Regulamin sklepu internetowego eKärcher

Kundenservice

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKÄRCHER

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży urządzeń, akcesoriów i środków chemicznych marki Kärcher dla domu i ogrodu za pośrednictwem Sklepu Internetowego eKärcher prowadzonego pod adresem: ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

2. Prowadzącym Sklep Internetowy eKärcher jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000113551, NIP: 677-00-70-293, z kapitałem zakładowym 1 870 000 zł pokrytym w całości, (dalej: Kärcher Sp. z o.o.).

3. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć Sklep Internetowy eKärcher prowadzony przez Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków, tel. 12 63 97 284., e-mail: ekarcher.pl@karcher.com

4. Przez Nabywcę należy rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym eKärcher http://www.karcher.pl/pl/eKarcher.htm

5. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć Nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

6. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

7. Przez Gwaranta należy rozumieć Kärcher  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) Włączoną obsługę Java Script,

c) Aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu eKärcher wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Nabywca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§ 3 POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:

Kärcher Sp. z o.o.
ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków

(zwana dalej: Kärcher) realizuje wszystkie procedury przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podaje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Kärcher w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw.

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub Pana/Pani praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych:

Kärcher Sp. z o.o.
Marcin Antoniuk
ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
rodo.pl@karcher.com

§1 Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Jeśli skorzysta Pan/Pani przez internet z oferty firmy Kärcher, Kärcher zbierze od Pana/Pani różne dane, częściowo również tzw. dane osobowe. Są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą")

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Kärcher ogólnie

Odwiedzając witryny internetowe Kärcher przekazuje Pan/Pani (z technicznej konieczności) dane do naszego serwera internetowego poprzez Pana/Pani przeglądarkę internetową. Poniższe dane są zapisywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem internetowym:

- data i godzina żądania,

- nazwa żądanego pliku,

- strona, z której zażądano plik,

- status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),

- używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,

- pełny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie,

- objętość przesyłanych danych.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności celem zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowywane są przez nas przez krótki czas. Na podstawie tych danych nie ma możliwości wyciągania wniosków odnośnie do poszczególnych osób.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy poda je Pan/Pani dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu Kärcher wykorzysta podane przez Pana/Panią dane osobowe do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania, do realizacji Pana/Pani zamówienia oraz do celów technicznego zarządzania stronami internetowymi. Poniżej przedstawiono szczegółowo sposób wykorzystywania danych w poszczególnych zakresach:

2. Sklep internetowy

Jeśli odwiedzicie Państwo nasz sklep internetowy, zapiszemy następujące informacje w celu zrealizowania umowy zawartej między Państwem, a firmą Kärcher wzgl. w celu wykonania czynności przed umownych zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

a) Zamówienie bez zakładania konta klienta

Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym pobierane będą wszystkie dane niezbędne do realizacji i przetwarzania zamówienia z zastosowaniem obowiązkowych pól: Pana/Pani imię i nazwisko, adres e-mail, adres (adres do faktury oraz ewentualnie inny adres dostawy). Pana/Pani dane będą wykorzystywane tylko do realizacji Pana/Pani zamówienia.

b) Konto klienta / Rejestracja

Możliwe jest również zarejestrowanie się w firmie Kärcher w celu dokonania zakupu. W tym celu może Pan/Pani do adresu e-mail wybrać hasło, co ułatwi Panu/Pani zalogowanie się przy późniejszym zakupie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Kärcher przechowa wprowadzone przez Pana/Panią dane w celu założenia konta klienta, za pomocą którego Pana/Pani zamówienia będą rejestrowane i realizowane. Kärcher będzie przechowywał Pana/Pani dane do dalszych zamówień tak długo, jak długo będzie Pan/Pani utrzymywał rejestrację. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych rejestracyjnych, ich poprawiania i/lub żądania ich usunięcia przez firmę Kärcher.

c) Przechowywanie danych zamówienia

W przypadku przekazania danych do firmy Kärcher celem złożenia zamówienia, Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji transakcji zakupu, oraz obowiązkowo przez przewidziany ustawą okres dla przechowywania danych. Przedłużenie terminu przechowywania danych celem wypełnienia obowiązków odnośnie do przechowywania danych odbywa się zgodnie z art. 6 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Formularze kontaktowe

Jeśli skontaktuje się Pan/Pani z firmą Kärcher za pomocą formularza kontaktowego na stronach internetowych firmy Kärcher, podane przez Pana/Panią dane zostaną zapisane w celu przekazania wiadomości do właściwej osoby kontaktowej. Aby rozpatrzyć Pana/Pani zapytanie musi się to odbyć zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu. Pana/Pani dane podane za pomocą formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, w szczególności do celów reklamowych. Po udzieleniu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie usuniemy zapytanie i związane z nim dane osobowe.

4. Akcja przedłużenia gwarancji

Akcja przedłużenia gwarancji skierowana jest wyłącznie do klientów komercyjnych firmy Kärcher. W przypadku uczestnictwa należy w formularzu (wymagane pola) podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz dane dotyczące urządzenia, na które ma zostać przedłużony okres gwarancji. Dane te są wymagane do podjęcia działań w przypadku wystąpienia zdarzenia gwarancyjnego i związanej z tym konieczności przypisania urządzenia do Pana/Pani i są gromadzone zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wypełnienie pozostałych pól nie jest wymagane. Dlatego też zbieramy te dane za Pana/Pani zgodą na mocy art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. my Kärcher

Utworzenie chronionej hasłem strefy użytkownika (konto myKärcher) umożliwia wzgl. upraszcza korzystanie z udostępnionych funkcji, np. sklepu internetowego i przebieg procesu napraw online. Zachowane zostaną następujące Pana/Pani dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i data urodzenia jako dane obowiązkowe. Forma grzecznościowa, tytuł, numer telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego to dane podawane opcjonalnie.

Dane te są przechowywane u naszego dostawcy usług w chmurze Amazon Web Service w Irlandii i/lub Frankfurcie nad Menem.

W przypadku zakupu (sklep internetowy lub zlecenie naprawy) za pośrednictwem chronionej hasłem strefy użytkownika dane adresowe są również zapisywane. Dane te są również przechowywane u naszego dostawcy usług w chmurze Amazon Web Service w Irlandii i/lub Frankfurcie nad Menem.

Chroniona hasłem strefa użytkownika może zostać w każdej chwili usunięta przez samego użytkownika za pomocą funkcji "Usuń konto".

6. Proces napraw on-line

Jeśli włączył/-a się Pan/Pani w przebieg procesu naprawy online w myKärcher lub w Kärcher Infonet, pobierzemy Pana/Pani dane, takie jak imię i nazwisko, adres i podany przez Pana/Panią typ urządzenia w celu zrealizowania zlecenia naprawy zgodnie z art. 6 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Po zrealizowaniu zlecenia naprawy Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres nakazany ustawą. Przedłużone przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązków w zakresie przechowywania jest zgodne z art. 6 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Zapisanie się do otrzymywania newsletterów i informacje handlowe.

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

§2 Przekazywanie i usuwanie danych osobowych

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Kärcher

Dane zapisane w przypadku samego wejścia na witryny internetowe firmy Kärcher (§ 1) nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Sklep internetowy

a) Złożenie zamówienia

W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę, Kärcher Sp. z o.o. uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży.

Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Kärcher Sp. z o.o. na adres e-mail: ekarcher.pl@karcher.com

b) Usunięcie konta klienta

Jeśli zarejestrował/-a się Pan/Pani celem założenia konta klienta w sklepie internetowym firmy Kärcher, Kärcher usunie Pana/Pani rejestrację, jeśli zgłosi Pan/Pani takie żądanie do inspektora ochrony danych (§ 6).

c) Ocena wypłacalności

Nasza firma zawsze sprawdza wypłacalność przy zawieraniu umów, a w uzasadnionych przypadkach również u aktualnych klientów. W tym celu współpracujemy z Krajowym Rejestrem Sądowym, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Pana/Pani imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Formularz kontaktowy

Tylko w przypadku, gdy Pana/Pani zapytanie lub uwaga będzie dotyczyła innej spółki Kärcher Sp. z o.o. niż tej, której formularz kontaktowy Pan/Pani stosuje, wiadomość Pana/Pani i związane z nią dane zostaną przekazane właściwej osobie kontaktowej w przedsiębiorstwie. Dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego online nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostanie Pan/Pani o tym wyraźnie poinformowany/-a.

4. Badanie rynku

Wszystkie dane zgromadzone na witrynach internetowych firmy Kärcher do celów badania rynku będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów firmy Kärcher i nie będą przekazywane osobom trzecim. Będą one usuwane, gdy wiedza o nich nie będzie już potrzebna do badań rynkowych.

5. Konkursy

Dane zebrane w ramach konkursu na witrynach internetowych firmy Kärcher zostaną w całości i natychmiast po zakończeniu akcji usunięte i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

6. Akcja przedłużenia gwarancji

Po upływie przedłużonego okresu gwarancji Kärcher usunie Pana/Pani dane zebrane podczas akcji przedłużenia gwarancji. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim spoza Grupy Kärcher.

7. Newsletter

Adres e-mail, który podał Pan/Pani podczas rejestracji do newslettera, nie będzie przekazywany osobom trzecim. Tylko do przetwarzania danych z upoważnienia, Kärcher posłuży się Digitree Group SA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 35A. Jeśli nie będzie Pan/Pani chciał/-a już otrzymywać biuletynu (§ 5 nr 3), Pana/Pani adres e-mail zostanie usunięty z rozdzielnika.

8. Przekazywanie danych władzom i innym organom publicznym

Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim spoza Grupy Kärcher tylko wtedy, gdy właściwy organ publiczny lub instytucja państwowa zarządzi ich ujawnienie w indywidualnych przypadkach, do czego firma Kärcher w takiej sytuacji jest zobowiązana.

§3 Wskazówki bezpieczeństwa

1. Ogólne działania techniczno-organizacyjne:

Firma Kärcher podjęła szereg środków bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Wszystkie dane przechowywane w firmie Kärcher są chronione za pomocą środków fizycznych i technicznych, jak również proceduralnych, które ograniczają dostęp do informacji do osób upoważnionych zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Witryny internetowe firmy Kärcher znajdują się za zaporą sieciową, która uniemożliwia dostęp innym sieciom internetowym. Ponadto tylko pracownicy, którzy potrzebują informacji do wykonania określonego zadania, będą mieli dostęp do danych osobowych. Pracownicy ci są przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa i działań zapewniających ochronę danych i zachowują poufność odnośnie do Pana/Pani danych.

2. Bezpieczne przekazywanie danych

Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych przy realizacji zamówienia w sklepie internetowym odbywa się w sposób zaszyfrowany w oparciu o standard przemysłowy - technologię Secure Socket Layer ("SSL") (szyfrowanie SSL w wersji 3).

3. Informacje dotyczące kart kredytowych

Podane przez Pana/Panią informacji dotyczących karty kredytowej nie są przechowywane przez firmę Kärcher, lecz - zaszyfrowane za pomocą protokołu transferu hipertekstowego ("https") - gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

4. Hasła

Nigdy nie należy podawać hasła dostępu do naszych stron osobom trzecim, hasło należy ponadto regularnie zmieniać. Wychodząc ze swojego konta klienta w sklepie internetowym, należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

§ 4 Pliki cookie / reklama związana z użytkowaniem (reklama behawioralna)

Kärcher tworzy profile użytkowników do celów reklamowych, badania rynku lub projektowania stron internetowych firmy Kärcher zgodnie z zapotrzebowaniem, pod warunkiem, że użytkownik nie sprzeciwi się temu. Możliwość wniesienia przez niego sprzeciwu jest opisana w poszczególnych działaniach technicznych.

1. Stosowanie plików cookie

Na naszej stronie stosowane są „ciasteczka" do tzw. targetowania behawioralnego. Są to pliki tekstowe, za pomocą których dane zawierające informacje o użytkowaniu (odwiedzane strony internetowe, liczba wejść, czasy wejść, długość pobytu na poszczególnych stronach itp.), a więc profile użytkowników, są zachowywane na dysku twardym. Te profile są anonimizowane i analizowane w ramach technicznej (statystycznej) procedury oceny, aby później przy umieszczeniu reklamy (np. banera) na innych stronach umożliwić wyboru związanego z zainteresowaniami danego użytkownika. W żadnym wypadku dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nie są przechowywane w plikach cookie.

2. Reklama behawioralna

Adres IP zostaje przy tym pobrany bezpośrednio od usługodawcy oferującego targetowanie behawioralne - na witrynach internetowych firmy Kärcher jest to GroupM Competence Center GmbH - i zachowany oraz dalej przetwarzany albo w formie skróconej albo zaszyfrowanej (tzn. jest zastąpiony inną sekwencją liczb, która nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat oryginalnej sekwencji numerów IP i nie umożliwia jej prześledzenia). GroupM Competence Center GmbH oferuje również reklamę dla stron internetowych innych oferentów i stosuje swoje systemy targetowania do wybierania zgromadzonych danych do reklamy zorientowanej na użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych i targetowania behawioralnego firmy GroupM Competence Center GmbH i jej technologii można znaleźć na stronie http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/ Można tam również sprzeciwić się anonimowej analizie Pana/Pani surfingowego wzorca.

Można również użyć ustawień przeglądarki, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie. Możliwe jest jednak, że nie wszystkie strony internetowe firmy Kärcher będą wyświetlane w całości i/lub poprawnie.

3. Adobe Analytics

Niniejsza witryna korzysta również z narzędzia Adobe Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics używa tzw. "ciasteczek", czyli plików tekstowych, zapisanych na Pana/Pani komputerze i umożliwiających przeprowadzenia analizy korzystania przez Pana/Panią z ze strony. Jeśli generowane przez cookie informacje o korzystaniu z witryny są przesyłane do serwera Adobe, ustawienia te zapewniają anonimizację adresu IP przed geolokalizacją i zastąpienie go ogólnym adresem IP przed zapisaniem. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej Adobe wykorzysta te informacje, aby móc analizować korzystanie przez użytkowników z witryny internetowej, sporządzać raporty o aktywności na tej witrynie oraz świadczyć na rzecz operatora witryny innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez Pana/Pani przeglądarkę w ramach Adobe Analytics nie jest łączony z innymi danymi Adobe. Może Pan/Pani zapobiec zapisywaniu „ciasteczek” wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może Pan/Pani nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Może Pan/Pani również uniemożliwić gromadzenie danych (w tym Pana/Pani adresu IP) generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Pana/Panią z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Adobe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

4. Cel

Gdy użytkownik wejdzie na witryny internetowe i wejdzie z nimi w interakcję i pojawią się wyświetlenia, przy których wykorzystywane są usługi Xaxis, identyfikowane są informacje na temat przeglądania stron internetowych, korzystania z nich i interakcji z nimi. Xaxis może również zbierać informacje identyfikujące przeglądarki i urządzenia, z którymi użytkownik wcześniej wchodził w interakcje. Takie informacje gromadzone za pośrednictwem usług Xaxis mogą obejmować rodzaj przeglądarki internetowej, język przeglądarki i używany system operacyjny, adres protokołu internetowego ("adres IP"), niepowtarzalne identyfikatory dostępne w urządzeniu użytkownika, rodzaj połączenia (przewodowe lub Wi-Fi), region, w którym znajduje się urządzenie, sieć, do której urządzenie jest podłączone, współrzędne urządzenia (przenośnego), operatora sieci komórkowej (jeśli jest dostępny), witrynę internetową oraz stronę, którą użytkownik wcześniej opuścił, a następnie na którą nastąpiło wejście, wyświetlenia reklamy oraz informacje o witrynie i stronie przeglądanej przez użytkownika.

Urządzenia to komputery, telefony komórkowe, tablety, czytniki elektroniczne lub inne urządzenia cyfrowe, które mogą utrzymywać połączenie z Internetem.

Xaxis nie gromadzi żadnych nazw użytkowników, adresów do korespondencji, numerów telefonów, adresów e-mail ani podobnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

Xaxis może również otrzymywać informacje od innych firm, w tym ich klientów, które są gromadzone poza usługami Xaxis i udostępniane im do wykorzystania w związku z tymi usługami. Xaxis może włączyć te informacje do informacji zbieranych w ramach świadczenia swoich usług.

Xaxis wykorzystuje informacje zebrane w ramach świadczenia swoich usług, aby zapewnić, że użytkownicy otrzymują najbardziej użyteczną i istotną reklamę online na witrynach internetowych.

§5 Przysługujące Panu/Pani prawa

1. Informacje

Przez cały czas ma Pan/Pani prawo do uzyskiwania informacji o przechowywanych danych dotyczących Pana/Pani osoby, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych (§ 6).

2. Sprzeciw (badanie rynku)

W każdej chwili może Pan/Pani sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu dotyczących Pana/Pani danych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej. Prosimy o wysłanie w tym celu krótkiej wiadomości e-mail na adres bok.pl@karcher.com (bez konieczności podawania przyczyny).

3. Cofnięcie zgody (np. odnośnie do wysyłki biuletynu)

W każdej chwili może Pan/Pani odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przez firmę Kärcher, na przykład na wysłanie biuletynu Kärcher. Aby odwołać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynu, prosimy kliknąć na znajdujący się na dole strony link "Rezygnacja z biuletynu" w jednej z otrzymanych wiadomości e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Kärcher Sp. z o.o..

4. Inne prawa

Ma Pan/Pani prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania oraz prawo do przekazywania danych.

Bez ograniczenia wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Pan/Pani przebywa, pracuje lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, jest sprzeczne z przepisami ochrony danych.

5. Właściwy organ nadzoru

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Pana/Pani danych osobowych można również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym firmy Kärcher Sp. z o.o., którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zapisanie się do otrzymywania newsletterów w sklepie internetowym i informacje handlowe

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery ze sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenie właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

§ 4 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu legalnie.

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne).

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu zamówienia. Nabywca może także wypełnić formularz rejestracyjny i założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Nabywca może być zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku Przedsiębiorców numer NIP w formacie PL0000000000.

5. W przypadku Przedsiębiorców rejestracji oraz składania zamówień, a także wszystkich dalszych czynności, może dokonać osoba, która jest umocowana do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą a Kärcher Sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności podczas dokonywania rejestracji, zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

8. Kärcher Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem przez Nabywcę błędnych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 poniżej, w szczególności w razie podania błędnego lub fałszywego adresu wysyłki towaru lub adresu e-mail.

§ 5 ZAMÓWIENIA

1. Do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego służy katalog towarów oraz moduł wyszukiwania towarów. Dostępność towarów oznaczona została za pomocą kropek o następujących kolorach: zielony, żółty, czerwony. Kropka zielona umiejscowiona przy danym towarze oznacza, iż towar jest w magazynie i jest natychmiast dostępny, kropka żółta oznacza, iż towar został już zamówiony przez nabywcę, kropka czerwona oznacza, iż towar jest niedostępny.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie i naciśnięcie ikony koszyka znajdującej się przy każdej dostępnej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość.

3. W celu kontynuacji zakupów należy przejść do koszyka i wybrać opcje „Przejdź do zamówienia”. System przekierowuje do „formularza zamówienia”, który należy wypełnić obowiązkowo biorąc pod uwagę pola oznaczone gwiazdką.

4. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „Dalej”, a następnie po wybraniu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. System automatycznie wysyła drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. W potwierdzeniu złożenia zamówienia znajduj się numer zamówienia, wartość brutto zamówienia oraz inne dane potrzebne do realizacji zamówienia.

5. Nabywca ma prawo anulować zamówienie do czasu jego wysyłki. W takiej sytuacji Nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie ze sklepem internetowym eKärcher pod nr telefonu: 12 63 97 284 lub adresem: ekarcher.pl@karcher.com

W przypadku, gdy zamówiony towar został już wysłany, nabywca może anulować zamówienie poprzez niezwłoczne odesłanie oryginalnie zapakowanego towaru na adres zwrotny Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.

6. Wraz z zakupem sprzętu, istnieje możliwość zwrotu stary sprzętu. Sprzęt oddawany przez Klienta powinien pełnić tą samą funkcję co urządzenie zakupione zgodnie z zasadą 1:1 tj. np. odkurzacz za odkurzacz. W tym celu po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z ze sklepem internetowym eKärcher pod nr telefonu: 12 63 97 284 lub adresem: ekarcher.pl@karcher.com

§ 6 PROMOCJE W SKLEPIE INTERNETOWYM eKärcher

1. Określenie Organizatora

Organizatorem promocji w sklepie internetowym eKärcher, zwanych dalej Promocją, jest Kärcher Sp. z o.o., opisany w par. 1 ust. 2 Regulaminu.

2. Przedmiot  Promocji

2.1. Niniejsze zasady Promocji  znajdują zastosowanie do wszystkich Promocji, organizowanych w  sklepie internetowym eKärcher, ogłaszanych na podstawie i zgodnie z warunkami szczegółowymi, każdorazowo (tj. w odniesieniu do każdej poszczególnej Promocji) ogłaszanymi na bannerach widocznych w sklepie internetowym eKärcher oraz stronach im dedykowanych, gdzie Uczestnik Promocji może zapoznać się z jej warunkami oraz regulaminem.

2.2. Szczegółowe warunki każdej Promocji, w tym termin trwania  Promocji, warunki finansowe, wprowadzane są na bannerach widocznych w sklepie internetowym eKärcher na stronie internetowej Organizatora Promocji w zakładce sklepu internetowego: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher.html

2.3. Przedmiotem Promocji mogą być czasowo obniżone ceny na wybrane produkty z oferty sklepu internetowego. W tym przypadku na stronie internetowej przy promowanym produkcie znajduje się informacja o czasie trwania Promocji oraz cena promocyjna

2.4. Szczególnym rodzajem Promocji jest możliwość zakupu produktu oraz otrzymanie wraz z nim produktu/ów za 0zł-gartis. W tym przypadku na fakturze Uczestnika Promocji będzie widniał jedynie produkt podstawowy, za który Uczestnik promocji ma obowiązek zapłacić, natomiast gratisy do niego dodawane będą widoczne jedynie na dokumentach przewozowych. W przypadku zwrotu tego typu promocji na podstawie odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do zwrotu zarówno produktu podstawowego jak i objętych Promocją gratisów. Reklamacje i zwrot produktów gartisowych, które nie znajdują się na fakturze zakupu będą rozpatrywane na podstawie dokumentów ich wydania z magazynu, na zasadach ogólnych według § 8, § 9 i § 10 niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy Promocji

3.1 Uczestnikami Promocji mogą być: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne (przedsiębiorcy jak i konsumenci), które nabędą w sklepie internetowym eKärcher produkt na warunkach wynikających z Promocji, wprowadzonej bannerem, zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora Promocji w zakładce sklepu internetowego.

3.2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i polega na nabyciu przez Uczestnika, w sklepie internetowym eKärcher produktów na warunkach wynikających z promocji, wprowadzonej bannerem, zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora Promocji w zakładce sklepu internetowego na: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher.html

3.3. W Promocji nie mogą uczestniczyć Punkty Sprzedaży i Autoryzowani Partnerzy Kärcher.

3.4. Punkt Sprzedaży: miejsce sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów marki Kärcher, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prowadzone przez Autoryzowanego Partnera Kärcher oraz sklepy własne firmy Kärcher.

3.5. Autoryzowany Partner Kärcher: oznacza przedsiębiorcę, który podpisał umowę o współpracy handlowej z Organizatorem, zajmującego się autoryzowaną dystrybucją produktów marki Kärcher.

4. Dodatkowe informacje o promocji są udzielane pod numerem infolinii Kärcher: 12 63 97 284 (numer do obsługi połączeń z sieci komórkowych) oraz pod adresem e-mail: ekarcher.pl@karcher.com . Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

§ 7  DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 18:00. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy ponosi Nabywca i jest on doliczany do wartości zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy). W szczególnych przypadkach może wydłużyć się do 5 dni roboczych.

4. Przesyłki z towarem dostarczane są przez kuriera DHL.

5. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez płatność elektroniczną w systemie  PayPal, płatość elektroniczną za pośrednictwem Przelewy2 lub przelewem zwykłym na rachunek bankowy Kärcher    Sp. z o.o. przed wysyłką towaru. Możliwe jest  także dokonanie płatności kurierowi przy odbiorze przesyłki. Zapłata za towar następuje w sposób wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia poprzez wybranie odpowiedniej formy platności. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, wskazany w wiadomości e-mail przesłanej do Nabywcy, a potwierdzającej złożenie zamówienia.

6. Zakup możliwy jest rownież poprzez system ratalny za pośrednictwem Alior Bank. Więcej informacji na temat sprzedaży ratalnej mozna znaleźć na stronie internetowej sklepu pod adresem: 

https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/raty.html

7. Faktury VAT będą przekazane Nabywcy w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

Na prośbę Nabywcy sklep internetowy może wysłać papierową wersję faktury, w tym celu należy skontaktować się ze sklepem internetowym eKärcher pod nr telefonu: 12 63 97 284 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00) lub adresem: ekarcher.pl@karcher.com

§ 8 GWARANCJA

1. Urządzenia marki Kärcher zakupione z w sklepie internetowym eKärcher są objęte gwarancją jakości.

2. Urządzenia sprzedawane w sklepie internetowym, objęte są 24 miesięczną gwarancją.

3. Gwarancje na towary zakupione w sklepie internetowym są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez Serwis Centralny, mieszczący się pod adresem: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140, tel. 12 63 97 260.

4. Objęty gwarancją towar należy dostarczyć na koszt Gwaranta do Serwisu Centralnego wg. procedury znajdującej się na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/home-garden/serwis-naprawczy-online.html

§ 9 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się tutaj, ale nie jest on obowiązkowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy  o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt zwracany towar do Magazynu Centralnego Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków. Celem uzyskania zwrotu należy wskazać numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota za towar i koszt dostawy towaru do Konsumenta. Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru (wydruk faktury VAT).

4. Zwracany przez Konsumenta towar, w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru Karcher Sp. Z o.o. wystawi elektroniczną fakturę korygującą i wyśle ją na wskazany  w zamówieniu adres mailowy. Jednocześnie spółka dokona zwrotu należności na rachunek bankowy podany przez klienta w terminie wykazanym na fakturze korekcie.

7. Postanowienia, dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym par. 8 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 RĘKOJMIA

1. Kärcher Sp. z o.o. jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje składane przez Nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru do Magazynu Centralnego Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Magazyn Centralny Kärcher Sp. z o.o. towaru wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

4. W przypadku uwzględnienia przez Kärcher Sp. z o.o. reklamacji złożonej przez Konsumenta, koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową zostaną zwrócone przez Kärcher Sp. z o.o. w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Konsumenta danych dotyczących rachunku bankowego, na który mają być zwrócone koszty dostarczenia towaru, oraz dowodu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów dostarczenia towaru.

5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Kärcher Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Konsumentowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

6. Zawarte w niniejszym par. 9 postanowienia, dotyczące konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Objęty rękojmią towar należy dostarczyć na koszt Gwaranta do Serwisu Centralnego wg. procedury znajdującej się na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://www.kaercher.com/pl/serwis-i-wsparcie/home-garden/serwis-naprawczy-online.html

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kärcher Sp. z o.o. zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem.

2. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 

3. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Kärcher Sp. z o.o. - Właściciel Sklepu Internetowego eKärcher, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.

6. Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

9. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na: https://www.kaercher.com/pl/ekaercher/polityka-prywatnosci.html

§ 12 REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Sklep internetowy przyjmuje skargi i reklamacje od Nabywców w poniższej formie:

a. pisemnej – przesłanej na adres Sklepu: Kärcher Sp. z o.o., ul. Stawowa 138-140 Kraków z dopiskiem ”sklep internetowy”

b. w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Sklepu: ekarcher.pl@karcher.com

2. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Nabywca zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

3. Na złożoną skargę lub reklamację Sklep może udzielić odpowiedzi:

a. w postaci papierowej na adres korespondencyjny  wskazany przez Nabywcę;

b. za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;

c. za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail Klienta.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Nabywcy przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłej z zawartej umowy.

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

6. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Konsumentów, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

4. Nabywca przy każdorazowym zakupie akceptuje warunki regulaminu, co jest konieczne do dokonania transakcji.

5 Kärcher sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6.  W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.