Hoạt động trên toàn thế giới: Cam kết xã hội của chúng tôi

Tại Kärcher, chúng tôi ý thức về trách nhiệm xã hội của mình và muốn đóng góp vào những việc lớn hay nhỏ. Hàng năm, chúng tôi tài trợ cho các tổ chức vận động bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và xã hội và thực hiện các dự án làm sạch miễn phí để bảo tồn các di tích lịch sử và các tòa nhà.

Ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có những sáng kiến ​​và dự án ấn tượng, đóng góp quan trọng cho xã hội. Họ đưa ra sự giúp đỡ khi cần thiết nhất và đại diện cho các giá trị như gia đình, giáo dục, cơ hội bình đẳng, văn hóa và bảo tồn. Là một công ty hoạt động trên toàn thế giới, chúng tôi muốn hỗ trợ họ - có thể là đóng góp tiền và thiết bị hoặc thông qua tài trợ văn hóa của chúng tôi. Nhấp qua bản đồ tương tác và tìm hiểu một số sáng kiến ​​và dự án mà chúng tôi đã hỗ trợ trong vài năm qua:


Bạn có thể quan tâm: