Kundenservice

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKÄRCHER

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży urządzeń, akcesoriów i środków chemicznych marki Kärcher dla domu i ogrodu za pośrednictwem Sklepu Internetowego eKärcher prowadzonego pod adresem: ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

2. Prowadzącym Sklep Internetowy eKärcher jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000113551, NIP: 677-00-70-293, z kapitałem zakładowym 1 870 000 zł pokrytym w całości, (dalej: Kärcher Sp. z o.o.).

3. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć Sklep Internetowy eKärcher prowadzony przez Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, tel. 12 63 97 105, e-mail: ekarcher.pl@karcher.com

4. Przez Nabywcę należy rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym eKärcher http://www.karcher.pl/pl/eKarcher.htm

5. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć Nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

7. Przez Gwaranta należy rozumieć Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków

 

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) Włączoną obsługę Java Script,

c) Aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu eKärcher wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Nabywca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.


§ 3 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu legalnie.

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne).

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu zamówienia. Nabywca może także wypełnić formularz rejestracyjny

i założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Nabywca może być zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e- mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku Przedsiębiorców numer NIP w formacie PL0000000000.

5. W przypadku Przedsiębiorców rejestracji oraz składania zamówień, a także wszystkich dalszych czynności, może dokonać osoba, która jest umocowana do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą a Kärcher Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności podczas dokonywania rejestracji, zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

8. Kärcher Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem przez Nabywcę błędnych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 poniżej, w szczególności w razie podania błędnego lub fałszywego adresu wysyłki towaru lub adresu e-mail.

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

1. Do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego służy katalog towarów oraz moduł wyszukiwania towarów. Informacja o przewidywanym terminie dostawy znajduje się pod ceną zamawianego produktu i dotyczy zamówień opłaconych za pobraniem. Zamówienie złożone z wykorzystaniem płatności przelewem zwykłym lub wykorzystaniem systemu ratalnego są wysyłane niezwłocznie (w miarę dostępności produktów w magazynie) po otrzymaniu przez Sklep Internetowy płatności lub przyznaniu rat przez Alior Bank. Brak ceny przy wybranym produkcie oznacza, że jest on aktualnie niedostępny. O dostępności produktu można dowiedzieć się kontaktując się telefonicznie ze sklepem internetowym eKarcher pod numerem telefonu: 12 63 97 105 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej, wykorzystując następujący adres e-mail: ekarcher.pl@karcher.com.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie i naciśnięcie ikony koszyka znajdującej się przy każdej dostępnej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość.

3. W celu kontynuacji zakupów należy przejść do koszyka i wybrać opcje „Przejdź do zamówienia”. System przekierowuje do „formularza zamówienia”, który należy wypełnić obowiązkowo biorąc pod uwagę pola oznaczone gwiazdką.

4. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „Dalej”, a następnie po wybraniu opcji

„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. System automatycznie wysyła drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. W potwierdzeniu złożenia zamówienia znajduj się numer zamówienia, wartość brutto zamówienia oraz inne dane potrzebne do realizacji zamówienia.

5. Nabywca ma prawo anulować zamówienie do czasu jego wysyłki. W takiej sytuacji Nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie ze sklepem internetowym eKärcher pod nr telefonu: 12 63 97 105 lub adresem: ekarcher.pl@karcher.com

W przypadku, gdy zamówiony towar został już wysłany, nabywca może anulować zamówienie poprzez niezwłoczne odesłanie oryginalnie zapakowanego towaru na adres zwrotny Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.

6. Wraz z zakupem sprzętu, istnieje możliwość zwrotu starego sprzętu. Sprzęt oddawany przez Klienta powinien pełnić tą samą funkcję co urządzenie zakupione zgodnie z zasadą 1:1 tj. np. odkurzacz za odkurzacz. Więcej informacji na temat zwrotu starego sprzętu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/warunki-zakupow.html - „Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”

§ 5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 18:00.

2. Koszty dostawy ponosi Nabywca i jest on doliczany do wartości zamówienia. Koszty wysyłki dokumentowane są odrębną fakturą.

3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności określonego produktu. Szacowany czas dostawy podany jest na karcie produktu. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy). W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

4. Przesyłki z towarem dostarczane są przez kuriera DPD.

5. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez płatność elektroniczną w systemie PayPal, płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy2 lub przelewem zwykłym na rachunek bankowy Kärcher Sp. z o.o. przed wysyłką towaru. Możliwe jest także dokonanie płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki. Zapłata za towar następuje w sposób wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia poprzez wybranie odpowiedniej formy płatności. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, wskazany w wiadomości e-mail przesłanej do Nabywcy, a potwierdzającej złożenie zamówienia.

6. Zakup możliwy jest również poprzez system ratalny za pośrednictwem Alior Bank. Więcej informacji na temat sprzedaży ratalnej można znaleźć na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/raty.html

7. Faktury VAT będą przekazane Nabywcy w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

Na prośbę Nabywcy sklep internetowy może wysłać papierową wersję faktury, w tym celu należy skontaktować się ze sklepem internetowym eKärcher pod nr telefonu: 12 63 97 105 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00) lub adresem: ekarcher.pl@karcher.com


§ 6 GWARANCJA

1. Urządzenia marki Kärcher zakupione z w sklepie internetowym eKärcher są objęte gwarancją jakości na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej przesłanej w formacie .pdf wraz z dokumentem sprzedaży na adres e-mail Nabywcy, jak również dostępnej na stronie: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-uslugi/wsparcie-i-obsluga-klienta/gwarancja.html

2. Urządzenia sprzedawane w sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną gwarancją, chyba że wyraźnie wskazano inny okres gwarancyjny.

3. Gwarancje na towary zakupione w sklepie internetowym są rozpatrywane i realizowane na zasadach określonych w pkt. B karty gwarancyjnej dostępnej pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-uslugi/wsparcie-i-obsluga-klienta/gwarancja.html oraz przesłanej w formie dokumentowej na adres e-mail.

 

§ 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się tutaj, ale nie jest on obowiązkowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt zwracany towar do Magazynu Centralnego Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków. Celem uzyskania zwrotu należy wskazać numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota za towar i koszt dostawy towaru do Konsumenta. Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru.

4. Zwracany przez Konsumenta towar, w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5. Z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.

6. Po otrzymaniu zwracanego towaru i dokonaniu weryfikacji jego stanu technicznego przez Serwis Karcher, Karcher Sp. Z o.o. wystawi elektroniczną fakturę korygującą i wyśle ją na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Jednocześnie spółka dokona zwrotu należności na rachunek bankowy podany przez klienta w terminie wykazanym na fakturze korekcie.

7. Postanowienia, dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym par. 8 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 NIEZGODNOŚĆ RZECZY SPRZEDANEJ Z UMOWĄ – SPRZEDAŻ KONSUMENCKA

1. Kärcher Sp. z o.o. jest odpowiedzialna względem nabywcy – konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową. Reklamacje składane przez nabywców – konsumentów rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument informuje o tym Karcher sp. z o.o. w formie pisemnej, dokumentowej, bądź ustnej – telefonicznie lub w trakcie osobistej wizyty w serwisie/siedzibie Karcher sp. z o.o.

3. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Karcher sp. z o.o. odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Karcher sp. z o.o.

5. Skorzystanie przez Konsumenta z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Kärcher Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Konsumentowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

6. Zawarte w niniejszym par. 9 postanowienia, dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9 RĘKOJMIA ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

1. Karcher sp. z o.o. jest odpowiedzialna względem nabywcy – przedsiębiorcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wady. Reklamacje składane przez nabywców – przedsiębiorców rozpatrywane są w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny.

2. W przypadku stwierdzenia przez nabywcę – przedsiębiorcę, że rzecz sprzedana ma wadę, nabywca, będący przedsiębiorcą, dostarczy rzecz wadliwą na adres siedziby sprzedawcy na jego koszt.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Karcher sp. z o.o.

4. Skorzystanie przez przedsiębiorcę z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej gwarancji odbywa się na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ 10 REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Sklep internetowy przyjmuje skargi i reklamacje od Nabywców w poniższej formie:

a. pisemnej – przesłanej na adres Sklepu: Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140 Kraków z dopiskiem ”sklep internetowy”

b. w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Sklepu: ekarcher.pl@karcher.com

2. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Nabywca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

3. Na złożoną skargę lub reklamację Sklep może udzielić odpowiedzi:

a.  w postaci papierowej na adres korespondencyjny wskazany przez Nabywcę;

b. za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;

c. za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail Klienta.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Nabywcy przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłej z zawartej umowy.

b uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

6. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Konsumentów, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

4. Nabywca przy każdorazowym zakupie akceptuje warunki regulaminu, co jest konieczne do dokonania transakcji.

5. Kärcher sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2023r.