi ve aynı üründen birden fazla satın alınması durumunda işbu işlem ticari satış olarak değerlendirilecek ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde genel hükümlere tabi olacaktır.